Narodowe Centrum Nauki

Żywa biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2020 - 30.09.2023

Kwota dofinansowania: 406 380 PLN

 

Opis: Celem naukowym projektu jest opis i wyjaśnienie fenomenu „Żywej Biblioteki” w Polsce na podstawie wyników badań przeprowadzonych w trzech grupach.: (I) liderów ruchu, (II) organizatorów wydarzeń i (III) osób współtworzących bibliotekę, czyli „Żywych Książek”.

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Fenomen poza- i nieformalnych aktywności edukacyjnych w Polsce powiązany jest z transformacją systemową. Wraz z demokratyzacją kraju i możliwościami tworzenia organizacji społecznych, od początku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się podmioty obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne), które uczyniły edukację swoim głównym przedmiotem działania. Często uzupełniając treści, które nie były obecne w programach szkolnych z różnych względów (np. celowe pominięcia, polityczne naciski). Dzięki działaniom edukujących podmiotów trzeciego sektora i grup nieformalnych pojawiły się lub zostały poszerzone takie kategorie jak np.: edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka; edukacja między- i wielokulturowa; edukacja na rzecz inkluzji społecznej grup zagrożonych marginalizacją i ekskluzją; edukacja globalna i rozwojowa; edukacja międzyreligijna; edukacja seksualna oraz edukacja antydyskryminacyjna. Inicjowane działania edukacyjne były osadzone w progresywnych dyskursach edukacyjnych. Celem naukowym projektu jest opis i wyjaśnienie fenomenu „Żywej Biblioteki” w Polsce na podstawie wyników badań przeprowadzonych w trzech grupach.: (I) liderów ruchu, (II) organizatorów wydarzeń i (III) osób współtworzących bibliotekę, czyli „Żywych Książek”. „Żywa Biblioteka” jest stosunkowo nowym zjawiskiem edukacyjnym. Powstała w Danii w 2000 roku i obecnie realizowana jest w ponad 80 krajach świata. W Polsce obecna jest od 2007 r., z inicjatywy pracowniczek i wolontariuszy związanych z organizacjami pozarządowymi. W 2019 roku Żywe Biblioteki odbyły się w ponad pięćdziesięciu polskich miejscowościach. Żywe Biblioteki często odbywają się w miejscach publicznych: bibliotekach, szkołach, na uczelniach, w muzeach, w parkach. Towarzyszą również wydarzeniom kulturalnym i naukowym (np. Zjazdowi Socjologicznemu w 2019 roku), odbywają się w miejscach pracy (np. IBM Polska, Credit Agricole Polska, Google Polska). Miejsca wybierane na organizację Żywej Biblioteki ze względu na swój publiczny charakter stwarzają pole do andragogicznej refleksji nad edukacyjnymi wątkami skrzyżowanych w tej przestrzeni ludzkich biografii, doświadczeń, relacji, różnorodności, które przecinając się w tych miejscach pozwalają je na nowo organizować i wypełniać wiedzą, być może nawet stworzyć chwilowe wspólnoty. Wobec rosnącej popularności metody, od 2014 roku powstała sieć Żywa Biblioteka Polska, która zrzesza grupy nieformalne i stowarzyszenia, które organizują lokalnie Żywe Biblioteki. Żywa Biblioteka jako metoda polega na stworzeniu edukacyjnej przestrzeni spotkania i dialogu, w którym szczególną rolę odgrywają przedstawiciele grup narażonych na zetknięcie ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem. Osoby te pełnią rolę Żywych Książek - opowiadają swoje historie, dzielą się swoim doświadczeniem. Żywe Książki pochodzą z bardzo różnych środowisk mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, stan zdrowia, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: edukacja na rzecz akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala na ulokowanie projektu w pedagogice, w trzech perspektywach: andragogicznej, edukacji alternatywnej i pedagogiki krytycznej. Planowane badania osadzone są w strategii jakościowej. W ramach badań zaplanowano: wywiady, wizyty studyjne połączone z obserwacją uczestniczącą oraz analizę dokumentów. Kluczowe kwestie badawcze dotyczą: poznania metody Żywa Biblioteka i opisu funkcjonowania sieci edukacyjnej Żywa Biblioteka Polska; zidentyfikowania i zrozumienia biograficznych i społecznych potrzeb oraz mechanizmów tworzenia przestrzeni edukacyjnych Żywej Biblioteki; analizy katalogów Żywych Książek jako swoistej mapy stereotypów, wykluczeń, dyskryminacji, z którymi mierzą się czytelnicy oraz zmian jakie zachodzą w tych katalogach od 2007 roku. Dotychczas nie prowadzono badań nad fenomenem Żywej Biblioteki. Nie powstała również publikacja poświęcona tej metodzie.


