Ocena dorobku naukowego

Ocena dorobku naukowego odnosi się do uczelni, dyscyplin naukowych i artystycznych lub pracowników i dokonywana jest w ramach:

 • kategoryzacji, czyli oceny jednostek naukowych w ramach dyscypliny dokonywanej raz na cztery lata, której efektem jest przyznawana jednostce kategoria naukowa (A+, A, B+, B, C),
 • benchmarkingu uczelni (np. Rankingu Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy"),
 • procedur o nadanie stopnia/tytułu naukowego,
 • oceny wniosków grantowych (np. NCN),
 • oceny pracownika uczelni, jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wewnętrznych konkursów grantowych/stypendialnych (np. stypendia doktorantów DSW).

Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje odnoszące się do pierwszego systemu oceny, tj. kategoryzacji.

Kategoryzacja

Kategoryzację, czyli nadanie kategorii naukowej, poprzedza ocena jakości działalności naukowej (przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie). Dokonywana jest raz na cztery lata i obejmuje okres czterech lat. Za ustalenie zasad i przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). W wyniku oceny, która w uproszczeniu polega na porównaniu osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych z zestawem wartości referencyjnych dla każdej z kategorii naukowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje jednostkom w danej dyscyplinie jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C, przy czym najwyższa kategoria A+ zostaje przyznana po dodatkowej ocenie eksperckiej.

 

Ocena parametryczna w roku 2021 (za lata 2017-2020)
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)

 

Ocena parametryczna w roku 2017 (za lata 2013-2016)
Podstawa prawna: (uchylona)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

 

Najważniejsze zmiany w ocenie jednostek naukowych to:

 • zmiana metody wyłaniania Grup Wspólnej Oceny (uwzględnienie większej liczby parametrów o określaniu jednostek jednorodnych, wprowadzenie kategorii jednostek niejednorodnych),
 • wprowadzenie efektów wdrożeniowych i aplikacyjnych, jako kryterium oceny, do wszystkich grup nauk (przy czym efekty aplikacyjne nie muszą mieć wymiaru finansowego),
 • nowa definicja monografii naukowej (włączenie podręczników akademickich do oceny, wprowadzenie kategorii monografii wybitnych),
 • premiowanie udziału jednostek naukowych w projektach międzynarodowych.
   

Wykaz czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych to narzędzie naukometryczne wykorzystywane do ustalenia liczby punktów przydzielanych jednostkom naukowym za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych.

Początkowo wykazy tworzone były przez Komitet Badań Naukowych, obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
PCsearch – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017 – umożliwia sprawdzenie, czy dane czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych i jaką liczbę punktów posiada.


2013-2016
Wykaz czasopism punktowanych za lata 2013-2016:
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu (polskie czasopisma)
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
 
2015
Wykaz czasopism punktowanych z 2015:
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu (polskie czasopisma)
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
Listy czasopism dla wybranych dyscyplin:

 

2014
Aktualizacja wykazu czasopism punktowanych z 2014: 
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Wykaz czasopism punktowanych z 2014:
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu 
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
 
2013
Wykaz czasopism punktowanych z 2013:
Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
 

Publikacje o ocenie nauki

Wybrane publikacje o ocenie nauki dostępne online:

 1. Kokowski, M. (2015). Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1, 17–43. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/2_Uniwersytet_nowego_-_Kokowski.pdf
 2. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 107–142. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2016). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 1, 107–142. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651
 4. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 1(107), 149–172. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13850
 5. Nowak, P. (2014). Wartość parametryczna czasopism naukowych a codzienna praktyka badawcza: casus polskiej humanistyki pierwszej dekady XXI w. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2), 99–115. http://doi.org/10.12775/TSB.2014.020
 6. Sadowski, I., & Mach, B. W. (2014). Parameterization and categorization of scientific units in 2013 (in Poland) as an evaluative practice and institutional process: The case of humanities and social sciences. Nauka, 2, 67–103. Pobrane z: http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/55

Obszerniejszy wykaz publikacji na temat oceny nauki w Polsce znajduje się na stronie internetowej: http://sc.amu.edu.pl/bibliografia-polskiej-naukometrii/