Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 

 • być studentem (studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub jednolitych magisterskich) Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów (jako student pierwszego roku możesz już wziąć udział w rekrutacji na kolejny rok akademicki)
 • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów
 • mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (minimum B2)
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów
 • przekonać nas, że to właśnie Tobie powinniśmy dać szansę na wyjazd.

W ramach Programu Erasmus+ studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mają możliwość realizacji studiów międzynarodowych w wiodących uczelniach zagranicznych.

 

Pobyt na studiach zagranicznych w ramach Erasmusa+ nie może przekroczyć jednego roku akademickiego. Stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.


Okres studiów zagranicznych zostaje uznany przez wydział macierzysty i nie wydłuża Twojego czasu studiów w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, pod warunkiem zrealizowania uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement for Studies) oraz zaliczenia ewentualnych różnic programowych, które ustalane są przez wydział macierzysty Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024


PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ! Do 24 marca 2023 (do godz. 23:59) przyjmujemy zgłoszenia na studia zagraniczne w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2023/24

 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem tego formularza zgłoszeniowego

 

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza:

 • przygotuj dokument w formacie PDF potwierdzający średnią ocen z ostatniego semestru (do pobrania w USOSweb lub dziekanacie)
 • przygotuj dokument w formacie PDF potwierdzający znajomość języka obcego, w którym zamierzasz studiować (np. certyfikaty językowe, oceny, świadectwa ukończenia studiów). Jeśli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka obcego zaznacz w formularzu.
 • przygotuj CV w formacie PDF
 • jeśli otrzymujesz stypendium socjalne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, przygotuj dokument w formacie PDF to poświadczający (o dokument pytaj w Dziale Obsługi Finansowej Studenta)
 • jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, przygotuj dokument w formacie PDF to poświadczający (np. z ZUS)
 • zastanów się nad wyborem trzech uczelni, do których chciałbyś pojechać (lista uczelni dostępna jest TUTAJ)
 • zastanów się nad uzasadnieniem wyboru tych uczelni i umotywowaniem wyjazdu

WAŻNE

- formularza NIE możesz zapisać i wrócić do niego później. Na jego wypełnienie zarezerwuj sobie przynajmniej 30 minut.

- formularz aktywny jest do 15 marca 2023, do godziny 23:59. Zgłoszenia kandydatów przenalizuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna, która po 15 marca zaprosi wszystkich spełniających warunki na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji planujemy w połowie kwietnia. Jeśli masz pytania napisz na erasmus@dsw.edu.pl. Powodzenia!

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus+ nie ponosisz żadnych opłat za studia w uczelni partnerskiej.

 

Twoje stypendium na pokrycie kosztów pobytu w kraju realizacji studiów zagranicznych jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjeżdżasz.

Wysokość dofinansowania studiów na rok akademicki 2023/2024

Wysokość stypendiów na studia zagraniczne w roku akademickim 2023/2024

Miesięczne stawki stypendiów w zależności od kraju:

 • I grupa - 520 EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Kraje partnerskie z regionu 14, np. Wielka Brytania i Szwajcaria

 • II grupa - 500 EUR

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje partnerskie z regionu 5

 • III grupa - 450 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Studentom i niedawnym absolwentom o mniejszych szansach (osoby otrzymujące stypendium socjalne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługuje ponadto dodatek do stypendium w wysokości 250 EUR na miesiąc.

 

Umowa Programu Erasmus+

Umowa Programu Finansowa Programu i Erasmus+ Learning Agreement for Studies

 

Każdy wyjeżdżający na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej Programu z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW (najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu do uczelni partnerskiej).

 

Niezbędnym warunkiem podpisania przez DSW umowy finansowej ze studentką/studentem, jest posiadanie zaakceptowanego i podpisanego na etapie rekrutacji Erasmus+ (przez siebie, uczelnię przyjmującą i uczelnię wysyłającą - wydział macierzysty Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW) programu studiów - Learning Agreement for Studies.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w uczelni partnerskiej (w kraju mobilności):

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu odbywania studiów,
 • zalecane przez Uczelnię: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu odbywania studiów, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu odbywania studiów,
 • oraz obowiązkowego ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. ważna karta EKUZ - bezpłatne potwierdzenie ubezpieczenia medycznego).

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych. 


Karta EKUZ - Krok po Kroku 

Konto Bankowe

W celu podpisania umowy finansowej, każdy stypendysta Erasmus+ powinien również złożyć formularz danych bankowych z informacją o walutowym koncie bankowym (waluta konta: EUR), na które będzie przelewane stypendium programu.

Odyseusz

Zalecamy również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Erasmus+ w Turcji

Studia Erasmus+ w Turcji:


Informacje na temat wiz do Turcji

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu, jak również rozwijanie tych kompetencji poprzez oferowane kursy językowe.

 

Kliknij i sprawdź, jakich języków będziesz mogła/mógł bezpłatnie uczyć się w ramach platformy OLS jako Stypendysta Erasmus+.

 

Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów lub praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do testu z jednego wybranego języka obcego.

 

Student przystępuje do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej lub z języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://erasmusplusols.eu/pl/.

Dokumenty wymagane w procesie rozliczenia studiów zagranicznych

W ciągu 14 dni od uzgodnionej daty powrotu, stypendysta programu Erasmus+, powinien złożyć w następujące dokumenty:

 • oryginał Learning Agreement for Studies wraz z przyjętymi zmianami (dotyczy papierowej wersji dokumentu)

 • oryginał Transcript of Records/After the Mobility – wykaz wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń, wraz z ECTS

 • oryginał Erasmus+ Confirmation Letter z uczelni zagranicznej – dokument zawierający dokładne daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej

 • Kopię Konwersji Przedmiotów - dokument przygotowywany przez wydział macierzysty Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW na podstawie dostarczonego przez studenta wykazu wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia Raportu Stypendysty w formule online.