Warunki zakończenia roku akademickiego  2019/2020 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

W związku z obecną sytuacją w Polsce związaną z pandemią koronawirusa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządza w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. dalsze ograniczenia funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach wyższych oraz studiach podyplomowych, a także kształcenia doktorantów. 

 

Zgodnie z powyższym Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu podtrzymuje prowadzenie edukacji zdalnej dla Studentów, Doktorantów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych do końca roku akademickiego 2019/2020, poza nielicznymi uzasadnionymi przypadkami zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i wymagają dla osiągnięcia założonych efektów uczenia się skorzystania z infrastruktury uczelni.

Szczegóły warunków zakończenia semestru i zaliczeń określone zostały w Zarządzeniu Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zamieszczonego poniżej oraz w USOSweb, a także w wirtualnym dziekanacie. Zapraszamy do zapoznania się. 

 

Zarządzenie Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej nr 25/2020 dot. warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 oraz zasad prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach, jak też zasad weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim 2019/2020. 

 


 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

 

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich. 

 

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. 

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., nastąpi dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. 

 

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny w wyznaczonych godzinach pracy. 
 

Możliwość składania zamówień na książki w bibliotece

Uwaga Studenci! Od lipca istnieje możliwość składania zamówień na książki mailowo. Prosimy o zapoznanie się z zasadami składania zamówień. 

 

Zamówienia na książki z biblioteki przyjmujemy tylko MAILOWO. Prosimy piszcie na adres rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl. Pamiętajcie, aby przed zamówieniem egzemplarza sprawdzić jego dostępność.

 

Jesteśmy dla Was dostępni od PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 9-14. Wtedy też realizujemy zamówienia.

 

Po odbiór zamówienia zapraszamy dopiero,  gdy otrzymacie ZWROTNEGO MAILA z informacją, że jest ono zrealizowane. 

 

Pamiętajcie, że obsługujemy tylko czytelników w MASECZKACH. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

Tel.: +71 356 15 02

E-mail: biblioteka@dsw.edu.pl

Zarządzenie Rektora DSW w sprawie egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 21 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.), § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1861 ze zm.) oraz w związku Zarządzeniem Rektora nr 10 z dnia 10 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Zarządzeniem Rektora nr 13 z dnia 13 marca 2020 w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 […] zarządza się, co następuje:

§ 1

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1.    APD – Archiwum Prac Dyplomowych, aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy dyplomowej do obrony jej oceny
i    archiwizacji;

2.    Dziekanat, jednostka zajmująca się obsługą studentów;

3.    dyplomant – osoba zdająca egzamin dyplomowy;

4.    egzamin – egzamin dyplomowy (magisterski, licencjacki, inżynierski);

5.    JSA – Jednolity System Antyplagiatowy tj. system antyplagiatowy, zapewniający wsparcie

w    zakresie  przeciwdziałania  naruszeniom  przepisów  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych prowadzony i nieodpłatnie udostępniony uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

6.    Komisja egzaminacyjna – komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy, skład komisji: przewodniczący, promotor, recenzent;

7.    praca – praca dyplomowa: magisterska, licencjacka, inżynierska, projekt dyplomowy;

8.    promotor – osoba sprawująca opiekę naukową nad studentem przygotowującym pracę dyplomową;

9.    recenzent – osoba recenzująca pracę;

10.    usługa Microsoft Teams – usługa internetowa oparta na chmurze, zwierająca zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodząca w skład pakietu Microsoft 365, który wykorzystywany jest w Dolnośląskiej Szkole Wyższej do spotkań audiowizualnych;

11.    USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów, tj. system wspomagający dokumentację przebiegu studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej;
12.    spotkanie audiowizualne – zdalne połączenie realizowane za pomocą Microsoft Teams w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego;
13.    zajęcia dydaktyczne w trybie tradycyjnym – zajęcia dydaktyczne odbywane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów w siedzibie uczelni lub poza nią;

14.    zdalny egzamin dyplomowy – synchroniczny egzamin ze zdalnym udziałem Komisji egzaminacyjnej i dyplomanta w siedzibie uczelni lub poza nią;
 
15.    Wydział – Wydział Studiów Stosowanych.

§    2

1.    W okresie zawieszenia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym, odbywać się mogą egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna, w formie przewidzianej programem studiów.

2.    Student podczas egzaminu dokonuje ustnej prezentacji pracy, o ile przewiduje ją program studiów. Następnie odpowiada na pytania członków komisji związane ze studiowanym kierunkiem oraz dotyczące przedłożonej przez niego pracy. Celem pytań jest potwierdzenie osiągniecia przez studenta zakładanych kierunkowych efektów uczenia się.