Wittgenstein i polityka demograficzna

Kierownik projektu: dr hab. Lotar Rasiński

Czas trwania: 01.09.2019 - 30.08.2023

Kwota dofinansowania: 453 320 PLN

Opis: Celem projektu jest analiza i krytyczna refleksja nad współczesnymi dyskusjami dotyczącymi demokracji z perspektywy filozofii Ludwiga Wittgensteina.

 


Szkoły demokratyczne - studium socjopedagogiczne nowych alternatyw edukacyjnych

Kierownik projektu: dr Katarzyna Gawlicz

Czas trwania: 24.02.2018-24.08.2020

Kwota dofinansowania: 308 544,00 zł

Opis: Celem planowanego badania jest socjologiczna i pedagogiczna analiza nowego zjawiska w obszarze polskiej edukacji: zjawiska powstawania tzw. szkół demokratycznych, czyli oddolnych (głównie rodzicielskich) inicjatyw edukacyjnych, których celem jest tworzenie placówek, grup i środowisk alternatywnych wobec tradycyjnej szkoły. Inicjatywy te pozwalają na formalną realizację nakładanego polskim prawem obowiązku szkolnego oraz – zgodnie z deklaracjami twórców – umożliwiają edukację w warunkach pozbawionych przymusu właściwego powszechnemu systemowi kształcenia.


Reakcje wobec ekstremizmu politycznego w państwie demokratycznym - "walcząca demokracja" w działaniu. Analiza na przykładzie Polski.

Kierownik projektu: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Czas trwania: 04.08.2015 - 03.08.2021

Kwota dofinansowania: 112 882 PLN

Opis: Celem badawczym niniejszego projektu jest zdefiniowanie: w jaki sposób realizowana jest w Polsce tzw. koncepcja „walczącej demokracji”, czyli jak państwo reaguje wobec ekstremizmu. A także określenie, czym owe reakcje są uwarunkowane i w którym momencie generowane są zmiany w przyjętej polityce wobec ekstremizmu. Projekt ma na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jak państwo reaguje wobec ekstremizmu biorąc pod uwagę trzy płaszczyzny analizy: prawną, instytucjonalna i polityczną? Czy i jak owe reakcje ewoluowały na przestrzeni lat? Czy istnieje ponadpartyjny consensus dotyczący reakcji wobec zróżnicowanych form ekstremizmu? Czy reakcje wobec ekstremizmu zależą od polityki poszczególnych rządów czy też istnieje ciągłość w przyjętej polityce państwa? Czy przyjęty typ
reakcji państwa zależy od stopnia intensywności ekstremizmu (natężenia postaw) oraz metod działania ekstremistów?


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.09.2018 - 31.05.2022

Kwota dofinansowania: 1 425 108,01 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji na https://rozwoj.dsw.edu.pl/?page_id=310


Innowacyjna Uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska

Kierownik projektu: Urszula Kłobuszewska

Czas realizacji: 01.07.2019 - 30.06.2023

Kwota dofinansowania: 6 882 040,12 PLN

 

Opis: Celem projektu jest doskonalenie działalności akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przez wdrożenie zintegrowanego programu uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Zaplanowane działania przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w regionie Dolnego Śląska, a także poprawy efektywności i jakości edukacji oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w uczelni. Wsparciem w ramach projektu objęci są studenci, doktoranci oraz pracownicy DSW.

 

Więcej informacji na https://rozwoj.dsw.edu.pl/?page_id=556


Pedagogika Specjalna - studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Kierownik projektu: dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

Czas realizacji: 01.07.2018 - 30.11.2021

Kwota dofinansowania: 1 664 928 PLN

 

Opis: Celem projektu jest opracowanie nowego programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na kierunku Pedagogika specjalna. Realizowane na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka studia zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. W programie studiów jest też 8 bezpłatnych kursów doskonalących oraz wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych ośrodkach specjalistycznych.


