Chcemy by nasza uczelnia funkcjonowała sprawnie i prawidłowo. Wiele osób z różnych działów i struktur pracuje nad tym, aby tak właśnie było. Dzięki nim mamy wysokie oceny w rankingach, zadowolonych absolwentów, nagradzane programy nauczania i pracowników naukowych.

 

Kto więc pracuje na nasz wspólny sukces?

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor, Kanclerz i przedstawiciele założyciela uczelni.
 
Senat pełni ważną rolę. Decyduje o strategicznych projektach oraz o przyszłości DSW.
Dodatkowo także:

 • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
 • wnioskuje do Rektora o utworzenie nowych kierunków studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
 • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
 • zatwierdzanie sprawozdania i raporty
 • uchwala regulaminy studiów
 • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji.

 

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz koordynatorzy dyscyplin naukowych prowadzonych w uczelni.

 

Do zadań tego organu należą m.in.:

 • nadawanie stopni naukowych w dysycplinie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego,
 • opiniowanie regulaminów oraz innych aktów prawnych.

Konwent Władz Uczelni

W konwencie zasiadają  Rektor Kanclerz, z-ca Kanclerza, Dziekan i Dyrektor Finansowa. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.
 

 

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania.

 

Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

 

Kanclerz DSW

 Krzysztof Kamiński

Kanclerz - Krzysztof Kamińsk

Rektor DSW

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

Zastępca Kanclerza DSW

dr Bartosz Błaszczak

dr Bartosz Blaszczak

Dziekani

Jeżeli szukacie rozwiązań studenckich problemów -  pomocni będą Dziekani. Nie bójcie się zadawania pytań, na pewno pomogą!

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych

dr Joanna Minta, prof. DSW

dr Joanna Minta

Prodziekan ds. studentów i współpracy z otoczeniem

dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

dr Magdalena Czubak-Koch

Prodziekan ds. kształcenia

dr Iwona Ładysz

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych

 • Pełnomocnik Kanclerza ds. obsługi studentów i organizacji dydaktyki - mgr Magdalena Nowak
 • Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Kobiałka
 • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
 • Dyrektor Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
 • Dyrektor Dziekanatu - mgr Małgorzata Strzelecka
 • Dyrektor Biura Organizacji Dydaktyki - mgr Elżbieta Leciejewska
 • Kierownik Działu Marketingu - mgr Agnieszka Zagrobelna
 • Dyrektor Biura Projektów i Realizacji Strategii - mgr Magdalena Fit
 • Dyrektor Biura Rekrutacji i Sprzedaży – mgr Hubert Zieliński
 • Dyrektor Wydawnictwa – dr Magdalena Karciarz
 • Kwestor – mgr Barbara Trojanowska
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Rafał Surowy
 • Dyrektor ds. HR - mgr Monika Ludowicz 
 • Dyrektor Biura Karier i Praktyk: mgr Ewa Suchożebrska
 • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
 • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
 • Kierownik Biura Nauki i Informacji Naukowej - mgr Anna Andrejów-Kubów
 • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski
 • Kierownik Biura Rektora i Kanclerza - mgr Małgorzata Olszewska