Niezbędne informacje dotyczące realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2023/2024 / Necessary information regarding the implementation of student internships in the academic year 2023/2024

Dokumenty do pobrania w sprawie praktyk/Documents to download regarding internships

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. jeżeli realizujesz praktykę w Instytucji przyjmującej na praktykę składasz:

 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę,
 • porozumienie w sprawie realizacji praktyk,
 • dziennik praktyk wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Twojego Uczelnianego Opiekuna Praktyk,
 • (NOWOŚĆ!) ankieta ewaluacji praktyk, student wypełnia ankietę ONLINE

LINK DO ANKIETY: https://forms.office.com/e/MutvKiqKuD

 

2. jeżeli zaliczasz praktykę na podstawie innej aktywności zawodowej (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staż, wolontariat etc.) składasz:

 • wniosek o zaliczenie innej aktywności na poczet praktyki

Pamiętaj! Wszystkie ww dokumenty powinieneś złożyć w oryginale w Biurze Karier i Praktyk.

 

Regulaminy praktyk studenckichhttps://bip.dsw.edu.pl/artykuly/regulaminy-praktyk-studenckich-na-kierunkach-studiow-wyzszych

The list of required documents:
 1. If you are conducting an internship in the Institution accepting for an internship you should submit as follows:
 • confirmation of acceptance for an internship,
 • agreement on conducting an internship,
 • internship journal together with other documents required by your University Internship Supervisor,
 • (NEW) online survey on evaluating internships for the students.

Link to survey: https://forms.office.com/e/APz7bK0paZ

 1. If you are completing an internship based on another professional activity (employment contract, civil law contract, training, volunteer) you should submit:
 • an application to credit another activity toward an internship.
It is important to remember that all documents mentioned above must be submitted in original to the Career and Internship Office.
 
Programs & Regulations of internshipshttps://bip.dsw.edu.pl/artykuly/regulaminy-praktyk-studenckich-na-kierunkach-studiow-wyzszych

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności zawodowej

Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers

Czy praktyki studenckie są obowiązkowe?

TAK. Każdy student ma do zrealizowania praktyki studenckie.

Informacje o wymiarze, miejscach i efektach uczenia się dotyczących praktyk znajdują się w Regulaminie i programie praktyk. Jak go znaleźć?

 

Na przykład: chcemy odszukać regulamin praktyk dla studenta psychologii, który rozpoczął studia w roku akademickim 2021/2022

Co robimy?

1. klikamy w link "Regulamin i program praktyk"

2. odnajdujemy kierunek "Psychologia"

3. klikamy w rok "2021/2022"

Gdzie znajdę swój "Regulamin i program praktyk"?

"Regulamin i program praktyk" to dokument, w którym znajdują się informacje o:

- wymiarze praktyk do zrealizowania w danym semestrze,

- miejscach, gdzie można odbyć praktykę w danym semestrze,

- efektach uczenia się  do zrealizowania w ramach praktyki z danego semestru.

 

Jeżeli chcemy odszukać regulamin praktyk na przykład dla studenta psychologii, który rozpoczął studia w roku akademickim 2021/2022

Co robimy?

1. klikamy w link "Regulamin i program praktyk"

2. odnajdujemy kierunek "Psychologia"

3. klikamy w rok "2021/2022"

Skąd będę wiedział, że w danym semestrze mam do odbycia praktyki studenckie?

W semestrach, w których student ma do zrealizowania praktyki widzi w swoim harmonogramie podpięte przedmioty „Wprowadzenie do praktyki”, a następnie „Ewaluacja praktyki”. Zajęcia z tych przedmiotów prowadzi wykładowca, który jest Uczelnianym Opiekunem Praktyk studenta.

W jaki sposób mogę zaliczyć praktykę studencką?

Istnieją dwa sposoby na zaliczenie praktyki studenckiej.

Pierwszy to odbycie klasycznej praktyki w wymiarze i miejscu wskazanym w "Regulaminie i programie praktyk", której potwierdzeniem jest Dziennik Praktyk, Ankieta ewaluacji praktyk oraz załączniki wymagane przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk. Takim załącznikiem może być: portfolio, studium przypadku, scenariusz zajęć i inne. O tym czy są one wymagane informuje Uczelniany Opiekun Praktyk podczas zajęć "Wprowadzenie do praktyki"

Drugi sposób to zaliczenie praktyki na podstawie inne aktywności zawodowej tj. zatrudnienie (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), wolontariat (porozumienie wolontariackie) i inne. Jeżeli student chce zaliczyć praktykę w ten sposób powinien zgłosić się do Uczelnianego Opiekuna Praktyk, przedstawić swoją sytuację i uzyskać akceptację. W celu zaliczenia praktyki w ten sposób student składa w Biurze Karier i Praktyk Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności zawodowej.

