Komisja Europejska

European Doctorate in Teacher Education

Program: Horyzont 20202

Kierownik projektu: dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2015 - 29.02.2020

Kwota dofinansowania: 3 472 230,24 € (DSW: 672 412,32 €)

Opis: unijny program badań i innowacji Horyzont 2020 skupiał pięć uniwersytetów : z Austrii, Czech, Węgier, Polski i Portugalii. Ich wspólne działania znajdowały odzwierciedlenie w temacie projektu badawczego: Transformative Teacher Learning for better Student Learning within an Emerging European Context. Każda uczelnia gościła trzech początkujących naukowców z zagranicy. Dzięki współpracy z zespołami badawczymi w ramach uczelni partnerskich EDiTE zostały opracowane nowe podejścia w zakresie edukacji nauczycieli oparte na praktykach szkolnych.

Strona internetowa: www.edite.eu


EDUPRO - Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalnościefektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

Program: Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego, Akcja 2, Erasmus+

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2014 - 31.08.2016

Kwota dofinansowania:

Opis: projekt EDUPRO był odpowiedzią na potrzebę rozszerzenia dostępu do edukacji osób dorosłych i podniesienia rangi uczenia się poza systemem (np. w miejscu pracy) oraz tworzenia oferty edukacyjnej dla osób spoza społeczności akademickiej. W projekcie uczestniczyły 4 uczelnie wyższe, które posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Algarve w Faro (Portugalia), Uniwersytet Warwick (UK), Uniwersytet Gdański.
Strona internetowa: www.edupro.dsw.edu.pl


EMPLOY - Enhancing the employability of non-traditional students in HE

Program: Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego, Akcja 2, Erasmus+

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.11.2014 - 30.09.2017

Kwota dofinansowania:

Opis: europejski projekt badawczy, realizowany przez sześć uniwersytetów, koordynowany przez  Uniwersytetu Warwick (UK).

Głównym celem projektu była poprawa skuteczności wejścia na rynek pracy absolwentów poprzez wypracowanie europejskich narzędzi takich jak: katalog dobrych praktyk uczelni wyższych w zakresie wzmacniania i zwiększania zatrudnialności absolwentów oraz model doradztwa poprawiającego i wzmacniającego zatrudnialność studentów/absolwentów nietradycyjnych. 

Strona internetowa: www.employ.dsw.edu.pl


European Doctoral Programme in Career Guidance & Counselling

Program: Lifelong Learning

Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kargul

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Learning for life

Program: Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego, Akcja 2, Erasmus+

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Promoting LLL in HE by implementing innovative practices (RANHLE)

Program: Lifelong Learning Programme EU 2008-2011

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis: projekt RANHLE wpisał się w kontekst wzrastającego zainteresowania polityką rozszerzania uczestnictwa edukacyjnego na poziomie wyższym w krajach europejskich. Kwestią kluczową dla tej polityki było i jest zapewnianie równego, sprawiedliwego dostępu do kształcenia wyższego oraz wspomaganie w ukończeniu edukacji studentów pochodzących z grup słabo reprezentowanych w kształceniu wyższym lub społecznie wykluczonych. Działania w projekcie koncentrowały się na badaniu czynników, które wzmacniają lub ograniczają: dostępność, utrzymanie/zatrzymanie w systemie (retention) oraz stan odpadu/odsiewu szkolnego wśród studentów nietradycyjnych kształcenia wyższego.

Strona internetowa: www.ranlhe.dsw.edu.pl


Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education

Program: Sokrates/Grundtvig

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Kierownik projektu: 

Czas trwania: 01.08.2005 – 31.07.2007

Kwota dofinansowania:

Opis: celem projektu było dążenie do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do podjęcia prac godzących życie zawodowe z osobistym

Strona internetowa:  www.dsw.edu.pl/projekt-progress


Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kierownik projektu: 

Czas trwania: 03.01.2011-31.10.2014

Kwota dofinansowania:

Opis: celem projektu było podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub/i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia w województwie dolnośląskim.

Strona internetowa: www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl


Rozwój potencjału dydaktycznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Program: 

Kierownik projektu:

Czas trwania: 01.12.2010-30.01.2013

Kwota dofinansowania:

Opis: celem projektu był rozwój Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przez działania zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wzmocnienie potencjału dydaktycznego na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Narodowe Centrum Nauki

Narrative of learning from the low skilled

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Indywidualne źródła rozwoju mobbingu w miejscu pracy

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Perspektywy awatara

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Obraz przemian edukacyjnych po 1989 roku

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Relacyjność kolektywnych i indywidualnych wzorów działania w roli nauczyciela-tutora: rozwój profesjonalny w binarnym systemie działalności

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Wdrożenie systemu antyplagiatowego w uczelniach WSF, WSL i DSW

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Big data - digital marketing and trendwatching  studia II stopnia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Systemy wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Profesjonalny pracownik socjalny - studia II stopnia  na kierunku praca socjalna

Program:

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:

Regionalny Program Operacyjny Województwa DolnośląskiegO

Wykonanie przez jednostkę naukową prac rozwojowych dotyczących opracowania prototypu innowacyjnej aplikacji mobilnej do prezentacji produktów, wykorzystującej technologię Augmented Reality

Program: Bony na innowacje

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:


Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w oparciu o analizę heterogenicznych zbiorów danych opisujących działalność podmiotu świadczącego usługi e-handlu

Program: Bony na innowacje

Kierownik projektu:

Czas trwania:

Kwota dofinansowania:

Opis:

Archiwalne

Tytuł: “Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie“

Nr Grantu: 7AMB13PL021; 8786/R13/R14 (Grant Ministerstwa Nauki Republiki Czeskiej)
Lider projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogicka fakulta
Kierownik Projektu: Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Daty: styczeń 2012-grudzień 2015
Rodzaj zaangażowania DSW: Monografia: Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.red. M. Starnawski, P. Rudnicki, M. Nowak- Dziemianowicz


Doradca - trener - konsultant. Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe 


Praca i kariera 


Pracownia Ewaluacji dla Zespołów Edukacyjnych


Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej


Wydział Nauk Technicznych


Dokształcanie nauczycieli - inwestycja w przyszłe pokolenia


Wykształcony nauczyciel


Kształcenia pracowników socjalnych w ramach: studiów I stopnia na kierunku praca socjalna


Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego


Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego


Szkoła Kluczowych Kompetencji