Współpraca z ośrod­kami naukowymi w kraju i za granicą odzwier­ciedla duży potenc­jał naukowy i akty­wność pra­cowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu.

Pola współpracy z otoczeniem zewnętrznym

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz dydaktycznych, w tym we współpracy dydaktycznej, w ramach realizowanych na uczelni projektów, m.in.: EDITE – European Doctorate in Teacher Education (Horyzont 2020), EU_CUL – Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education, EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE, EDUPRO – Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (Erasmus+: Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego), Wittgenstein and Democratic Politic (Harmonia 10), a także TEACUP Project TeacherCulturePluri w ramach Erasmus+
  • wymi­ana dok­toran­tów oraz pra­cown­ików naukowych
  • organizacja konferencji naukowych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym
  • współpraca z firmami i instytucjami biznesowymi w tym m.in. Business Centre Club i Zrzeszenie Dolnośląskich Pracodawców
  • uczestnictwo/współorganizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata
  • członkostwo DSW w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach: European Public Relations Education & Research Association, International Network for Health Workforce Education, EuropeanAcces Network, European Society for Research on Education of Adult, European Association of Social Anthropologists, International Digital Media and Arts Association, Trans-Atlantic Consortium for European Union Studies&Stimulations, Alliance of Universities for Democracy
  • współpraca z uczelniami zagranicznymi