Czy "uniwersytet" oznacza, że studia będą darmowe?

Nie, kwestia płatności za studia nie ulega zmianie. 

Jaki otrzymam dyplom, jeżeli zapisałem się do DSW?

Jest to zależne od daty obrony pracy dyplomowej. Jeżeli obrona nastąpiła w dniu lub po dniu zmiany nazwy, to absolwent otrzymuje dyplom z nową nazwą uczelni. W przypadku obrony przed zmianą nazwy absolwent otrzyma dyplom z dotychczasową nazwą uczelni. 

Jakie będą główne wartości uniwersytetu? Czy zmienią się priorytety w odniesieniu do obszaru dydaktycznego i naukowego?

Chcieliśmy efektu synergii pomiędzy nową kategorią uczelni i możliwościami, jakie ona nam otwiera. Jesteśmy uniwersytetem kształcącym praktycznie, łączącym akademickość z nowoczesnym podejściem do kształcenia. Uniwersytet jeszcze bardziej wyraża nasz szeroki i uniwersalny profil kształcenia i działalności naukowej. 

Co realnie oznacza zmiana nazwy?

Nowa nazwa realnie oznacza zmianę kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet, co daje uczelni większe możliwości rozwoju w zakresie oferty czy nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. 

Czy jako absolwent DSW mogę wymienić dyplom na dyplom uniwersytetu? Czy na pisemny wniosek, mogę otrzymać dyplom z logotypem DSW?

Dyplomy wystawione przed datą zmiany nazwy uczelni oraz ich duplikaty nie będą podlegać wymianie. Absolwenci, którzy obronią się przed zmianą nazwy uczelni, występujący o wydanie duplikatów (dyplomów, świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów stwierdzających ukończenie nauki) otrzymają je ze starą nazwą. Dyplomy z obron mających miejsce po zmianie nazwy opatrzone będą nową nazwą, nie będzie możliwe wydanie dyplomu z logotypem DSW. 

Czy teraz studia będą trudniejsze?

Polityka dydaktyczna nie ulegnie zmianie ze względu na zmianę nazwy. 

Czy w związku z uprawnieniami uniwersyteckimi mogę rozpocząć studia doktorskie w DSW?

Szkoła doktorska oraz realizacja przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym będzie możliwe w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Szczegóły będzie można niebawem znaleźć na stronie internetowej szkoły i Federacji.