O BNiIN

Biuro Nauki i Informacji Naukowej dokumentuje oraz promuje dorobek publikacyjny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
BNiIN prowadzi bazy: 

 • PUB – PUBlikacje Pracowników DSW,
 • oPUB – repozytorium instytucjonalne DSW.

 

Do zadań Biura Nauki i Informacji Naukowej należy rejestracja dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów DSW w systemie publikacji pracowników (PUB):

 • gromadzenie informacji o dorobku,
 • przygotowywanie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych,
 • promocja systemu PUB w uczelni.

Zarządzanie repozytorium DSW (oPUB):

 • redakcja i administrowanie oPUB.

Wspieranie społeczności uczelni w obliczaniu wskaźników parametrycznych na podstawie dorobku.


 

Publikacje pracowników DSW

Dorobek publikacyjny pracowników DSW rejestrowany jest w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Do bazy PUB wpisywane są informacje o publikacjach naukowych i fachowych pracowników, doktorantów i studentów DSW, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację DSW. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).
Zasady funkcjonowania systemu PUB reguluje Zarządzenie nr 2/2013 Rektora DSW z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, doktorantów, studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 

Zaliczenie do dorobku jednostki naukowej

Do systemu PUB wprowadzane są przede wszystkim informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku jednostek naukowych DSW (wydziałów).
Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba publikacji uznanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich publikacji.

Rejestrowane publikacje

W PUB dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • autorskie rozdziały w książkach naukowych,
 • redakcja naukowa monografii,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • tłumaczenia,
 • opracowania,
 • przedmowy,
 • sprawozdania,
 • oraz wybrane publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Analiza dorobku publikacyjnego

Informacja Naukowa wykonuje analizy dorobku publikacyjnego na podstawie danych zawartych w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Corocznie wykonywana jest analiza dorobku dla całej Uczelni, pozwalająca na ocenę kondycji naukowej DSW oraz jej poszczególnych wydziałów. Ponadto Informacja Naukowa przygotowuje:

 • zestawienia bibliograficzno-bibliometryczne na potrzeby wydziałów i innych jednostek organizacyjnych DSW,
 • analizy bibliometryczne dla pracowników DSW (m.in. na potrzeby postępowań awansowych).

Zestawienia mogą obejmować dane bibliograficzne publikacji, liczbę punktów, liczbę cytowań oraz wartości innych wskaźników bibliometrycznych (np. indeksu H).