Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

                                                       

  

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

 

Program: Edukacja Komponent III

Źródło Finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Operator programu: FRSE

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.02.2022 - 31.01.2024

Wartość projektu: 196 632 EUR

Strona www: https://eeagrants.org

 

Opis: Celem głównym projektu, o charakterze współpracy dwustronnej, jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej  przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce. Partnerami projektu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

 

1.  Rezultat 1 - Analiza rozwiązań strategicznych w zakresie VET w krajach OECD i UE, ze szczególnym uwzględnieniem państw darczyńców.

2. Rezultat 2 - Desk research z elementami foresight dostarczający pogłebionych informacji na temat funkcjonowania edukacji zawodowej LLL.

 

 

 

 

 


                                                    

 

 

Working together for a green,

competitive and inclusive Europe

 

 

 

Projekt "Laboratorium Dydaktyki - program transformatywnego nauczania dla klas 4-8 szkoły podstawowej" korzysta z dofinansowania o wartości 192 534 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

 

Program: Edukacja Komponent IV (MF EOG 2014-2021)

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Krzychała, prof. Uniwersytetu DSW

Czas trwania: 01.05.2022 - 30.04.2024

Wartość projektu: 192 534 EUR

Strona www: https://eeagrants.org

 

Opis: w ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny program nauczania dla klas 4-8 szkoły podstawowej, integrujący wszystkie formy uczenia się w szkole (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, projekty interdyscyplinarne, tutoring, e-learning i praca własna ucznia). Partnerami projektu są Fundacja Spark Academy z Poznania oraz Ostfold University College z Norwegii.

Narodowe Centrum Nauki


Wittgenstein i polityka demokratyczna

 

Kierownik projektu: dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2019 - 01.09.2024

Wartość projektu: 453 320 PLN

 

Opis: Celem projektu jest analiza i krytyczna refleksja nad współczesnymi dyskusjami dotyczącymi demokracji z perspektywy filozofii Ludwiga Wittgensteina.


Żywa biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2020 - 31.12.2023

Wartość projektu: 406 380 PLN

 

Opis: Celem naukowym projektu jest opis i wyjaśnienie fenomenu „Żywej Biblioteki” w Polsce na podstawie wyników badań przeprowadzonych w trzech grupach.: (I) liderów ruchu, (II) organizatorów wydarzeń i (III) osób współtworzących bibliotekę, czyli „Żywych Książek”.


Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa

 

Kierownik projektu: dr Marcin Starnawski

Czas trwania: 04.10.2021 - 03.10.2024

Wartość projektu: 941 992 PLN

 

Opis: W trakcie realizacji projektu zostaną przeprowadzone pogłębione wywiady z osobami, które w latach 1967-1968 doświadczyły antysemickiego napiętnowania. We współpracy z badaczami z Czech, Niemiec i Rumunii porównamy kampanię antysemicką w Polsce (jej dynamikę i wpływ) z podobnymi wydarzeniami i procesami historycznymi w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Zintegrowany program rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.06.2018 - 31.12.2023

Wartość projektu: 6 718 987,01 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.


Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska

 

Kierownik projektu: Urszula Kłobuszewska

Czas realizacji: 01.07.2019 - 30.11.2023

Wartość projektu: 8 194 889,12 PLN

 

Opis: Celem projektu jest doskonalenie działalności akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Zaplanowane działania przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w regionie Dolnego Śląska, a także poprawy efektywności i jakości edukacji oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w uczelni. Wsparciem w ramach projektu objęci są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.


Studia? Nie ma przeszkód! Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 02.01.2020 - 31.10.2023

Wartość projektu: 3 367 154,00 PLN

 

Opis: Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia i obsługi osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie i usuwanie barier architektonicznych, infrastrukturalnych a także zwiększenie komfortu studiowania dla osób z niepełnosprawnością.

The European Cooperation in Science and Technology (COST)


CA21114 - CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE)

 

Przedstawiciel DSW: dr Barbara Muszyńska

Czas realizacji: 06.10.2022 - 05.10.2026

 

Opis: This Action responds to the move into mainstream education of Content-and-Language-Integrated-Learning (CLIL), i.e., the teaching of non-language subjects through a foreign language. Ongoing challenges in CLIL practice and research negatively affect the realisation of CLIL’s full potential, which lies primarily in helping school-leavers achieve the competence to use at least one foreign language confidently for professional and academic purposes. Young Europeans clearly require such bi/multilingual disciplinary literacies, complementing that in their first language, to succeed in employment and  higher education. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki


Strefa podcastów DSW

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki/ moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

 

Kierownik projektu: dr Szymon Makuch

Czas trwania: 01.12.2021 - 30.11.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 189 475 PLN

Wartość projektu: 254 822 PLN

 

Opis: W ramach projektu planowane jest stworzenie kanału promującego podcasty przygotowywane przez studentów, doktorantów, pracowników i współpracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.


