Uniwersytet Dolnośląski DSW realizuje granty badawcze i projekty dydaktyczno-rozwojowe. W ramach jej struktur znajduje się Biuro Projektów, które odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych, wspiera i koordynuje prace zespołów projektowych oraz odpowiada za inicjowanie, planowanie, monitorowanie, kontrolę i rozliczanie.

 

Granty i projekty współfinansowane są m.in. przez:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Komisję Europejską
 • Fundusze Norweskie
 • Fundusze Szwedzkie
 • Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta
 • Wrocławskie Centrum Akademickie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • zagraniczne uczelnie partnerskie

Biuro Projektów

Do głównych zadań Biura Projektów należy:

 • upowszechnianie informacji w zakresie pozyskiwania funduszy na finansowanie działań naukowych, badawczych, dydaktycznych i innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia i rozwoju Uczelni,
 • udostępnianie danych o ogólnopolskich i międzynarodowych programach, konkursach, grantach, inicjatywach w zakresie nauki, badań i rozwoju,
 • organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów z programów krajowych i europejskich,
 • wspieranie pracowników lub powołanych zespołów w przygotowaniu dokumentacji wniosków krajowych oraz międzynarodowych, składanych w ramach konkursów na finansowanie działań naukowych, badawczych, dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia i rozwoju Uczelni,
 • obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez Biuro (umowy, dokumentacja postępu rzeczowego, ewidencja wydatków, upowszechnianie, promocja, archiwizacja dokumentacji),
 • nadzór nad prawidłowością realizacji, terminowością rozliczeń i sprawozdawczości projektów, zleconych do realizacji poza Biuro Projektów.
   

Kontakt

Biuro Projektów 
ul. Wagonowa 1, pok. 23
53-609 Wrocław
biuro.projektow@dsw.edu.pl 

 

Dyrektor Biura Projektów – dr Urszula Kłobuszewska
urszula.klobuszewska@dsw.edu.pl 

tel. kom.: 539 269 114

 

Specjalistka ds. projektów – Małgorzata Fit
malgorzata.fit@dsw.edu.pl 

tel. kom.: 539 670 465

 

Specjalistka ds. projektów - Hanna Sklorz

hanna.sklorz@dsw.edu.pl
tel. kom.: 882 426 852