Od czego mam zacząć realizację praktyki?

Podczas zajęć "Wprowadzenie do praktyki" Uczelniany Opiekun Praktyk przekazuje studentom informacje na temat praktyk oraz ustala z nimi sposób przekazania Skierowania na praktykę.

Dodatkowo wszelkie informacje na temat praktyk znajdują się na stronie internetowej Biura Karier i Praktyk.

Gdzie znajdę listę instytucji, które poszukują praktykantów?

Poszukując miejsc praktyk studenci naszej Uczelni mogą skorzystać z:

1. informacji zamieszczanych przez pracodawców w serwisie www.biurokarier.edu.pl, gdzie zamieszczane są oferty praktyk, staży i pracy skierowane do studentów z całego kraju.

2. informacji zamieszczanych przez pracodawców w serwisie www.dsw.jobteaser.com, który będzie aktywny od lutego 2024 roku.

3. informacji przekazanych przez doradców kariery.
Biuro Karier i Praktyk prowadzi ewidencję Instytucji, które wyraziły gotowość do przyjęcia na praktyki studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Liczba tych miejsc jest ograniczona i każdorazowo uzależniona od decyzji konkretnej instytucji przyjmującej na praktykę, która ma prawo wybrać studentów przyjętych na praktykę. Aby uzyskać dostęp do danych ww firm należy napisać na adres biuro.karier@dsw.edu.pl i skontaktować się z doradcą kariery.

Jak założyć konto w serwisie www.biurokarier.edu.pl?

Student, który chce założyć konto w serwisie powinien:

1. napisać na adres e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl z prośbą o przesłanie oświadczenia w sprawie uruchomienia konta w serwisie,

2. po jego otrzymaniu, student wypełnia go i skan odsyła na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl oraz dostarcza oryginał do BKIP (pozostawia osobiście, przesyła pocztą tradycyjną lub umieszcza we wrzutni przed BKIP).

3. po otrzymaniu wypełnionego oświadczenia pracownik BKIP aktywuje konto studenta w serwisie.

4. Link aktywacyjny student otrzymuje na adres e-mail wskazany przy rekrutacji (najczęściej jest to konto prywatne studenta).

4. Po otrzymaniu linku aktywującego student może aktywować swoje konto w serwisie i uzupełnić dane w swoim profilu.

5. W przypadku wystąpienia problemów student zgłasza się do BKIP, które pomaga w ich rozwiązaniu kontaktując się z działem administrującym serwisem (w zależności od problemu może to potrwać nawet kilka dni).

Czy miejsce odbywania praktyk powinno być zaakceptowane i przez kogo?

TAK. Każdorazowo miejsce odbywania praktyk powinno być zaakceptowane przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk.

Jak mogę skontaktować się z Uczelnianym Opiekunem Praktyk?

Podczas zajęć "Wprowadzenie do praktyki" Uczelniany Opiekun Praktyk przedstawia studentom zasady i kontakt do siebie.

Dane kontaktowe do Uczelnianego Opiekuna Praktyk można znaleźć także w Wirtualnym Dziekanacie.

UWAGA! Biuro Karier i Praktyk nie udostępnia prywatnych kontaktów do Uczelnianych Opiekunów Praktyk.

Do kogo mam się zgłosić po "Skierowanie na praktykę"?

Skierowanie na praktykę jest przekazywane studentom przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk, który musi takie skierowanie podpisać.

Z reguły na zajęciach "Wprowadzenie do praktyki" UOP przekazuje oryginały skierowań studentom lub informuje ich w jaki sposób to zrobi.

Gdzie znajdę informacje o liczbie godzin praktyki, którą mam zrealizować w danym semestrze?

Informacje dotyczące liczby godzin praktyk wymaganych do zrealizowania w danym semestrze znajdują się "Regulaminie i programie praktyk".

 

Jeżeli chcemy odszukać regulamin praktyk na przykład dla studenta psychologii, który rozpoczął studia w roku akademickim 2021/2022

Co robimy?

