Kto może skorzystać z praktyki w ramach Erasmus+?

 

Oferta praktyk zagranicznych jest adresowana do studentów wszystkich kierunków, stopni, trybów, a także specjalności studiów. Stanowi dodatkową możliwość realizacji praktyki obowiązkowej, która jest częścią programu studiów lub praktyki nieobowiązkowej, a więc takiej, która daje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych w międzynarodowym otoczeniu.

 

Z oferty praktyk zagranicznych programu Erasmus+ mogą korzystać także absolwenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w czasie do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów (data obrony).


Realizacja praktyki zagranicznej jest niewątpliwym atutem w CV. Przyszłemu pracodawcy dają informację o tym, że kandydat na stanowisko pracy:  

 • potrafi zastosować zdobytą na studiach wiedzę w praktyce,
 • zdobył już doświadczenie zawodowe, nie tylko w warunkach polskich, ale też na rynku międzynarodowym,
 • posiada rozwinięte umiejętności językowe.

 

Będzie to na pewno szansa dla Ciebie na:

 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni,
 • nabycie pewności siebie i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
 • lepszą pracę po powrocie,
 • niepowtarzalną przygodę.

Każdy student w czasie trwania swoich studiów w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW ma do wykorzystania 12 miesięcy tzw. "kapitału mobilności" dla każdego stopnia i cyklu studiów, których może użyć na studia i praktyki zagraniczne w przypadku studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich*. Żeby było łatwiej zrozumieć to pojęcie, posłużmy się przykładem: 

 • Jeśli podczas 3-letnich studiów licencjackich studiowałeś już w ramach programu Erasmus+ Studia przez 6 miesięcy, to na praktykę pozostało Ci do wykorzystania kolejne 6. 

Możesz wyjechać też kilka razy na krótsze okresy, ale Twój łączny czas studiów i praktyki nie może przekroczyć 12 miesięcy. Na praktykę także można wyjechać kilkukrotnie.

 

*W przypadku jednolitych studiów magisterskich "kapitał mobilności" wynosi proporcjonalnie 24 miesiące.

Stypendia Erasmus+: rok akademicki 2023/2024

Na czas praktyk otrzymasz stypendium finansowane ze środków Programu Erasmus +. Ta kwota przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą i jest różna w zależności od kraju, do którego się udajesz. Stypendium wypłacane jest przelewem na konto walutowe € wskazane w podpisanym przez Ciebie oświadczeniu, które składać będziesz w procesie rekrutacji.

 

Wysokość stypendiów (kwota na 1 miesiąc wyjazdu) na realizację praktyk zagranicznych w roku akademickim 2023/2024:

 • I grupa - 670 EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

Kraje partnerskie z regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

 • II grupa - 650 EUR

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy,

Kraje partnerskie z regionu 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

 • III grupa - 600 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Studentom i niedawnym absolwentom o mniejszych szansach (osoby otrzymujące stypendium socjalne w DSW; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługuje ponadto dodatek do stypendium w wysokości 250 EUR na miesiąc. Należy przedłożyć potwierdzenie otrzymywania stypendium i/lub dokument/y potwierdzające prawo do dodatku.

Rekrutacja na praktyki Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus + Praktyka odbywa się w trybie ciągłym, czyli możesz zaaplikować o praktykę w każdym momencie roku akademickiego. Zachęcamy również do samodzielnego zorganizowania praktyk w firmie lub instytucji marzeń!