Praca Socjalna - studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Kierownik projektu: Sławomir Brdęk

Czas realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2022

Kwota dofinansowania: 960 485 PLN

 

Opis: Celem projektu jest opracowanie nowego programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na kierunku Praca Socjalna o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej, które są realizowane zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i przyszłych pracowników. Realizacja studiów dualnych o profilu praktycznym zakończy się uzyskaniem wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.07.2018 – 30.11.2020

Kwota dofinansowania: 251 937,50 PLN

 

Opis: Celem głównym projektu pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców” jest podniesienie kompetencji uczestników projektu tj. 780 osób (300 dzieci w wielu 6-12 lat; 320 młodzieży w wieku 13-16 lat oraz 160 rodziców) przez opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kursów edukacyjnych realizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w postaci: DAD -Dolnośląskiej Akademii Dzieci (3 edycje po 4 spotkania), DAM – Dolnośląskiej Akademii Młodzieży (16 warsztatów) i DAR – Dolnośląskiej Akademii Rodziców (16 warsztatów) w okresie 01.06.2018-30.04.2020.


Więcej informacji na http://akademia.dsw.edu.pl/?page_id=25


Edukacja międzypokoleniowa działania artystyczne dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.03.2019 - 30.06.2021

Kwota dofinansowania: 292 743,75 PLN

 

Opis: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, pobudzenie ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej,  zapobieganie społecznemu wykluczeniu, a także edukacja liderów społecznych, edukatorów  instytucji kultury, managerów, decydentów zarządzających dostępnym w regionie dziedzictwem kulturowym, oraz studentów, nauczycieli i lokalnych społeczności.


Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Krzychała

Czas realizacji: 01.01.2019 - 30.12.2022

Kwota dofinansowania: 1 198 120,80 PLN

 

Opis: Celem projektu jest opracowanie programów kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uruchomienie tego kierunku oraz przeprowadzenie dwóch cyklów kształcenia na studiach  II stopnia.


Studia. Nie ma przeszkód?!

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 02.01.2020 - 31.10.2023

Kwota dofinansowania: 3 266 139,38 PLN

 

Opis: Celem projektu jest zwiększenie dostępności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia i obsługi osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie i usuwanie barier architektonicznych, infrastrukturalnych a także zwiększenie komfortu studiowania dla osób z niepełnosprawnością.

Patrnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus+

Teacher Culture Pluri

Kierownik projektu: dr Barbara Muszyńska

Czas trwania: 01.09.2019 - 31.12.2022

Opis: The current dominant paradigm in language education is teaching languages (and cultures) in isolation, e.g. as separate subjects. Such a compartmentalized approach is far from optimal because it can lead to “limitations in terms both of learning capacity and space in the curriculum” (FREPA, 2010, p. 8), especially when aiming at increasing the number of languages taught, i.e. realizing the Barcelona Summit (2002) “mother tongue + 2” objective. This limitation is clearly visible in the relatively low average number of foreign languages (FL) learned per pupil in, for example, EU secondary education reported by Eurostat, which in 2012 did not exceed 1.6. At the same time, the European labor market shows a growing demand for effective multi- and plurilingual communication skills and (pluri)cultural awareness (ET2020, Languages for Jobs).

Strona internetowa: https://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/teacup/


Europejskie dziedzictwo kulturowe jako instrument wzmacniania akademickiego kształcenia i społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2018 - 31.12.2021

Opis:

Strona internetowa: www.eucul.com


Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2018 - 31.12.2021

 

Opis: PRoSPEro is a project about social robots. The use and potential use of artificial intelligence, decision support systems and social robotics is increasing across Europe. While the technological challenges are substantial, there is progress in key areas: prototypes and marketable products have been developed; and debates have commenced on the ethical, economic, philosophical and social challenges. While these technologies will be used by, or alongside, a range of social professionals, there has been little thought of how this might impact on their everyday work, career development and professional identity. Minimal consideration has been given to how these challenges can be incorporated into the education and training of such professionals, including curriculum content; pedagogy and standards.

Target groups: PRoSPEros primary target groups are students and educators in social professional programmes, in particular social work; social care / education / pedagogy; elder care; selected medical areas (eg gerontology; nursing); education (early years; youth work)

PRoSPEros secondary target groups: social professionals; policy makers; non-HE educators; general public.