3.    Egzaminy dyplomowe, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w trybie zdalnym – tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze spotkania audiowizualnego odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams.

4.    Egzaminy, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że zarówno przystępujący do nich studenci, jak i członkowie komisji mają techniczną możliwość zdalnego uczestniczenia w tych egzaminach w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

5.    Po wznowieniu w DSW zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym egzaminy dyplomowe, przeprowadza się z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i dyplomantów, bądź w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony do Dziekana przez dyplomanta i/lub członka komisji, w trybie zdalnym.

§    3

1.    Promotor przekazuje przez Dyrektora Programowego Kierunku prowadzonego na Wydziale listę tematów prac do zatwierdzenia na Konwencie Dziekańskim.

2.    Okólnik Konwentu Dziekańskiego z zatwierdzonymi tematami prac przekazywany jest do Dziekanatu, który wprowadza dane do systemu USOS.
3.    Student rejestruje pracę w aplikacji APD wprowadzając następujące dane: tytuł pracy w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż polski;
1)    tytuł pracy w języku angielskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż angielski;

2)    streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski;

3)    słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski;

4)    wersję elektroniczną pracy przygotowaną w postaci jednego pliku w formacie pdf wraz z załącznikami, przy czym jeżeli praca zawiera inne załączniki, to dyplomant wprowadza je do APD w postaci spakowanej w jednym pliku (ZIP, RAR, 7Z);

5)    oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, w formie załącznika, będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.

4.    Po wprowadzeniu przez studenta do APD danych, o których mowa w ust. 4, promotor:

1)    sprawdza ich kompletność i poprawność, a następnie zatwierdza je w APD;

2)    zleca za pośrednictwem APD badanie pracy w JSA;

3)    akceptuje za pośrednictwem APD raport ogólny z badania antyplagiatowego pracy w JSA, pod warunkiem, że nie nosi ona znamion plagiatu;
4)    promotor niezwłocznie drukuje, wypełnia i podpisuje raport ogólny z badania antyplagiatowego pracy, wygenerowany przez JSA, po czym składa go osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w Dziekanacie.

5)    niezwłocznie po zatwierdzeniu pracy do obrony promotor zawiadamia mailowo dziekanat, studenta i członków komisji o:

a) terminie egzaminu ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia;

b)składzie komisji uzgodnionej z Dyrektorem Programowym Kierunku. O ile program studiów nie przewiduje inaczej, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez rektora / osobę upoważnioną przez rektora, w skład której wchodzą

Dyrektor Programowy Kierunku lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący, opiekun pracy/promotor i recenzent. Dyrektor Programowy Kierunku może wyznaczyć dodatkowych członków komisji.

5.    Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu przewodniczący komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy [imię, nazwisko

i    (numer albumu studenta)]”, na które zaprasza w roli wymaganych uczestników dyplomanta oraz pozostałych członków komisji oraz informuje Dziekanat.

6.    Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny, stanowiącego recenzję pracy. Zatwierdzenie recenzji w APD winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Podpisane recenzje należy niezwłocznie złożyć
w    Dziekanacie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.

7.    Najpóźniej 7 dni przed egzaminem Dziekanat przygotowuje w USOS protokół egzaminu, który przesyła mailowo przewodniczącemu komisji.

§    4

Warunki przeprowadzenia egzaminu

1.    Do uczestnictwa w egzaminie dyplomowym niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz stabilnego łącza internetowego (umożliwiającego połączenia audio-wideo).

2.    Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz dyplomant posiadają konta mailowe w Microsoft Office 365 w domenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (tj. @dsw.edu.pl – w przypadku członków komicji oraz @student.dsw.edu.pl – w przypadku studenta/dyplomanta), które umożliwiają skorzystanie z usługi Microsoft Teams. Tylko z wykorzystaniem adresów w domenie Uczelni możliwe jest przeprowadzenie zdalnego egzaminu.

3.    Egzamin jest rejestrowany w formacie spotkania audiowizualnego. Za rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Protokół egzaminu sporządzany jest po egzaminie, na podstawie nagrania przebiegu egzaminu.

4.    Każdy z uczestników egzaminu odpowiedzialny jest za zapewnienie dobrej jakości połączenia internetowego. Przewodniczący Komisji rozstrzyga o jakości połączenia umożliwiającej prowadzenie egzaminu bez zakłóceń obrazu i dźwięku.

5.    Organizatorem egzaminu jest przewodniczący Komisji egzaminacyjnej:

5.1. Obowiązkiem przewodniczącego jest zaplanowanie egzaminu w Teams, na co najmniej

5 dni przed wyznaczonym terminem obrony (zgodnie z Instrukcją zakładania wydarzenia w Microsoft Teams).

5.2. Informacja o zdalnie przeprowadzanym egzaminie powinna być wysyłana do członków Komisji  egzaminacyjnej  oraz  studenta  w  formie  zaproszenia  wygenerowanego  w kalendarzu  w Microsoft  Teams/Outlook  do  udziału  w  spotkaniu  audiowizualnym.

Adresaci  zaproszenia  zobowiązani  są  potwierdzić  udział  w  wydarzeniu,  przez akceptację otrzymanego zaproszenia otrzymanego mailowo na konto w Microsoft Office 365 w domenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
5.3. W zaproszeniu przedstawiane są warunki zdalnej obrony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zarządzenia. W dniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej inicjuje połączenie w aplikacji Microsoft Teams i podejmuje próbę nawiązania połączenia z członkami komisji egzaminacyjnej oraz studentem.
5.4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ocenia jakość połączenia, a w przypadku pozytywnej oceny decyduje o rozpoczęciu egzaminu.
5.5. W przypadku negatywnej oceny jakości połączenia (brak lub zakłócenia obrazu i/lub dźwięku) przewodniczący komisji egzaminacyjnej podejmuje do trzech następujących po sobie prób ponownego rozpoczęcia nawiązania połączenia z członkami komisji i studentem, a jeśli to nie przynosi pozytywnego rezultatu, zawiadamia studenta oraz członków Komisji egzaminacyjnej o przeniesieniu terminu egzaminu dyplomowego. Decyzja Przewodniczącego nie podlega procedurze odwoławczej ze strony dyplomanta.

5.6. O braku możliwości odbycia zdalnego egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje Dziekanat, podając jednocześnie nowy termin egzaminu dyplomowego.

5.7. Procedura organizacji egzaminu podejmowana jest ponownie na podstawie niniejszego Zarządzenia.

§    5

Przebieg egzaminu
 

1.    W wyznaczonym terminie egzaminu przewodniczący komisji inicjuje w usłudze Microsoft Teams połączenie członków komisji i dyplomanta w drodze spotkania audiowizualnego, zwane dalej połączeniem.

2.    Po odebraniu połączenia przez dyplomanta oraz wszystkich członków komisji, jej przewodniczący weryfikuje tożsamość dyplomanta.

3.    Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący komisji wyjaśnia dyplomantowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania spotkania audiowizualnego (utraty połączenia) przed jej zakończeniem. Dyplomant potwierdza zaznajomienie się z tą informacją ustnym oświadczeniem.

4.    Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący Komisji egzaminacyjnej informuje, że dyplomant nie może korzystać z pomocy innych osób, ani korzystać ze źródeł wiedzy (książki, notatki, materiały elektroniczne, itp.). Dyplomant potwierdza zaznajomienie się z tą informacją ustnym oświadczeniem.
5.    W wypadku utraty wizji lub dźwięku w trakcie egzaminu na czas dłuższy niż 15 minut przewodniczący Komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin i przenosi go na inny termin.
6.    Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu.
7.    Przed zakończeniem egzaminu (połączenia) przewodniczący komisji informuje dyplomanta o terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono nastąpi.
8.    Ogłoszenie wyniku egzaminu odbywa się w aplikacji Microsoft Teams w terminie określonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej po zakończeniu części niejawnej spotkania audiowizualnego.


§    6
 

1.    Przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów student, który przystępował do egzaminu w trybie zdalnym, składa w Dziekanacie osobiście lub poprzez pocztę:

1). jeden egzemplarz pracy dyplomowej lub części opisowej projektu, wydrukowany z systemu APD w wersji zatwierdzonej przez promotora (praca wydrukowana dwustronnie, nieoprawiona, z luźnymi kartkami w formacie A4, w białej papierowej teczce z gumką, z dodatkową stroną tytułową naklejoną na teczce), przeznaczony do teczki akt osobowych dyplomanta;

2)    oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, którego skan bądź zdjęcie wprowadził przed egzaminem do APD zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6.

2.    Oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być podpisane przez dyplomanta i w sposób trwały złączone z pracą.


§    7
 

1.    Treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Treść oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Składając oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2, dyplomant może udzielić zgody na udostępnianie swojej pracy w czytelni Archiwum DSW oraz w zakresie koniecznym do ochrony swojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich.
 

§    8

1.    Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przesyła wraz z usprawiedliwieniem prośbę o wyznaczenie jego nowego terminu ze swojego studenckiego adresu e-mail (indeks@student.dsw.edu.pl) do Dziekanatu niezwłocznie po wystąpieniu niemożności przystąpienia do egzaminu przed jego terminem, albo niezwłocznie po ustąpieniu nagłej i niezapowiedzianej przyczyny nieprzystąpienia do niego.

2.    W sytuacji określonej w § 9 ust. 1 Dziekan podejmuje decyzję o nowym terminie i trybie egzaminu.

§    9

W przypadku uzyskania przez dyplomanta na egzaminie przeprowadzanym w trybie zdalnym oceny niedostatecznej, powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym, po wznowieniu zajęć dydaktycznych, albo – w okresie zawieszenia zajęć – w trybie zdalnym, na wniosek dyplomanta.

§    10

1.    Podpisany protokół egzaminu przewodniczący komisji składa w Dziekanacie niezwłocznie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej, informując o złożeniu protokołu pozostałych członków komisji.

2. Członkowie komisji podpisują protokół egzaminu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w Dziekanacie

 
§    11

1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Spory wynikłe z niniejszego zarządzania rozstrzyga Dziekan bez możliwości odwołania się od jego decyzji.


REKTOR DSW

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
 

Oryginał dokumentu Zarządzenie Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 maja 2020 roku

Od 25 maja Dziekanat ponownie otwarty

Od 25 maja, po pracy w trybie zdalnym, Dziekanat ponownie będzie otwarty. Zanim jednak wybierzesz się do biura, skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub mailowo. Zostaniesz umówiony na określony termin. 

 

W biurze ze względów bezpieczeństwa w danym momencie będzie obsługiwana tylko jedna osoba. Na miejscu znajdziecie również instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Dziekanacie przebiegała bezpiecznie dla Waszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zostańcie w domu. Pamiętajcie, że wszystkie zasady zostały wprowadzone w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Prosimy o zastosowanie się do nich. 

 

Zanim jednak wybierzesz się do biura, skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub mailowo. Pracownicy przyjmą Cię po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę.  Obsługa odbywać się będzie od 25 maja, od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00

 

Dziekanat

ul. Strzegomska 55, Wrocław, pok. 29

tel.: +71 356 15 16 - Pedagogika specjalna, Media kreatywne, Media design i marketing wizerunkowy,
+71 356 15 17 - Pedagogika, Sztuki nowoczesne, Praca socjalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
+71 356 15 18 - Psychologia, Geodezja i kartografia, Informatyka,
+71 356 15 19 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Creative media, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Human Resources i Coaching,
+48 539670408 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Creative media, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Human Resources i Coaching,
+48 539670412 - Pedagogika specjalna, Media kreatywne, Media design i marketing wizerunkowy,
+48 539670427 - Psychologia, Geodezja i kartografia, Informatyka,
+48 539670431 - Pedagogika, Sztuki nowoczesne, Praca socjalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne

e-mail: dziekanat@dsw.edu.pl 

Konkurs "Akademia Umiejętności" na granty dla studentów DSW. Złóż wniosek do 30 czerwca

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności” ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu na granty dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca.


1.    Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:

 •  realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc.

(związanego z kierunkiem studiów),

 •  udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
 •  udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).

Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu, nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 


2.    Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
3.    Budżet konkursu w edycji 1wynosi: 150 000 PLN
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
5.    Dokumenty do pobrania:
•    Regulamin konkursu – edycja I
•    Zał. nr I – formularz wniosku wraz załącznikami do wniosku (1a, 1b, 1c)
•    Zał. nr II - umowy ramowej
•    Zał. nr III – formularz raportu
6.    Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2020 roku do godz. 23:59
7.    Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
8.    Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.
9.    Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.

 

Załączniki:
Zarządzenie Akademia Umiejętności 
Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1_formularz wniosku
Załącznik nr 2_wzór umowy ramowej 
Załącznik nr 3_formularz raportu

 

Załączniki w jęz. angielskim: 
THE RULES AND REGULATIONS OF THE CONTEST

Attachment No. II - FRAMEWORK AGREEMENT 

Attachment No. III- REPORT FORM

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU GRANTOWEGO „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” DLA STUDENTÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

PYTANIE:
Jeśli maksymalny budżet dla projektu grupowego wynosi 12 tys. zł brutto, a koszt szkolenia z narzędzia wynosi ok. 2 tys. zł, czy to oznacza, że maksymalna grupa uczestników to 6 osób?

 

ODPOWIEDŹ:
TAK. Maksymalny budżet przy projekcie grupowym to 12 tys. zł, czyli przy podanej przez Panią cenie szkolenia w wysokości po 2 tys. zł/os maksymalna ilość członków grupy projektowej wynosi 6 osób. 
Warto jednak zaznaczyć, że podział budżetu projektu pomiędzy członków grupy projektowej nie musi być równy.


PYTANIE:

Czy jest jakieś określone minimum lub maksimum uczestników dla projektu grupowego?

ODPOWIEDŹ:

Za minimum grupy projektowej uznajemy 2 osoby. Natomiast regulamin nie określa maksimum grupy projektowej.

 

PYTANIE:

Czy na etapie zgłaszania pomysłu powinnam już mieć ustalony z dostawcą wstępny termin, miejsce, cenę szkolenia?

ODPOWIEDŹ:

Im więcej szczegółów, tym lepiej. Przy wypełnianiu formularza w zakresie udziału w wybranej formie rozwojowej (szkolenie, kurs, warsztat) należy podać:
1.    cena (należy ją podać w budżecie – warto rozpisać, co obejmuje),
2.    termin (potrzebny do wskazania w harmonogramie) - można go podać jako konkretną datę np. 30 lipca 2020 roku lub „od… do…”np. w okresie wrzesień – październik 2020)
3.    organizator: nazwa firmy
4.    miejsce (jeżeli nie znamy dokładnego adresu, można podać ogólnie: np. Wrocław). 

 

PYTANIE:

Czy poniosłabym jakiekolwiek konsekwencje jako lider projektu, gdyby po uzyskaniu zgody na dofinansowanie, grupa zrezygnowała z uczestnictwa?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli Państwa wniosek uzyska pozytywną ocenę, to każdy z członków grupy podpisuje umowę na realizację projektu, tym samym ponosi odpowiedzialność za wywiązanie się z jej zapisów. Lider projektu to osoba do kontaktów, która reprezentuje grupę przed Grantodawcą.


PYTANIE:

Co to jest numer albumu?
 

ODPOWIEDŹ:

To dawny numer indeksu.

 

PYTANIE:

Czy do formularza wniosku powinnam dołączyć pozostałe załączniki do regulaminu tj. umowę i raport?

ODPOWIEDŹ:

NIE, do 30 czerwca 2020 roku wystarczy przesłać formularz wniosku wraz z załącznikami.

 

PYTANIE:

Jakiego rodzaju koszty mogę uwzględnić w budżecie projektu?
 

ODPOWIEDŹ:
Grantodawca nie określił katalogu kosztów, które mogą być sfinansowane z otrzymanego grantu. Ważne, aby koszty wskazane w budżecie służyły realizacji celu projektu i były racjonalne. Natomiast na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dotacji w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli uzna, że przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone lub zbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 

Komunikat dot. realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Szanowni Państwo,


Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu podtrzymuje prowadzenie edukacji zdalnej dla Studentów, Doktorantów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych do końca roku akademickiego 2019/2020.

 

Pomimo sukcesywnego zmniejszania obostrzeń epidemicznych, nie będą realizowane zakładane wcześniej formy zajęć w kontakcie: wycieczki (piesze, rowerowe), zajęcia w CS Hastalavista.


Rekomendowanymi formami zaliczenia wychowania fizycznego w bieżącym semestrze są zajęcia online oraz praca pisemna.

Dopuszczalnymi formami zaliczenia wychowania fizycznego w bieżącym semestrze są: zaświadczenie z realizacji zajęć w klubie zewnętrznym oraz oświadczenie studenta o podejmowanej aktywności.  


W środę 3.06.2020 o godzinie 16.00 odbędą się zajęcia wychowania fizycznego online poprzez MS Teams. 

 

Bardzo prosimy o zalogowanie się zgodnie z rozpoczętymi w tym semestrze zajęciami: fitness, zajęcia siłowe, sporty z rakietami. Tam, bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia nauczycielami, ustalone zostaną terminy kolejnych spotkań. 


Zapraszamy także wszystkich Państwa, którzy mieli zaplanowane inne formy zaliczania, ale sytuacja uniemożliwiła ich realizację.

 

dr Dariusz Rutkowski

20. edycja Nagród Naukowych POLITYKI. Zgłoszenia już tylko do 14 czerwca

Już tylko do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych zdolnych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI.
Na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.

 

Piętnastu finalistów ogłoszonych zostanie na łamach POLITYKI 16 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy w październiku.
Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe POLITYKA chce wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

 

W ciągu dziewiętnastu lat trwania akcji, dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 317 naukowców kwotą ponad 6 mln 500 tys. zł.

 

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.polityka.pl/stypendia
 

Ważna informacja dot. zapisów na specjalności. List Dziekan

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją MNiSW nadal trwa zawieszenie prowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim. Dlatego w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaplanowaliśmy w tym semestrze elektroniczne zapisy na specjalności poprzez system USOSweb.

Zapisy będą trwały od 22 do 29 maja 2020 r. Prosimy Państwa o zapoznanie się z Instrukcją wyboru specjalności w systemie USOSweb i zarejestrowanie się na specjalności.

Instrukcja została udostępniona na stronie: https://usosweb.dsw.edu.pl/userfiles/file/instrukcje/instrukcja_wyboru_…

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, uruchomienie przez Uczelnię specjalności na danym kierunku studiów jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów i podjęcia przez nich nauki na danej specjalności. Szczegółowe zasady precyzuje Regulamin studiów w § 12 ust. 9, a zgodnie z nim, w przypadkach, gdy liczba studentów, którzy zapisali się na wybraną specjalność jest mniejsza niż 15 osób, dana specjalność może nie być uruchomiona. W takiej sytuacji student wybiera inną spośród uruchomionych specjalności.

 

W związku z powyższym w trakcie rejestracji możecie Państwo wybrać maksymalnie 2 specjalności, a następnie można ustalić ich priorytety, tzw. specjalność pierwszego i drugiego wyboru. Domyślnie priorytet zostaje przyznany według kolejności zapisów na określoną specjalność.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i szczegółowych informacji związanych ze specyfiką specjalności, zachęcamy do kontaktu z Tutorem Państwa grupy lub Dyrektorem Programowym Kierunku.

 

Łączę wyrazy szacunku,
dr Joanna Minta, prof. DSW
Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych

Od 20 maja Biuro Rekrutacji ponownie otwarte

Po tygodniach pracy zdalnej Biuro Rekrutacji od środy 20 maja znów będzie dla Was otwarte. Pracownicy biura czekają na Waszą wizytę i cieszą się, że ponownie będą mogli Was zobaczyć. 

 

Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, dlatego prosimy Was, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in. dezynfekcji rąk, noszenia maseczek oraz zachowania dystansu. W biurze, ze względów bezpieczeństwa w danym momencie będzie obsługiwana tylko jedna osoba. Na miejscu znajdziecie również instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla Waszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zostańcie w domu. Pamiętajcie, że wszystkie zasady zostały wprowadzone w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Prosimy o zastosowanie się do nich. 

 

Od 20 maja Biuro Rekrutacji będzie dla Was otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 8.30-16.00. Z kolei od 30 maja biuro będzie otwarte także w sobotę w godzinach 10.00-14.00.

Uwaga! Istnieje możliwość ustalenia niestandardowej godziny spotkania. 

 

Poza tym nadal istnieje możliwość przesyłania dokumentów pocztą lub mailem, do czego zachęcamy. Przed biurem będzie też dostępna wrzutnia, gdzie będzie można umieścić dokumenty w zamkniętej kopercie. W razie pytań, jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

 

Jeśli macie pytania, pracownicy biura są też dostępni telefonicznie pod numerem. 

 

Kontakt do Biura Rekrutacji
Tel: 713561531, 71 3561532  71 356 15 72
Tel.: +48 693 010 162, +48 539 670 452 +48 693010160
E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Zarządzenie Dziekana

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

działając na podstawie § 1 ust. 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.511), § 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019.1450), Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Rekomendacji dotyczących realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich, jak też na podstawie § 20 ust. 7 pkt 3 Statutu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu zarządzam co następuje: 

                                                                    § 1
1.    Jeśli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych realizowanych w uzgodnionej pierwotnie formie na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, dopuszcza się ich kontynuowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.
2.    W roku akademickim 2019/2020 zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, kończących się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                                                                § 2
1.    Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych w siedzibie pracodawcy, przyjmującego studenta na praktyki, pod warunkiem realizacji zakładanych dla nich efektów uczenia się.
2.    W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 opiekun praktyk w uczelni w porozumieniu z dyrektorem programowym kierunku określa alternatywny sposób osiągnięcia efektów uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
                                                                 § 3
1.    Praktyki zawodowe mogą zostać rozliczone na podstawie uznania dotychczasowego doświadczenia zawodowego, jeśli student osiągnął założone dla praktyki efekty uczenia się. 
2.    Decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki zawodowej i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki zawodowej, na podstawie opinii opiekuna praktyk, podejmuje Dziekan.
                                                               § 4
Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun praktyk w uczelni oceni, że założone dla danej praktyki efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową można uznać za zaliczoną. 
                                                            § 5
1.    Na kierunkach studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela, czyli na kierunkach pedagogika I i II stopnia, pedagogika specjalna I  i  II stopnia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r., które kończą się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć formie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.    Na kierunkach studiów, o których mowa w pkt. 1, które nie kończą się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych, w części mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile opiekun praktyk w placówce oraz opiekun praktyk w uczelni ocenią, że założone dla danej praktyki efekty uczenia się zostały osiągnięte.
3.    Jeżeli okres czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej zostanie przedłużony, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uniemożliwiając zrealizowanie praktyk zawodowych w terminie do dnia 30 września 2020 r., zaliczenie praktyk zostanie przesunięte na kolejny semestr.
                                                            § 6
1.    W przypadkach określonych w § 1-5 stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.511) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019.1450).
                                                         § 7
Rozstrzyganie spraw określonych w § 1-5 może być prowadzone w formie zdalnej, a dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez uczelnię.
                                                         § 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