 

Aby wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus+, należy:

- być studentem lub absolwentem (do 12 miesięcy po obronie) Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych; licencjackich, magisterskich lub jednolitych magisterskich

- znać język kraju, w którym odbędzie się praktyka - albo język, który jest wymagany w firmie, w której będziesz pracować

- nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych i nie przebywać na urlopie dziekańskim

- mieć zaliczony ostatni semestr studiów

- wykazywać odpowiednie nastawienie i motywację do wyjazdu

 

Wymagane formalności:

 

 • Internship Confirmation - dostarczyć wypełnione i podpisane przez pracodawcę (skan) potwierdzenie przyjęcia na praktykę, w którym wskazane będą daty praktyki (od do) i osoba sprawująca opiekę nad Tobą (wraz z jej danymi kontaktowymi). Potwierdzenie wystawione musi być na papierze firmowym i opatrzone pieczęciami. Nie obowiązuje jeden wzór tego dokumentu;
 • Learning Agreement for Traineeships – dostarczyć dokument wypełniony i podpisany przez pracodawcę i studenta. Wzór otrzymasz od Uczelnianego Koordynatora Erasmus+: erasmus@dsw.edu.pl;
 • dostarczenie innych dokumentów do podpisu, wymaganych przez pracodawcę (opcjonalnie);
 • organizacja pobytu na praktyce (podróż, zakwaterowanie, itp.) – we własnym zakresie;
 • założenie/posiadanie konta walutowego w euro i przesłanie informacji na zaświadczeniu o rachunku bankowym;
 • ubezpieczenie się zgodnie z wymaganiami miejsca pracy oraz kraju odbywania praktyki. Wymagane jest wyrobienie Karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz wykupienie polisy prywatnej zapewniającej ubezpieczenie od kosztów leczenia, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC (odpowiedzialności cywilnej);
 • podpisanie umowy finansowej i oświadczenia o wykorzystanej mobilności Erasmus+;
 • wypełnienie testu językowego online (Online Linguistic Support, dostęp otrzymasz na maila).

Przed wyjazdem

Każdy wyjeżdżający na praktykę programu Erasmus+ przed planowaną datą wyjazdu do instytucji zagranicznej zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią. Niezbędnym warunkiem podpisania umowy finansowej programu jest to, byś posiadał zaakceptowany i podpisany na etapie przygotowania praktyki erasmusowej (przez siebie, instytucję przyjmującą i uczelnię wysyłającą: Uniwersytet Dolnośląski DSW) dokument praktyki Learning Agreement for Traineeships.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w instytucji partnerskiej (w kraju mobilności):

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu pracy,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu pracy,
 • ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. ważna karta EKUZ).

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych.  


Karta EKUZ - Krok po Kroku

 

Konto bankowe

Żeby móc podpisać umowę finansową, jako stypendysta Erasmus+ powinieneś również złożyć formularz danych bankowych z informacją o koncie bankowym, na które będzie przelewane stypendium.

Serwis Odyseusz

Zalecamy również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Erasmus+ w Turcji

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych studentów - uczestników wyjazdu. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do testu z jednego wybranego języka obcego.

 

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski, a nawet irlandzki gaelicki.
Student przystępuje do testów z języka obcego, w którym będzie odbywał praktykę lub z języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na: erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support.

Aktualne oferty praktyk

Portale oferujące międzynarodowe praktyki i staże:
 

Rozliczenie praktyk zagranicznych


W ciągu 14 dni od uzgodnionej daty powrotu stypendysta programu Erasmus+ powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Erasmus+ Confirmation Letter -  potwierdzenie zrealizowania praktyki zagranicznej wystawione przez  instytucję przyjmującą,  zawierające dokładne daty pobytu oraz ocenę uzyskaną za praktykę;
 • Erasmus+ Traineeship Diary  -  dziennik praktyki potwierdzony przez instytucję przyjmującą;
 • inne dokumenty  - opinie, rekomendacje, itp. uzyskane w czasie trwania praktyki zagranicznej.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia “Raportu Stypendysty”, w formule online.

 

I już! 

Kontakt

Kod Erasmus+ : PLWROCLAW14
PIC: 949122109
OID: E10073040 

 

Koordynatorem uczelnianym programu Erasmus + jest  Joanna Tatar Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej 

 

W przypadku pytań, wątpliwości, niejasności? Śmiało napisz na: erasmus@dsw.edu.pl