Kadra Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Kadrę Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW tworzą nauczyciele akademiccy (badawczy, badawczo-rozwojowi, dydaktyczni) i pracownicy administracyjni. Aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym szkoły, miasta i całego regionu, z pasją dzielimy się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem i zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Współpracujemy z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi i biznesowymi oraz dużymi ośrodkami edukacyjnymi w ramach realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Aby rozwijać ofertę studiów oraz poziom nauczania prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe oraz dydaktyczne i metodyczne, ramach realizowanych na uczelni projektów, m.in.:

  • EDITE – European Doctorate in Teacher Education (Horyzont 2020)
  • EU_CUL – Exploring European Cultural Heritage for Fostering Academic Teaching and Social Responsibility in Higher Education
  • EMPLOY – Enhancing the Employability of Non-traditional Students in Higher Education
  • EDUPRO - Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (Erasmus+: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa Wyższego),
  • Wittgenstein and Democratic Politic (Harmonia 10),
  • TEACUP Project TeacherCulturePluri w ramach Erasmus+. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć ?

W ostatnim roku – 2019, jak i przez cały okres działalności otrzymaliśmy liczne nagrody za działalność edukacyjną w tym dydaktyczną, wdrożeniową czy organizacyjną. Więcej na ten temat


Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunkach  pedagogika oraz pedagogika specjalna, oraz na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Mamy także uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.


Kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także pozwala na twórczą wymianę myśli i rozwój umiejętności.
Kładziemy nacisk na to, aby nasza uczelnia była miejscem wymiany myśli i poglądów, miejscem spotkań ludzi z pasją, pełnych zaangażowania. Mamy doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad osiemdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla społeczności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Badania Atrybutów Marki

Bardzo ważna jest także dla nas opinia studentów i absolwentów. W Badaniu Atrybutów Marki (BAM) prosiliśmy ich o informację, co podoba im się na studiach, a co jeszcze wymaga poprawy. Pytamy między innymi o zdanie na temat programu nauczania, organizacji zajęć, a także o satysfakcję z pracy po ukończeniu studiów. Ankietę przekazujemy również przedstawicielom firm.

 

W ten sposób sprawdzamy, czy nasi absolwenci mają umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Wszystkie odpowiedzi z ankiet analizujemy, a wnioski pomagają nam jeszcze bardziej dostosowywać naszą ofertę do potrzeb studentów i pracodawców.