Praktyki - dokumenty do pobrania dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. jeżeli realizujesz praktykę w Instytucji przyjmującej na praktykę składasz:

 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę,
 • porozumienie w sprawie realizacji praktyk,
 • dziennik praktyk wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Twojego Uczelnianego Opiekuna Praktyk,
 • (NOWOŚĆ!) ankieta ewaluacji praktyk, student wypełnia ankietę ONLINE

LINK DO ANKIETY: https://forms.office.com/e/MutvKiqKuD

 

2. jeżeli zaliczasz praktykę na podstawie innej aktywności zawodowej (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staż, wolontariat etc.) składasz:

 • wniosek o zaliczenie innej aktywności na poczet praktyki

Pamiętaj! Wszystkie ww dokumenty powinieneś złożyć w oryginale w Biurze Karier i Praktyk.

 

Regulaminy praktyk studenckichhttps://bip.dsw.edu.pl/artykuly/regulaminy-praktyk-studenckich-na-kierunkach-studiow-wyzszych

The list of required documents:
 1. If you are conducting an internship in the Institution accepting for an internship you should submit as follows:
 • confirmation of acceptance for an internship,
 • agreement on conducting an internship,
 • internship journal together with other documents required by your University Internship Supervisor,
 • (NEW) online survey on evaluating internships for the students.

Link to survey: https://forms.office.com/e/APz7bK0paZ

 1. If you are completing an internship based on another professional activity (employment contract, civil law contract, training, volunteer) you should submit:
 • an application to credit another activity toward an internship.
It is important to remember that all documents mentioned above must be submitted in original to the Career and Internship Office.
 
Programs & Regulations of internshipshttps://bip.dsw.edu.pl/artykuly/regulaminy-praktyk-studenckich-na-kierunkach-studiow-wyzszych

 

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności zawodowej