19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Poza programami Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w działaniu, w jego struktury weszły m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

 

Uniwersytet Dolnośląski DSW otrzymał Kartę ECHE, która jest ważna do końca trwania nowego programu Erasmus+, tj. do roku 2027.

Tym samym uczelnia została uprawniona do wszelkich działań w ramach programu, a studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW korzystają z edukacyjnych z wyjazdów zagranicznych i rozwijają umiejętności w ramach studiów czy praktyk.  


Zobacz: Erasmus Policy Statement Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Dlaczego Erasmus+?

Jednym z kluczowych założeń programu Erasmus+ jest wsparcie milionów studentów, doktorantów i młodych dorosłych w zdobyciu międzynarodowego doświadczenia i kluczowych umiejętności zawodowych, studiując, szkoląc się, a także realizując międzynarodowe staże i praktyki w krajach partnerskich.

 

Internacjonalizacja Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW była zawsze jednym z kluczowych aspektów rozwoju naszej Uczelni, co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w tym, że:

  • od wielu lat nasi studenci wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne  w ramach międzynarodowych programów wymian, czy programów edukacyjnych UE,
  • współpracujemy z zagranicznymi partnerami w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, stosowanych i sprawdzonych w najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie,
  • wykładowcy i doktoranci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW uczestniczą w szeregu międzynarodowych projektów, poznając od podszewki pracę i know-how naszych zagranicznych partnerów,
  • studenci i absolwenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mają możliwość sprawdzenia w praktyce zdobytych na studiach umiejętności, realizując międzynarodowe staże i praktyki,
  • rozwijamy intensywnie współpracę w obrębie edukacji i budujemy potencjał Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW jako międzynarodowego ośrodka akademicko-badawczego,
  • budujemy potencjał międzykulturowy i znajomość języków obcych u naszych studentów i kadry, m.in. dzięki uczestnictwu w mobilnościach realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ dla pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW mogą realizować wyjazdy do instytucji europejskich w krajach programu w celu realizacji szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe i rozwijających umiejętności językowe.

 

W ramach programu Erasmus+ (Akcja 1: Mobilność Edukacyjna) nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, mogą również skorzystać z wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w krajach programu.

 

Program Erasmus+ umożliwia również kierunek odwrotny, a więc wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celach szkoleniowych, a także naukowców z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Dzięki temu następuje w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW umiędzynarodowienie procesów kształcenia.

Skontaktuj się z nami

e-mail: erasmus@dsw.edu.pl