Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych. Realizuje również inne projekty w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Strategiczne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Pozycja naukowa DSW

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie prowadzimy na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, oraz na nowym kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w ramach którego przygotowujemy do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa jest także miejscem, gdzie odbywają się liczne seminaria, debaty, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów, praktyków oraz specjalistów współpracujących z uczelnią. Do tej pory zorganizowała m.in. 170 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, 233 seminariów naukowych, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie.

Laureaci nagród z obszaru dorobku naukowego i działalności dydaktycznej

Polityka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w sprawie rozwoju i wspierania kadry naukowej i dydaktycznej ma realny wpływ na osiągnięcia swoich pracowników.

Laureatami nagród z obszaru dorobku naukowego zostali:
 

 • dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
  Nagroda im. Profesor Ireny Lepalczyk w 2021 roku za monografię pt. „Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek” (2020, współautorka dr Marzanna Pogorzelska)
 • dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW
  Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego w 2021 roku w kategorii naukowej za publikację pt. „Teacher Responses to New Pedagogical Practices: A Praxeological Model for the Study of Teacher-Driven School Development” (American Educational Research Journal)
 • dr Anna Bilon
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2015 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce".
 • prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
  Nagroda Prezesa Rady Ministrów przyznana w roku 2014 za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną "Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej".
 • dr Barbara Kutrowska
  Nagroda Ministra Edukacji i Prezydenta Wrocławia przyznana w roku 2012 za wybitne osiągnięcia pedagogiczne.
 • dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2010 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Prawicowy populizm a eurosceptyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce".

Laureaci nagród za działalność dydaktyczną

 • dr Barbara Muszyńska

          Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w 2020 r. za znaczące osiągnięcia w       

          zakresie działalności dydaktycznej .

 

Nagrody - o co mogą się ubiegać naukowcy?

Nagrody są wyrazem uznania dla kadry naukowej i dydaktycznej DSW, która przyczynia się nie tylko do podnoszenia jakości edukacji ale też zaświadcza o wysokiej jakości prowadzonych tu badań naukowych. Nagrody pomagają zwiększyć renomę utalentowanych osób i organizacji, niejako dodatkowo do renomy jaką cieszy się ta profesja sama w sobie. Nominowane osoby są oceniane pod kątem swoich osiągnięć, doskonałości badań naukowych i wyjątkowych osiągnięć akademickich.


Nagrody, o które co roku starają się reprezentanci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to m.in.:

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne oraz stypendia dla młodych naukowców
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów przyznawana od 1994 roku przez Prezesa Rady Ministrów za: wyróżnione rozprawy doktorskie; wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki.

 

Corocznie do końca stycznia przyznawane są nagrody za:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie - wnioski składają jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki - wnioski składają jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne
 • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie nagród należy składać do Zespołu ds. Nagród działającego przy Prezesie Rady Ministrów do 30 kwietnia każdego roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne oraz stypendia dla młodych naukowców

 

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:
art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).


W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

Nagrody przyznawane są corocznie w formie konkursu, w kategoriach:

 • badań podstawowych
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki.

 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za:

 • osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki
 • osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

 
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.
 
Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.
Wnioski można składać do 31 marca każdego roku.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r, poz. 182).