Zadania Biura Karier w ramach wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Specjalnie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, powstało Biuro Karier, którego celem jest pomoc i wsparcie w pełnym  udziale w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

 

Nasze zadania:

 • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych,
 • podejmowanie różnych działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
 • zapewnianie - w miarę możliwości - dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom i doktorantom z niepełnosprawnością,
 • organizowanie kursów wspierających i podnoszących kwalifikacje studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w obszarze rozwoju edukacyjno-zawodowego,
 • zapewnienie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością pomocy psychologicznej oraz - w miarę możliwości - wsparcia w postaci konsultacji specjalistycznych odpowiednich do stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
 • udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością,
 • przybliżanie społeczności akademickiej Uczelni problemów związanych z niepełnosprawnością poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji,
 • działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.,
 • promowanie Uczelni, jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób z niepełnosprawnością),
 • starania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działania wspierające  studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
 • współpraca z samorządami oraz organizacjami studenckimi i doktoranckimi oraz organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.