Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 

 • być studentem studiów I, II, III stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich lub jednolitych magisterskich) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów (jako student pierwszego roku możesz już wziąć udział w rekrutacji na kolejny rok akademicki)
 • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (minimum B2)
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów
 • przekonać nas, że to właśnie Tobie powinniśmy dać szansę na wyjazd.

W ramach Programu Erasmus+ studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mają możliwość realizacji studiów międzynarodowych w wiodących uczelniach zagranicznych.

 

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na studia serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Międzynarodowej Wymiany Akademickiej, a poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z przygotowaniem się do studiowania poza granicami kraju.

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+


Rekrutacja na studia odbywa się zawsze na początku semestru wiosenno-letniego  roku akademickiego poprzedzającego wyjazd. W przypadku wolnych miejsc – na początku semestru jesienno-zimowego odbywa się rekrutacja uzupełniająca na drugi semestr roku akademickiego.

 

Pobyt na studiach zagranicznych w ramach Erasmusa+ nie może przekroczyć jednego roku akademickiego. Stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.


Okres studiów zagranicznych zostaje uznany przez wydział macierzysty i nie wydłuża Twojego czasu studiów w DSW, pod warunkiem zrealizowania uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement for Studies) oraz zaliczenia ewentualnych różnic programowych, które ustalane są przez wydział macierzysty DSW we współpracy z BMWA.

 

 

Dokumenty do Pobrania

Stypendia

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus+ nie ponosisz żadnych opłat za studia w uczelni partnerskiej.

 

Twoje stypendium na pokrycie kosztów pobytu w kraju realizacji studiów zagranicznych jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjeżdżasz.

Wysokość dofinansowania studiów na rok akademicki 2020/2021

Stawki dla poszczególnych grup krajów:

 • I grupa - 500 EURO
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 450 EURO
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 400 EURO
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Przed wyjazdem na studia

Umowa Programu Erasmus+

Umowa Programu Finansowa Programu i Erasmus+ Learning Agreement for Studies

 

Każdy wyjeżdżający na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+  zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej Programu z DSW (w Biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ i najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu do uczelni partnerskiej).

 

Niezbędnym warunkiem podpisania przez DSW umowy finansowej ze studentką/studentem, jest posiadanie zaakceptowanego i podpisanego na etapie rekrutacji Erasmus+ (przez siebie, uczelnię przyjmującą i uczelnię wysyłającą - wydział macierzysty DSW) programu studiów - Learning Agreement for Studies.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w uczelni partnerskiej (w kraju mobilności):

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu odbywania studiów,
 • zalecane przez Uczelnię: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu odbywania studiów, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu odbywania studiów,
 • oraz obowiązkowego ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. ważna karta EKUZ - bezpłatne potwierdzenie ubezpieczenia medycznego).

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych. 


Karta EKUZ - Krok po Kroku 

Konto Bankowe

W celu podpisania umowy finansowej, każdy stypendysta Erasmus+  powinien również złożyć w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej formularz danych bankowych z informacją o walutowym koncie bankowym (waluta konta: EUR), na które będzie przelewane stypendium programu:


Formularz danych bankowych

Odyseusz

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej zaleca również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Erasmus+ w Turcji

Studia Erasmus+ w Turcji:


Informacje na temat wiz do Turcji

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu, jak również rozwijanie tych kompetencji poprzez oferowane kursy językowe.

 

Kliknij i sprawdź, jakich języków będziesz mogła/mógł bezpłatnie uczyć się w ramach platformy OLS jako Stypendysta Erasmus+.

 

Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów lub praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

 • test „przed wyjazdem”
 • test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2).

Student przystępuje do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej lub z języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://erasmusplusols.eu/pl/ i w Biurze Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Rozliczenie Studiów Zagranicznych

Dokumenty wymagane w procesie rozliczenia studiów zagranicznych

W ciągu 14 dni od uzgodnionej daty powrotu, stypendysta programu Erasmus+, powinien złożyć w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej następujące dokumenty:

 • oryginał Learning Agreement for Studies wraz z przyjętymi zmianami (Learning Agreement)

 • oryginał Transcript of Records/After the Mobility – wykaz wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń, wraz z ECTS

 • oryginał Erasmus+ Confirmation Letter z uczelni zagranicznej – dokument zawierający dokładne daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej

 • Kopię Konwersji Przedmiotów - dokument przygotowywany przez wydział macierzysty DSW na podstawie dostarczonego przez studenta wykazu wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia Raportu Stypendysty w formule online, a także powtórnego wypełnienia testu językowego OLS.