Szeroki zakres współpracy

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Prowadzi to do efektywnej wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.


Współpracujemy m.in. z takimi uczelniami zagranicznymi jak:

  • The New School for Social Research (Stany Zjednoczone Ameryki)
  • Uniwersytet w Roskilde (Dania)
  • Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania)
  • Uniwersytet w Algarve (Portugalia)
  • Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja)
  • Narodowy Uniwersytet Irlandii w Maynooth (Irlandia)
  • Uniwersytet w Sevilli (Hiszpania)

 

Europejska Karta Naukowca

Celem karty jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.
 
Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców. W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.
 
Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.
 
Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją
 
Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych. W przypadku, gdy status i prawa naukowców, pod niektórymi względami są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw, które naukowcy posiadają. Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również respektować prawa podstawowe oraz przestrzegać zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. powołany został Uczelniany Zespół ds. HR Excellence in Research, który ma za zadanie przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający stosowanie się Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.