Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym § 9 pkt. 3 stypendia są wypłacane co miesiąc przelewem na konto wskazane przez studenta, do ostatniego dnia miesiąca.

 

W Uniwersytecie Dolnośląskim DSW możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Są to m.in. stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, socjalne oraz zapomogi. Zapoznaj się z Regulamin.pdf ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich  Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Każdy student starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.


Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy i w związku z tym utracą status studenta przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów

UWAGA!!!

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE, W KOLEJNEJ TURZE MOŻNA SKŁADAĆ OD 04.11.2023 DO 10.06.2024. W roku akademickim 2023/24 po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć w oryginale do Działu Obsługi Finansowej Studenta ul. Strzegomska 55 pok.107a.  lub wrzucić do wrzutni która znajduje się przed pokojem 107a albo wysłać Pocztą Polską, Kurierem. Proszę pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego, najpóźniej do 15.06.2024r.

 

Instrukcja- stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach -1.pdf

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach -usosweb zakładka dla wszystkich-wnioski (na podstawie dokumentów otrzymanych m.in.  US i ZUS), zarejestrować. Następnie należy wypełnić wniosek i go zarejestrować. Podpisane dokumenty wniosek plus oświadczenie o dochodach należy dostarczyć do Działu Obsługi Finansowej Studenta wraz z odpowiednimi załącznikami min. zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z US.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania.

 

W roku akademickim 2023/2024 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą:

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.

 

Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.

Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny za 2023 rok. Zaświadczenie to  jest obligatoryjne dla  każdego studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.

 

Ważne informacje:

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  UD DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

 

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

 

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy i w związku z tym utracą status studenta przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się telefonicznie 539 670 431,  539 670 437 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA!!!

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W KOLEJNEJ TURZE MOŻNA SKŁADAĆ OD 04.11.2023 DO 15.06.2024. W roku akademickim 2023/24 po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć w oryginale do Działu Obsługi Finansowej Studenta ul. Strzegomska 55 pok.107a.  lub wrzucić do wrzutni która znajduje się przed pokojem 107a albo wysłać Pocztą Polską, Kurierem. Proszę pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego, najpóźniej do 17.06.2024r.

 

Instrukcja-stypendium dla osób niepełnosprawnych -1.pdf

 

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb musi być wprowadzone aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta. Studenci, którzy rozpoczynają studia w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW lub studenci, których orzeczenie utraciło ważność, przed złożeniem wniosku muszą przesłać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na adres mailowy stypendia@dsw.edu.pl

Po wprowadzeniu orzeczenia należy wejść, na Usosweb w zakładkę dla wszystkich wnioski-wniosek dla osób niepełnosprawnych. Wypełnić dokument, zarejestrować, wydrukować i podpisany dokument dostarczyć do Działu Obsługi Finansowej Studenta. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych adresowane jest do studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania.


Ważne informacje:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym). Inne dokumenty, np. dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie albo dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju, nie stanowią podstawy przyznania tego stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

 

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

 

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.


W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy i w związku z tym utracą status studenta przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium dla osób niepełnosprawnych proszę kontaktować telefonicznie 539 670 431,  539 670 437 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium Rektora

Kolejny nabór wniosków o stypendium rektora będzie w październiku 2024r.             

PROGI PUNKTOWE STYPENDIA 2023

 

PROGI PUNKTOWE 2023.xlsx                                                                                                                                     

Instrukcja-stypendium rektora-1.pdf

Należy wypełnić wniosek na -usosweb zakładka dla wszystkich-wnioski i go zarejestrować. Wydrukowany i podpisany dokument należy dostarczyć do Działu Obsługi Finansowej Studenta. Jeśli posiada Pan/Pani dodatkowe osiągnięcia to należy je zaznaczyć przy wypełnianiu wniosku i dostarczyć w postaci załączników wraz z wnioskiem.

 

O przyznanie stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci , którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

A) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

B) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Kryteria udzielania
Stypendium Rektora  może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów  średnią, która nie może być niższa niż 4,50  lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Jeżeli student w poprzednim roku akademickim korzystał z urlopu dziekańskiego, średnia ocen jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.


Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), którzy realizowali studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na uczelni innej niż Uniwersytet Dolnośląski DSW, a chcą ubiegać się o stypendium Rektora , do podania o przyznanie stypendium powinni dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni.
 
Za osiągnięcia naukowe uważa się:

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym,

- publikacje naukowe w formie monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,

- publikacje naukowe w formie monografii w języku polskim,

- publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,

- publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku polskim,

- czynny udział o charakterze naukowym w projektach badawczych (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej),

- wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej,

- wygłoszenie referatu na konferencji krajowej,

- autorstwo patentu lub wzoru użytkowego,

- współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,

- zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,

- wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,

- zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,

- wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,

- inne osiągnięcia o charakterze naukowym.

 

Za osiągnięcie artystyczne uważa się:

- zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,

- wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,

- zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,

- wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,

- indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,

- zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,

- indywidualne prezentacje prac artystycznych,

- zbiorowe prezentacje prac artystycznych,

- inne osiągnięcia o charakterze artystycznym.

 

O uznaniu osiągnięcia artystycznego za inny sukces artystyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, decyduje odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.

W przypadku wątpliwości co do uznania dzieła artystycznego za wybitne w rozumieniu ust. 1 pkt 2, odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii eksperta związanego z daną dziedziną sztuki na temat tego dzieła.

 

Za osiągnięcie sportowe, uważa się :

- zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie,

- udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

- zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadzie,

 

-  zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, uniwersjadzie,

-  udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach,

-  zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,

- zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu, udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,

- zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,

- zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,

- osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w pkt 3-10 organizowanych dla osób z niepełnosprawnością mają takie same wartości punktowe.

 

W przypadku wątpliwości co do charakteru danej imprezy sportowej odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii polskiego lub akademickiego związku sportowego odpowiadającego dyscyplinie sportowej, w jakiej startował student, z wnioskiem o określenie tego charakteru. Jeżeli nie działają polski lub akademicki związek sportowy odpowiadający danej dyscyplinie sportowej, charakter imprezy sportowej określa odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.  

Do podania o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Ważne informacje:

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.


W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia kierunek, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej na poprzednim kierunku studiów od miesiąca następującego po dacie zmiany. Na nowym kierunku studiów może ubiegać się o świadczenie materialne na zasadach ogólnych.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy i w związku z tym utracą status studenta przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

W razie pytań dotyczących stypendium rektora  proszę kontaktować się telefonicznie 539 670 431,  539 670 437 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Zapomoga

UWAGA!!!

WNIOSKI ZAPOMOGĘ, W KOLEJNEJ TURZE MOŻNA SKŁADAĆ OD 04.11.2023 DO 10.06.2024. W roku akademickim 2023/24 po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć w oryginale do Działu Obsługi Finansowej Studenta ul. Strzegomska 55 pok.107a.  lub wrzucić do wrzutni która znajduje się przed pokojem 107a albo wysłać Pocztą Polską, Kurierem. Proszę pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego, najpóźniej do 15.06.2024r.

 

Instrukcja- zapomoga -1.pdf

 

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się: śmierć najbliższego członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, utrata pracy, klęskę żywiołową (np. pożar, powódź), kradzież lub inne zdarzenia w skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.

Ważne informacje:

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

 

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
   

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy I w związku z tym utracą status studenta przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

W razie pytań dotyczących zapomogi proszę kontaktować się telefonicznie 539 670 431,  539 670 437 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

 

Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką

Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW studiów I stopnia bezpośrednio kontynuujących naukę w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW na studiach II stopnia.
 
Ważne dokumenty:

Stypendia PO WER

Dodatkowo Uniwersytet Dolnośląski DSW oferuje co roku stypendia dla studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy chcą skorzystać z udziału w programie Erasmus+ i wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne. Stypendia te przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i umożliwiają zagraniczną mobilność defaworyzowanym grupom studentów. Dzięki tym środkom każdy student DSW, bez wyjątku, może wyjechać za granicę i skorzystać z europejskich systemów kształcenia.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów PO WER uzyskasz w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej lub znajdziesz w internecie, możesz też o nie poprosić, pisząc pod adres e-mailowy erasmus@dsw.edu.pl.