1. klikamy w link "Regulamin i program praktyk"

2. odnajdujemy kierunek "Psychologia"

3. klikamy w rok "2021/2022"

Co to jest "tok/cykl studiów"

"Tok/cykl studiów" to rok akademicki, w którym student rozpoczął studia. Na przykład student, który rozpoczął studia w październiku 2022, rozpoczął je w roku akademickim 2022/2023 czyli jego tok/cykl studiów to 2022/2023.

Jakie dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem praktyki i gdzie?

Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki należy do BKIP dostarczyć:

- potwierdzenie przyjęcia praktykę podpisane przez Instytucję przyjmującą na praktykę,

- dwa egzemplarze porozumienia w sprawie realizacji praktyk, podpisane przez Instytucję przyjmująca na praktykę.

Oryginały ww dokumentów należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk.

Jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu praktyk i gdzie?

Do 14 dni po zakończeniu praktyki student powinien dostarczyć do BKIP Dziennik praktyk wraz z wymaganymi przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk załącznikami np. portfolio, studium przypadku etc.

Do Dziennika praktyk student dołącza potwierdzenie wypełnienia Ankiety oceny miejsca praktyk.

 

Link do ankiety

 

Oryginały ww dokumentów należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk.

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe podczas praktyk?

TAK. Każdy student ma obowiązek posiadania aktywnej polisy ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na okres realizacji praktyk niezależnie od trybu realizowania praktyki (zdalnie, hybrydowo, stacjonarnie). W Biurze Karier i Praktyk można uzyskać informacje gdzie takie ubezpieczenie można zawrzeć.

Do kogo mam się zwrócić o pomoc w prawidłowym wypełnieniu Dziennika praktyk?

Wszelkie informacje na temat zasad wypełniania Dziennika praktyk  przekazuje Uczelniany Opiekun praktyk między innymi podczas zajęć "Wprowadzenie do praktyki" oraz na e-mailowe zapytania studentów.

Czy "Dziennik praktyk" wypełniam w godzinach zegarowych czy dydaktycznych?

Dziennik praktyk - KARTA PRZEBIEGU PRAKTYK ma kilka rubryk, w których podaje się godziny.

1. w rubryce "godziny pracy od.. do..."  podajemy godzinę rozpoczęcia i zakończenia praktyki w danym dniu.

2. w rubryce "liczba godzin dydaktycznych/pracy" podajemy liczbę godzin dydaktycznych, co oznacza, że należy przeliczyć godziny zegarowe na dydaktyczne.

 

Przykład.

Student 2 stycznia 2024 roku realizował praktyki w godzinach 9:00 - 12:00 czyli przez 3 godziny zegarowe.

 

Aby przeliczyć godziny zegarowe na dydaktyczne należy zastosować wzór:

 

liczba godzin zegarowych x 60 minut / 45 minut = liczba godzin dydaktycznych

 

czyli dla naszego przykładu:

3 godz. zegarowe x 60 minut = 180 minut / 45 minut = 4 godziny dydaktyczne

 

zatem do rubryki "godziny pracy od.. do..." wpisujemy 9:00 - 12:00, a do rubryki "liczba godzin dydaktycznych/pracy" wpisujemy 4 godziny

 

UWAGA! Każda strona KARTY PRZEBIEGU PRAKTYK powinna być podsumowana.

Czy mogę dodać/wydrukować dodatkową stronę Dziennika praktyk, jeśli zabrakło mi miejsca na rozpisanie zadań w części KARTA PRZEBIEGU PRAKTYK?

TAK. W zależności od potrzeb student może dodać nową stronę/rozszerzyć zakres wierszy/wydrukować dodatkową stronę Dziennika Praktyk.

Co należy wpisać w części Dziennika praktyk pt. OCENA STOPNIA REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ?

Stronę dotyczącą OCENY STOPNIA REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ student uzupełnia na podstawie zapisów z Regulaminu i programu praktyk dla swojego toku studiów.

 

link "Regulamin i program praktyk"

 

Przykład:

Jeżeli chcemy odszukać regulamin praktyk dla studenta psychologii, który rozpoczął studia w roku akademickim 2021/2022

Co robimy?

1. klikamy w link "Regulamin i program praktyk"

2. odnajdujemy kierunek "Psychologia"

3. klikamy w rok "2021/2022"

 

Czy zaliczę praktykę w instytucji, która nie posiada pieczątki?

