ZE WZGLĘDU NA PRZEBUDOWĘ STRONY KSIĘGARNI ONLINE PROSZĘ O SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ POD ADRESEM wydawnictwo@dsw.edu.pl
 

Wydawnictwo Naukowe DSW  istnieje od 2004 roku. Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

W ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

WN DSW jest wpisane na wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (80 pkt.). Działamy zgodnie z wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). O jakość publikacji dbają recenzenci oraz Rada Wydawnicza. Należymy do Polskiej Izby Książki współtworząc Sekcję Wydawców Akademickich i Naukowych.

 

 

 

Publikacje_WNDSW

 

Częścią oferty Wydawnictwa są tłumaczenia twórczości uznanych przedstawicieli humanistyki światowej, wydawane w ramach serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej. Ukazało się w niej do tej pory kilkadziesiąt pozycji, m.in. prace Zygmunta Baumana, Ulricha Becka, Gillesa Deleuze'a, Ernesta Laclau, Chantal Mouffe, Jeana-Luca Nancy'ego, Marthy C. Nussbaum, Petera Sloterdijka, Stephena E. Toulmina, Gianniego Vattimo.

 

Wydajemy również znakomite prace w seriach: Dissertationes Paedagogicae (red. dr hab. Paweł Rudnicki), Seria Wittgenstein (red. prof. dr hab. Piotr Dehnel), Pedagogika Plus (red. prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński), Poza Kulturową Oczywistością (Rada Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy)

Serie_WNDSW

Wśród naszych prac znajdują się m.in. monografie profesorskie i habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz inne prace naukowe badaczy zarówno z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, jak i innych ośrodków w Polsce lub za granicą.

 

Wydawnictwo prowadzi także sprzedaż książek. Wszystkie publikacje możesz kupić online. W naszej Księgarni pobierzesz również bezpłatne książki projektowe. Zamówienia można składać również mailowo wydawnictwo[at]dsw.edu.pl. Zapraszamy!

Okładki książek z ofert WN DSW

Czasopisma

Wydajemy cztery czasopisma:

 

Wszystkie czasopisma są wydawane w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności logowania się na stronie. Korzystanie określają zasady licencji, na których są opublikowane. O ile nie jest określone inaczej opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Forum Oświatowe

„Forum Oświatowe” (Educational Forum) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace z pedagogiki oraz powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych. Wydawane jako półrocznik przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Uniwersytet Dolnośląski DSW

 

Obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW.

 

Czasopismo początkowo współfinansowane przez PAN. W latach 1989-2011 Redaktorem Naczelnym był Prof. Zbigniew Kwieciński, vice przewodniczącą Prof. Henryka Kwiatkowska. W latach 2012-2019 redagowane przez zespół Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, w składzie: Bogusława Dorota Gołębniak (redaktor naczelna), Hana Cervinkova (zastępca, redaktor ds. spraw międzynarodowych), Ewa Stoecker (sekretarz redakcji). 

 

Do publikowania zapraszani są autorzy oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki. Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

 
ISSN (online)
 0867-0323

Więcej o czasopiśmie https://forumoswiatowe.pl 

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

"Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" (Yearbook of International Security) ukazuje się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. Od 2008 roku był włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW, obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW. W latach 2018-2020 czasopismo było beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

 

Czasopismo jest jedną z pierwszych, na polskim gruncie, inicjatyw ukierunkowaną na odmitologizowanie tytułowych zagadnień. Na jego łamach wypowiadają się autorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy - od osób posiadających ugruntowaną pozycję naukową po debiutantów. Nie ucieka od problemów dyskusyjnych i kontrowersyjnych. Podejmuje zagadnienia ważne dla naszego kraju w chwili obecnej, prezentuje doświadczenia innych państwa, buduje prognozy na przyszłość.

 

Szczególna opieką Rady i Redaktora Naczelnego otoczony jest dział Debiuty Naukowe. Ukazują się w nim wartościowe publikacje studentów i słuchaczy studiów doktoranckich.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie referencyjnej BazHum. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

 

ISSN 1896-8848    
ISSN (online) 2450-3436

Więcej o czasopiśmie https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm

Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy

„Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy" jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników.

 

Obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz było beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (2018-2020).


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:

  • o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?
  • jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?
  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?
  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?
  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?
  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?
  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

 

ISSN 2299-4971   
ISSN (online) 2450-3444

Więcej o czasopiśmie https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp

 

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Kwartalnik „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja" (INSTED: Intedrisciplinary Studies in Education & Society) jest możliwie najszerszą platformą społecznego myślenia o edukacji. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, którzy patrzą na procesy oświatowe i instytucje nauczające z różnych perspektyw dyscyplinowych i odmiennych orientacji aksjologicznych.

 

Edukacja dotyka wszystkich, ponieważ będąc istotą społeczną, człowiek jest zarazem istotą uczącą się i nauczającą. Rzeczywistość społeczna w jakiej przyszło nam żyć i pracować, okazała się rzeczywistością nieprzewidywalną. Dlatego nie rezygnując z prospektywnego myślenia o edukacji, naszą uwagę pragniemy skupić przede wszystkim na teraźniejszości. Mglista i nieprzejrzysta teraźniejszość, która stała się naszym udziałem, wymaga interpretacji i intelektualnego oswojenia. Zadanie to stawiamy przed autorami i współpracownikami kwartalnika.

 

Jest indeksowane w bazach: BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz międzynarodowej bazie EBSCO. Obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW.

 

ISSN 1505-8808     
ISSN (online) 2450-3428

Więcej o czasopiśmie https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce