Chcemy by nasza uczelnia funkcjonowała sprawnie i prawidłowo. Wiele osób z różnych działów i struktur pracuje nad tym, aby tak właśnie było. Dzięki nim mamy wysokie oceny w rankingach, zadowolonych absolwentów, nagradzane programy nauczania i pracowników naukowych.

 

Kto więc pracuje na nasz wspólny sukces?

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza i przedstawiciele założyciela uczelni.
 
Senat pełni ważną rolę. Decyduje o strategicznych projektach oraz o przyszłości Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
Dodatkowo także:

  • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
  • wnioskuje do Rektora o utworzenie nowych kierunków studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
  • zatwierdzanie sprawozdania i raporty
  • uchwala regulaminy studiów
  • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji.

 

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz koordynatorzy dyscyplin naukowych prowadzonych w uczelni.

 

Do zadań tego organu należą m.in.:

  • nadawanie stopni naukowych w dysycplinie,
  • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego,
  • opiniowanie regulaminów oraz innych aktów prawnych.

Konwent Władz Uczelni

W konwencie zasiadają Rektor, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza, Dziekan i Dyrektor Finansowa. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.
 

 

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania.

 

Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

 

Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW

Kanclerz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

 Krzysztof Kamiński

Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Zastępca Kanclerza ds. rozwoju i infrastruktury

Magdalena Fit

Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Magdalena Nowak

Dziekani

Jeżeli szukacie rozwiązań studenckich problemów -  pomocni będą Dziekani. Nie bójcie się zadawania pytań, na pewno pomogą!

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych

dr Joanna Minta, prof. DSW

Prodziekan ds. kształcenia

dr Iwona Ładysz

Prodziekan ds. kształcenia

dr Anna Motylska-Kuźma

Prodziekan ds. kształcenia

dr Piotr Para

Prodziekan ds. kształcenia

dr Aleksander Korchut