Ocena dorobku naukowego

Ocena dorobku naukowego odnosi się do uczelni, dyscyplin naukowych i artystycznych lub pracowników i dokonywana jest w ramach:

  • kategoryzacji, czyli oceny jednostek naukowych w ramach dyscypliny dokonywanej raz na cztery lata, której efektem jest przyznawana jednostce kategoria naukowa (A+, A, B+, B, C),
  • benchmarkingu uczelni (np. Rankingu Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy"),
  • procedur o nadanie stopnia/tytułu naukowego,
  • oceny wniosków grantowych (np. NCN),
  • oceny pracownika uczelni, jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  • wewnętrznych konkursów grantowych/stypendialnych (np. stypendia doktorantów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW).

Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje odnoszące się do pierwszego systemu oceny, tj. kategoryzacji.

Kategoryzacja

Kategoryzację, czyli nadanie kategorii naukowej, poprzedza ocena jakości działalności naukowej (przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie). Dokonywana jest raz na cztery lata i obejmuje okres czterech lat. Za ustalenie zasad i przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). W wyniku oceny, która w uproszczeniu polega na porównaniu osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych z zestawem wartości referencyjnych dla każdej z kategorii naukowej, Minister Edukacji i Nauki nadaje jednostkom w danej dyscyplinie jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C, przy czym najwyższa kategoria A+ zostaje przyznana po dodatkowej ocenie eksperckiej.

 

Ocena parametryczna w roku 2022 (za lata 2017-2021)
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)

 

Ocena parametryczna w roku 2017 (za lata 2013-2016)
Podstawa prawna: (uchylona)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

 

Wykaz czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych to narzędzie naukometryczne wykorzystywane do ustalenia liczby punktów przydzielanych jednostkom naukowym za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych.

Początkowo wykazy tworzone były przez Komitet Badań Naukowych, obecnie wykaz ogłaszany jest przez Ministra Edukacji i Nauki.
 

2019-2021

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z dnia 1.12.2021 r.)


2013-2018
Wykaz czasopism punktowanych za lata 2013-2016:
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu (polskie czasopisma)
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
 
2015
Wykaz czasopism punktowanych z 2015:
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu (polskie czasopisma)
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
Listy czasopism dla wybranych dyscyplin:

 

2014
Aktualizacja wykazu czasopism punktowanych z 2014: 
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Wykaz czasopism punktowanych z 2014:
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu 
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)
 
2013
Wykaz czasopism punktowanych z 2013:
Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
Część A wykazu (czasopisma z Impact Factor)
Część B wykazu
Część C wykazu (czasopisma z list ERIH)