Chcemy by nasza uczelnia funkcjonowała sprawnie i prawidłowo. Wiele osób z różnych działów i struktur pracuje nad tym, aby tak właśnie było. Dzięki nim mamy wysokie oceny w rankingach, zadowolonych absolwentów, nagradzane programy nauczania i pracowników naukowych.

 

Kto więc pracuje na nasz wspólny sukces?

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza i przedstawiciele założyciela uczelni.
 
Senat pełni ważną rolę. Decyduje o strategicznych projektach oraz o przyszłości DSW.
Dodatkowo także:

 • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
 • wnioskuje do Rektora o utworzenie nowych kierunków studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
 • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
 • zatwierdzanie sprawozdania i raporty
 • uchwala regulaminy studiów
 • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji.

 

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz koordynatorzy dyscyplin naukowych prowadzonych w uczelni.

 

Do zadań tego organu należą m.in.:

 • nadawanie stopni naukowych w dysycplinie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego,
 • opiniowanie regulaminów oraz innych aktów prawnych.

Konwent Władz Uczelni

W konwencie zasiadają Rektor, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza, Dziekan i Dyrektor Finansowa. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.
 

 

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania.

 

Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

 

Rektor DSW

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

Kanclerz DSW

 Krzysztof Kamiński

Kanclerz - Krzysztof Kamińsk

Zastępcy Kanclerza DSW

Zastępca Kanclerza ds. rozwoju i infrastruktury

Magdalena Fit

Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Magdalena Nowak

Magdalena Nowak

Dziekani

Jeżeli szukacie rozwiązań studenckich problemów -  pomocni będą Dziekani. Nie bójcie się zadawania pytań, na pewno pomogą!

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych

dr Joanna Minta, prof. DSW

dr Joanna Minta

Prodziekan ds. studentów i współpracy z otoczeniem

dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

dr Magdalena Czubak-Koch

Prodziekan ds. kształcenia

dr Iwona Ładysz

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych

 

 • Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Kobiałka
 • Dyrektor Biura Karier i Praktyk: mgr Ewa Suchożebrska
 • Dyrektor Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej – mgr Zuzanna Dyrcz
 • Dyrektor Biura Organizacji Dydaktyki - mgr Elżbieta Leciejewska
 • Dyrektor Biura Projektów - mgr Urszula Klobuszewska
 • Dyrektor Biura Rekrutacji i Sprzedaży – mgr Hubert Zieliński
 • Dyrektor Działu Administracyjnego  – Dariusz Marciniak
 • Dyrektor Dziekanatu - mgr Barbara Jabłonkowska
 • Dyrektor Działu Obsługi Finansowej Studenta - mgr Agnieszka Słowik
 • Dyrektor ds. HR - mgr Monika Ludowicz 
 • Dyrektor Wydawnictwa – dr Magdalena Karciarz
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Rafał Surowy
 • Kierownik Biura Nauki - mgr Anna Andrejów-Kubów
 • Kierownik Biura ds. Kształcenia Doktorantów - mgr Maria Sikorska-Gąsior
 • Kierownik Biura Rektora i Kanclerza - mgr Małgorzata Olszewska
 • Kierownik Biura Dziekana - mgr Maria Rajca
 • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
 • Kierownik Działu Marketingu - mgr Anna Frankowska
 • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
 • Kierownik Pracowni Edukacji Zdalnej - mgr inż. Stanisław Lota
 • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski
 • Kwestor – mgr Barbara Trojanowska