 

Strona internetowa: https://prospero.via.dk/ 


AgeSam - Aging and Demographic Changes in late modern society

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2018 - 31.12.2021

 

Opis: The overall goal with the project is to create a module/course on PhD/master level focusing on Ageing and Demographic changes in late modern society including the lifelong education of elderly people, as well as for professional and informal care-givers. The AgeSam is EU-funded by the Erasmus+ strategic partnerships 2018-21. The Baltic Sea region is a diverse region when it comes to social care and treatment due to the different welfare models. This project focuses on improving and promoting social care in the Baltic Sea region, including social and professional aspects, so as to help ensure sustainable and healthy societies. Through providing common reference points it helps foster macroregional cooperation in health by making it more integrated and inclusive . In the project, empirically based research is created in the meeting between academia and the field of practice.

Long-term goal of the project includes the contribution of a) a deeper professional understanding of an aging society and dementia related challenges and b) creating a common understanding, socially, practically and culturally in knowledge acquisition regarding differences and similarities in the context of welfare logics and aging society.

 

Strona internetowa: https://caresam.mau.se/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mistrzowie dydaktyki

Kierownik projektu: Małgorzata Fit

Czas trwania: 28.02.2019 - 31.12.2020

Kwota dofinansowania: 201 365 PLN

Opis: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Sycowie

Kierownik projektu: dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

Czas trwania: 01.07.2020 -

Kwota dofinansowania:

Opis:

 

Wrocławskie Centrum Akademickie

Visiting Professors


FAST - Fundusz Aktywności Studenckiej

Koordynator projektu: Monika Karciarz

Czas trwania: 28.02.2020 - 31.12.2020

Kwota dofinansowania: 12 510 PLN


Opis: Fundusz Aktywności Studenckiej to inicjatywa realizowana przy wsparciu Prezydenta Wrocławia a skierowana do studentów i doktorantów uczelni wrocławskich. W ramach programu finansowane są projekty studenckich kół naukowych, inicjatywy studentów oraz doktorantów. Działania te mają na celu  doskonalenie naukowe studentów i doktorantów oraz wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. Nabór do drugiej edycji konkursu zakończył się 30.06.2020.

Obecnie realizowane są trzy projekty studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - laureatów I edycji.

Projekt Akademickiego Teatru Aula pt. Kto mnie woła – spektakl teatralny, adaptacja sceniczna słuchowiska/dramatu Tymoteusza Karpowicza.  Jest to sceniczna adaptacja słuchowiska  "Przyjdź jak najprędzej" autorstwa związanego z Wrocławiem dramaturga, mistrza polskiej poezji lingwistycznej i ostatniego wielkiego modernisty - Tymoteusza Karpowicza. 

Spektakl o otwartej formule adresowany jest do młodzieży, studentów, seniorów, społeczności akademickiej, do Wrocławian. 

Opiekunem projektu jest dr Monika Taras.


Projekt Koła Naukowego Warsztaty Interpretacji Sztukateria pt. Szkarłatne żagle. Jest to słuchowisko audiowizualne  z elementami performatywnymi, na podstawie bajki Aleksandra Grina "Szkarłatne żagle". Projekt  łączy różne działania artystyczne min: : animację poklatkową, video, teatr cieni czy działania performatywne.

Pomysłodawczynią projektu jest studentka kierunku Sztuki nowoczesne - Design now!,  na specjalności performatyka  - Vira Bogdanowa. 

Opiekunem projektu jest dr Anita Szprych.


Projekt pod patronatem Samorządu Studenckiego pt. Rejestrowanie audiosfery - studencki field recording. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty audialne, dokonane zostaną nagrania audiosfery oraz ich analiza. Projekt zakłada również zorganizowanie otwartego warsztatu audialego w postaci tzw. spaceru dźwiękowego (spopularyzowanego przez badacza - Raymonda Murraya Schafera), na którym uczestnicy, wyposażeni w odpowiedni sprzęt rejestrujący, będą mogli odkrywać audiocentryczną stronę miasta. 

Opiekunem projektu jest dr Szymon Nożyński

 

Strona internetowa: https://wca.wroc.pl/fast-fundusz-aktywnosci-studenckiej 


Konferencje naukowe