dr Joanna Minta, prof. DSW
 

Kolejne e-bazy dla studentów w bibliotece

Biblioteka DSW oferuje kolejne e-bazy do wykorzystania przez studentów.

 

Biblioteka proponuje testowy dostęp do trzech baz do 29 czerwca 2020:

Aby uzyskać dostęp, wystarczy napisać maila do biblioteki. 

 

Zachęcamy również do korzystania z:

Przypominamy, że Biblioteka DSW obecnie pracuje tylko zdalnie. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail biblioteka@dsw.edu.pl lub dzwoniąc pod nr 713561502. 
 

Uczelnie będą funkcjonować zdalnie do 24 maja 2020

Zgodnie z decyzją władz państwowych nakaz zamknięcia szkół i uczelni zostaje przedłużony do 24 maja 2020 roku. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.


Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powiedział podczas konferencji prasowej, że tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie, będzie zawieszona do 24 maja. Zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych (8 – 29 czerwca) modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych.


Minister nauki podkreślił, że podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia. - Przy tych terminach jest możliwe, aby rok akademicki rozpoczął się w terminie - mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia w trybie online od 21 marca 2020. Informacje i instrukcje na ten temat można znaleźć z zakładce kształcenie w formie zdalnej.

Informacje dot. aktualnej pracy działów administracyjnych uczelni znajdują się zakładce informacje w związku z koronawirusem oraz  zakładce strefa studenta i doktoranta. 

 

Information for foreign students 24.04.2020

 

Dear Students,

 

according to the plan prepared by the Polish Government, loosening COVID-19 restrictions will be executed in four key phases. First phase started on April 20th with lifting, for example, the ban on movement in parks and forests (although an obligation of keeping 2 meters distance from other people, as well as covering mouth and nose while outside is still in force).

 

Lockdown measures placed on universities and schools in Poland will be relaxed as soon as the epidemiological situation in the country stabilizes. Please note, however, that due to today's decision of Polish authorities all universities in Poland, including University of Lower Silesia, will remain closed until at least May 24th, 2020. 

 

Your classes, courses and study workshops will continue to be held online through MS Teams, as well as MS Outlook or access to the online library resources.

 

Please remember that all previously introduced safety measures and recommendations (per our previous emails) are being kept in place until further notice.


 

Świadczenie postojowe dla studenta pracującego na umowę zlecenie

Czy studentowi zleceniobiorcy, niepodlegającemu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, przysługuje prawo do świadczenia postojowego? Zobacz odpowiedź prawnika. 
 

Świadczenie postojowe zostało uregulowane w art. 15zq-15zz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374). Poniżej najważniejsze elementy tego świadczenia.
 
Świadczenie postojowe przysługuje:
- osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne (agencyjną, zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz umowa o dzieło)
- jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (osoby takie składają oświadczenia, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych)
- gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
 
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
- umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
- przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego osoby wykonujące umowy cywilnoprawne składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 
Świadczenie wypłacane jest trzykrotnie. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.
 
W ocenie prawnika, z literalnego brzmienia przepisu (świadczenie postojowe przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu) wynika, że każdy zleceniobiorca ma prawo do świadczenia postojowego, niezależnie od tego czy z tytułu tego zlecenia jest objęty ubezpieczeniem społecznym, czy też nie (studenci do 26 roku życia). Ważne jest, aby student nie miał innego tytułu do ubezpieczenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli np. student zatrudniony jest dodatkowo na umowę o pracę. Wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.
 
Podsumowując, studentowi zleceniobiorcy, niepodlegającemu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, przysługuje prawo do świadczenia postojowego.
 
Pomocny może być kontakt telefoniczny z ZUS-em. Zobacz poradnik i przykłady w załączniku. 
 