TAK. Jeżeli student realizuje praktykę w instytucji, która nie posiada pieczątki powinien na pierwszej stronie Dziennika praktyk podać numer NIP i REGON tej instytucji. Brak pieczątki nie zwalnia studenta z uzyskania czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Instytucji przyjmującej na praktykę wszędzie tam, gdzie jest to wymagane w Dzienniku praktyk.

Czy mogę zaliczyć praktykę na podstawie skanów dokumentów?

NIE. Do zaliczenia praktyk wymagane są oryginały.
Wynika to z faktu, że teczki studentów prowadzone są w formie tradycyjnej (papierowej, a nie elektronicznej) i dlatego powinny się w nich znaleźć wszystkie oryginały dokumentów studenta związane z procesem studiowania.

Czy do "WNIOSKU o ZALICZENIE PRAKTYKI na podstawie INNEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ" muszę załączyć zakres obowiązków lub kopię umowy?

Zgodnie z obowiązującą procedurą student ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności powinien dostarczyć tylko kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek.

UWAGA!

Uczelniany Opiekun Praktyk analizując sytuację studenta może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

Komu należy zgłosić zmianę miejsca odbywania praktyk?

Wszelkie sprawy dotyczące zmian i problemów w realizacji praktyk student powinien zgłosić swojemu Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk.

UWAGA!

Po uzyskaniu akceptacji nowego miejsca odbywania praktyk student ma obowiązek dostarczyć do Biura Karier i Praktyk nowe potwierdzenie przyjęcia na praktykę i porozumienie w sprawie realizacji praktyk.

Czy mogę zrealizować mniej godzin praktyk niż przewiduje program praktyk i zaliczyć przedmiot praktyki w danym semestrze?

NIE. Podana w programie liczba godzin praktyk dla danego semestru to liczba minimalna, którą student musi zrealizować, aby zaliczyć praktykę.

Czy prowadząc działalność gospodarczą mogę sam podpisać się na wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności?

TAK.

Czy mogę odbyć praktykę w okresie wakacyjnym?

TAK, ale o takim zamiarze należy poinformować Uczelnianego Opiekuna Praktyk i uzyskać jego akceptację.

Jak należy zaadresować kopertę do Biura Karier i Praktyk?

Wysyłając oryginały dokumentów do Biura Karier i Praktyk pamiętaj o włożeniu ich do koszulki lub teczki.

Upewnij się, że na dokumentach znajduje się imię i nazwisko Twojego Uczelnianego Opiekuna Praktyk.

Włóż dokumenty do koperty.

Na kopercie napisz:

BIURO KARIER I PRAKTYK

Uniwersytet Dolnośląski DSW

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław 

Do kogo powinienem się zgłosić, gdy nie mam wpisanej oceny w USOS-ie pomimo oddanie kompletu dokumentów w terminie?

Za zaliczenie praktyki i wpisanie oceny lub zaliczenia z praktyk odpowiedzialny jest Uczelniany Opiekun Praktyk i to z nim należy się kontaktować, gdy ocena nie została wystawiona.

Co mam zrobić w sytuacji, gdy nie zdążyłem zrealizować praktyki w danym semestrze?

Praktyka jest przedmiotem. Zaliczenie jej jest zatem wymagana do zaliczenia semestru. Student, który nie odbył praktyki w danym semestrze

(dla semestru zimowego jest to okres od 1 października do 14 marca, a dla semestru letniego od 15 marca do 30 września) powinien złożyć w Dziekanacie wniosek do Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych o warunkowe zaliczenie semestru. Na tej podstawie będzie mógł zrealizować zaległą praktykę w kolejnym semestrze.

Czy każdym rodzajem aktywności mogę zaliczyć praktykę?

Decyzję o tym, czy dana aktywność studenta umożliwia zaliczenie praktyki na danym semestrze podejmuje Uczelniany Opiekun Praktyk. Dlatego wszelkie kwestie w tym temacie student powinien omówić ze swoim Uczelnianym Opiekunem Praktyki.

Instytucja przyjmująca na praktykę wymaga badań lekarskich. kto może wystawić mi skierowanie na takie badania?

Prośbę o przygotowanie skierowania na badania lekarskie w celu odbycia praktyk studenckich należy kierować do Dyrektor Biura Karier i Praktyk na adres: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl 

Potrzebuję pomocy w poszukiwaniu miejsca praktyki, jak mogę umówić się z doradcą kariery?

Skontaktuj się z Biurem Karier i Praktyk pisząc na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl