Wsparcie edukacyjne

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW zajęcia dydaktyczne organizowane są z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością. To oznacza m.in., że możecie ubiegać się o:

 • indywidualną organizację studiów,
 • tłumacza języka migowego,
 • lekcje języka polskiego jako obcego w ramach lektoratu,
 • alternatywne tryby egzaminów, np. w druku powiększonym, z asystentem, wydłużonym czasem trwania lub w zmienionej formie.
 • asystenta edukacyjnego, który podejmuje działania mające na celu ułatwienie Wam udziału w procesie kształcenia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W ramach tych obowiązków asystent edukacyjny może m.in.:
  • towarzyszyć studentowi z niepełnosprawnością w drodze z miejsca zamieszkania lub na uczelnię i z powrotem,
  • pomóc w sporządzaniu notatek z zajęć,
  • dopełniać w imieniu studenta wszelkich formalności związanych z tokiem studiów w administracji uczelni,

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium jest wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiający realizację specjalistycznych zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych.

Możliwa jest realizacja zajęć dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

 

Pracownia Kształcenia Językowego oferuje

 • możliwość korzystania z materiałów w druku powiększonym,
 • udział w zajęciach języka polskiego jako obcego,
 • pomoc lektora języka obcego podczas egzaminu (czytanie, wyjaśnianie poleceń),
 • alternatywny sposób egzaminowania,
 • dodatkowe konsultacje w razie potrzeby.

 

 

Wsparcie psychologiczne

Centrum Wsparcia i Pomocy Psychologicznej udziela pomocy osobom doświadczającym różnorodnych problemów, np.

 • trudności w nauce,
 • kryzysowych sytuacji życiowych,
 • zmagającym się z lękiem, obniżonym nastrojem,
 • zaniepokojenia tym co się dzieje na świecie.

Centrum prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową i psychoedukację.

 Jeśli chcesz skorzystać z usług Centrum, wypełnij formularz: Formularz zapisu na konsultację (office.com)

Wsparcie materialne

Wiemy jednak, że koszty życia i rehabilitacji potrafią być bardzo wysokie, więc macie też prawo do ubiegania się o stypendium przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Dział Obsługi Finansowej Studenta udzieli Wam wszystkich informacji na temat stypendium dla OzN, stypendium socjalnego, stypendium Rektora.
 

Kontakt: stypendia@dsw.edu.pl,

Tel. 539 670 437

Tel. 539 670 431

Tel. 662 188 356