Ze sportem przez całe życie! Promocja sportu w środowisku akademickim

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki/ moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

 

Kierownik projektu: dr Dariusz Rutkowski

Czas trwania: 01.03.2022 - 31.12.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 95 000 PLN

Wartość projektu: 105 600 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej studentów, słuchaczy pracowników oraz ich rodzin.


Tłumaczenie na język polski i opracowanie naukowe dzieła „The Uses of Argument” Stephena
Edelstona Toulmina

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki/ moduł: Uniwersalia 2.2

 

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW

Czas trwania: 05.05.2022 - 05.05.2024

Dofinansowanie z budżetu państwa: 47 608,44 PLN

Wartość projektu: 47 608,44 PLN

 

Opis: Projekt zakłada przetłumaczenie na język polski i opracowanie naukowe dzieła "The Uses of Argument" Stephena Edelstona Toulmina. Znaczenie projektu na gruncie polskim dotyczy zarówno samej filozofii (zwłaszcza filozofii języka), jak i szerzej pojętej humanistyki i pedagogiki. W obrębie filozofii projekt rozwija ważną z historycznego, ale też współczesnego, punktu widzenia problematykę racjonalności i roli tradycyjnej logiki formalnej w reprezentowaniu zwłaszcza praktycznej ludzkiej racjonalności.


Forum Oświatowe

Program: Rozwój Czasopism Naukowych

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Karciarz

Czas trwania: 3.10.2022 - 02.10.2024

Dofinansowanie z budżetu państwa: 60 000 PLN

Wartość projektu: 61 000 PLN

 

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie oraz podniesienie pozycji międzynarodowej czasopisma przez: pozyskanie ekspertów i autorów z Polski oraz zagranicy; zwiększenie ilości publikacji w j. angielskim; dostosowanie narzędzi i procedur procesu wydawniczego do aktualnych wymogów; promocję dorobku autorów, rozszerzenie widoczności czasopisma w bazach międzynarodowych, patronat i udział w konferencjach branżowych, współpracę z ośrodkami zagranicznymi i przystąpienie do bazy SCOPUS.


Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Program: Rozwój Czasopism Naukowych

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Karciarz

Czas trwania: 03.10.2022 - 02.10.2024

Dofinansowanie z budżetu państwa: 70 000 PLN

Wartość projektu: 70 000 PLN

 

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie oraz podniesienie pozycji międzynarodowej czasopisma przez: pozyskanie ekspertów i autorów z Polski oraz zagranicy; zwiększenie ilości publikacji w j. angielskim; dostosowanie narzędzi i procedur procesu wydawniczego do aktualnych wymogów; promocję dorobku autorów, rozszerzenie widoczności czasopisma w bazach międzynarodowych, patronat i udział w konferencjach branżowych, współpracę z ośrodkami zagranicznymi i przystąpienie do bazy SCOPUS.


Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Program: Rozwój Czasopism Naukowych

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Karciarz

Czas trwania: 03.10.2022 - 02.10.2024

Dofinansowanie z budżetu państwa: 79 664,94 PLN

Wartość projektu: 100 307,10 PLN

 

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie oraz podniesienie pozycji międzynarodowej czasopisma przez: pozyskanie ekspertów i autorów z Polski oraz zagranicy; zwiększenie ilości publikacji w j. angielskim; dostosowanie narzędzi i procedur procesu wydawniczego do aktualnych wymogów; promocję dorobku autorów, rozszerzenie widoczności czasopisma w bazach międzynarodowych, patronat i udział w konferencjach branżowych, współpracę z ośrodkami zagranicznymi i przystąpienie do bazy SCOPUS.

Zagraniczne uczelnie partnerskie

          

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Wzmocnienie internacjonalizacji studenta i edukacji

 

Program: Welcome to Poland 2022

Czas trwania: 01.06.2023 - 31.05.2024

Wartość projektu: 360 250 PLN

 

Opis: Celem projektu jest kontynuacja prac związanych z umiędzynarodowieniem kształcenia oraz utrzymaniem wysokiej jakości obsługi zagranicznych kandydatów i studentów. W ramach projektu kontynuowane będą prace nad rozwojem Welcome Center, odpowiedzialnym za przepływ informacji pomiędzy uczelnią, a studentem oraz troska o niezakłócony pobyt studenta na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

 

 

Rola rodziny w radzeniu sobie z traumą wojenną przez ukraińskie cywilne ofiary wojny 2022 

 

Program: Granty interwencyjne NAWA 

Czas trwania: 01.07.2023 - 01.07.2024

Wartość projektu: 240 950 PLN

 

Opis: Celem projektu jest poznanie uniwersalnych mechanizmów radzenia sobie z doświadczanymi traumami (traumą wojenną), w ich powiązaniu z kilkoma rodzajami czynników, z których najważniejsze to: rodzinne czynniki (rodzaj przywiązania i postawa wobec rodziców), wiek rozwojowy (absolwenci, dorośli, seniorzy), zamieszkiwanie oraz płeć. Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie, mogą znaleźć zastosowanie w przygotowaniu strategii pomocy psychologicznej i terapeutycznej nie tylko dla osób objętych badaniami, ale też dla innych grup zagrożonych doświadczaniem traumy wojennej.