Zaliczenie semestru. Komunikat Dziekanatu

Szanowni Państwo !!!
Przypominamy, że 31.03.2020 r. upłynął termin zaliczenia semestru zimowego w r.a. 2019/2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby osoby, które nie złożyły jeszcze podań o: 
- warunkowe zaliczenie semestru, 
- przedłużenie warunku, 
- powrót z urlopu dziekańskiego 
dostarczyły te dokumenty mailem do dziekanatu w jak najszybszym terminie. 
Brak złożonego podania do 30 kwietnia br. skutkować będzie skreśleniem Państwa z listy studentów. 

Podania prosimy kierować na adres: dziekanat@dsw.edu.pl lub na imienne skrzynki mailowe pracowników opiekujących się Państwa kierunkiem. Wzory dokumentów, numery telefonów i dodatkowe maile znajdują się w zakładce Dziekanat
 

Uczelnie będą funkcjonować zdalnie do 26 kwietnia 2020

Uczelnie będą funkcjonować zdalnie do 26 kwietnia 2020. Zapadły kolejne decyzje dot. walki z koronawirusem w Polsce
Zgodnie z decyzją władz państwowych nakaz zamknięcia szkół i uczelni zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2020 roku. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
Podczas konferencji prasowej (9 kwietnia br.) premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach związanych z koronawirusem.


Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.


Przedłużono również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy;
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują: ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Zgodnie z założeniami resortu nauki i szkolnictwa wyższego, aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzony został obowiązek zajęć online, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni

– z użyciem technologii informatycznych.


Dolnośląska Szkoła Wyższa od 21 marca 2020 prowadzi edukację zdalną. Więcej informacji na temat edukacji zdalnej w DSW i instrukcje znajdują się w specjalnej zakładce. Przypominamy, że zajęcia obywają się zgodnie z harmonogramem zjazdów.


Prosimy także o sprawdzanie aktualnych komunikatów w wirtualnym dziekanacie i USOSwebie.

 

Pracujemy zdalnie. Dodatkowe numery do działów obsługi na uczelni

Pracujemy zdalnie. Dodatkowe numery do działów obsługi na uczelni

W trosce o łatwiejszy kontakt dodaliśmy nowe numery telefonów komórkowych pod którymi dyżurują nasi pracownicy.

 

Biblioteka
Czytelnia jest wyłączona z publicznego użytku. Od poniedziałku do piątku udzielmy informacji mailowo lub telefonicznie. Karty obiegowe w porozumieniu z dziekanatem: biblioteka@dsw.edu.pl. Praca zdalna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. tel. (71) 356 12 02 mail: biblioteka@dsw.edu.pl
 

Biuro Studiów Podyplomowych
Praca zdalna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. tel. (71) 3561513. Dodatkowe telefony komórkowe: 726344366, 539670414, 539670409.  mail: dsp@dsw.edu.pl, mail: anna.wybraniec@dsw.edu.pl, patrycja.olejniczak@dsw.edu.pl, barbara.kutrowska@dsw.edu.pl

 

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej DSW
tel. 71 373 57 75, 605838230 | e-mail: erasmus@dsw.edu.pl

 

Pracownia Kształcenia Językowego
email: pkj@dsw.edu.pl, 539670413

 

Sekretariat Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
mail: wss@dsw.edu.pl, tel. 71 356 15 11, 71 356 15 33, 539670419

 

Sekretariat Rektorat
tel. 71 356 15 10, 539670435 | e-mail: rektorat@dsw.edu.pl

 

Szkoła Doktorska
maria.sikorska@dsw.edu.pl, doktoraty@dsw.edu.pl tel. 71 356 15 57, 539670454

 

Uniwersytet III Wieku
dutw@dsw.edu.pl, tel. 693 010 161

 

Wydawnictwo DSW
tel. 71 351 15 03, 539670429 | e-mail: wydawnictwo@dsw.edu.pl

Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w naszym kraju, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, władze uczelni w marcu 2020 r. podjęły decyzję o przeniesieniu pracy wszystkich działów uczelni oraz wykładowców na tryb zdalny. Oznacza to, iż kontakt z nami  będzie możliwy tylko i wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

1 czerwca przerwa techniczna w dostępie do strony www

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych zmian w infrastrukturze serwerowej uczelni, w dniu 1 czerwca 2020 r., w godzinach 17:00-22:00 niedostępna będzie strona internetowa:


•    www.dsw.edu.pl ( w tym rekrutacja online)


Od godziny 22:00 będą sukcesywnie przywracane do działania wszystkie usługi. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.