Oferta praktyk zagranicznych jest adresowana do studentów wszystkich kierunków, stopni, trybów, a także specjalności studiów. Stanowi dodatkową możliwość realizacji praktyki obowiązkowej, która jest częścią programu studiów lub praktyki nieobowiązkowej, a więc takiej, która daje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych w międzynarodowym otoczeniu.

 

Z oferty praktyk i staży zagranicznych programu Erasmus+ mogą korzystać także absolwenci DSW w czasie 12 miesięcy od daty ukończenia przez siebie studiów.


Realizacja praktyki zagranicznej jest niewątpliwym atutem w CV. Przyszłemu pracodawcy dają informację o tym, że kandydat na stanowisko pracy:  

 • potrafi zastosować zdobytą na studiach wiedzę w praktyce,
 • zdobył już doświadczenie zawodowe, nie tylko w warunkach polskich, ale też na rynku międzynarodowym,
 • posiada rozwinięte umiejętności językowe.

Będzie to na pewno szansa dla Ciebie na:

 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni,
 • nabycie pewności siebie i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
 • lepszą pracę po powrocie,
 • niepowtarzalną przygodę.

Na praktykę można wyjechać kilkukrotnie. Każdy student w czasie trwania swoich studiów w DSW ma do wykorzystania 12 miesięcy tzw. "kapitału mobilności" dla każdego stopnia i cyklu studiów, których może użyć na studia i praktyki zagraniczne w przypadku studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

 

W przypadku jednolitych studiów magisterskich "kapitał mobilności" wynosi proporcjonalnie aż 24 miesiące.

Wysokość dofinansowania praktyk na rok akademicki 2020/2021

Wysokość stypendiów na realizację praktyk zagranicznych w roku akademickim 2020/2021

Stawki dla poszczególnych grup krajów:

 • I grupa - 620 EURO - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 600 EURO - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 550 EURO - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Rekrutacja na Staże i Praktyki

Trwa rekrutacja jesienna na praktyki i staże zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach roku akademickiego 2021/2022.
Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdem na staż lub praktykę międzynarodową zapraszamy do kontaktu z Biurem Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

Przed wyjazdem

Każdy wyjeżdżający na praktykę programu Erasmus+ przed planowaną datą wyjazdu do instytucji zagranicznej zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.. Niezbędnym warunkiem podpisania umowy finansowej programu jest to, byś posiadał zaakceptowany i podpisany na etapie przygotowania praktyki erasmusowej (przez siebie, instytucję przyjmującą i uczelnię wysyłającą: DSW) dokument praktyki Learning Agreement for Traineeships.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w instytucji partnerskiej (w kraju mobilności):

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu pracy,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu pracy,
 • ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. ważna karta EKUZ).

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych.  
Karta EKUZ - Krok po Kroku

 

Konto bankowe

Celem podpisania umowy finansowej, każdy stypendysta Erasmus+ powinien również złożyć w BMWA formularz danych bankowych z informacją o koncie bankowym, na które będzie przelewane stypendium.
Formularz danych bankowych

Serwis Odyseusz

BMWA zaleca również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Erasmus+ w Turcji

Online Linguistic Suppor

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych studentów - uczestników wyjazdu. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

 • test „przed wyjazdem”
 • test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2).

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski, a nawet irlandzki gaelicki.
Student przystępuje do testów z języka obcego, w którym będzie odbywał praktykę lub z języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na: erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support i w Biurze Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Rozliczenie praktyk zagranicznych

Rozliczenie praktyk zagranicznych:

Zasady zaliczania studiów i praktyk w DSW
Zasady zaliczania studiów i praktyk w DSW - wersja angielska
 
Dokumenty wymagane w procesie rozliczenia praktyk zagranicznych
W ciągu 14 dni od uzgodnionej daty powrotu stypendysta programu Erasmus+ powinien złożyć w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej następujące dokumenty:

 • Erasmus+ Confirmation Letter -  potwierdzenie zrealizowania praktyki zagranicznej wystawione przez  instytucję przyjmującą,  zawierające dokładne daty pobytu oraz ocenę uzyskaną za praktykę
 • Erasmus+ Traineeship Diary  -  dziennik praktyki potwierdzony przez instytucję  przyjmującą
 • inne dokumenty  - opinie, rekomendacje, itp. uzyskane w czasie trwania praktyki zagranicznej.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia “Raportu Stypendysty” w formule online, wymaganej przez uczelnię, a także powtórnego testu OLS.