mgr inż. Joanna Mulik- Buczma

Menedżer kierunku Dietetyka i promocja zdrowia 

Technolog Żywności i Żywienia Człowieka, Psychodietetyk, Pedagog, Certyfikowany Trener personalny,Prowadzi Gabinet dietetyczny ze wsparciem psychologicznym Dobry Nawyk. 
Absolwentka studiów I i II stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Studia z zakresu psychodietetyki odbyła na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest certyfikowanym Trenerem Personalnym. Swoją wiedzę poszerza na licznych kursach i konferencjach. Ukończyła także studia dietetyczne i pedagogiczne.
Prowadzi warsztaty i kursy o tematyce żywieniowej dla przedszkoli, szkół oraz firm. Wykłada i prowadzi zajęcia na wrocławskich uczelniach wyższych z zakresu psychodietetyki, żywienia w sporcie, żywienia człowieka, analizy żywności.

mgr inż. Marta Tarasiewicz

Absolwentka kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka I i II stopień na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z Dietetyki realizowanych w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Dodatkowo ukończyła również kurs zawodowy w AP Edukacji jako Technik BHP.  Swoją wiedzę doskonali na wielu kursach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne  na uczelniach  wyższych we Wrocławiu oraz w Opolu. Od kilku lat prowadzi spotkania poświęcone tematyce żywieniowej w klubach seniora we Wrocławiu.

dr Justyna Rewak-Soroczyńska

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia oraz studiów II stopnia na kierunkach Kosmetologia oraz Mikrobiologia. Ukończyła kształcenie we Wrocławskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk składając rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk biologicznych. Jest współautorką licznych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, a wyniki badań prezentowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współtwórczyni wynalazku objętego 
patentem RP. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach we Wrocławiu oraz w Warszawie. Naukowo interesuje się problemem rosnącej antybiotykooporności, alternatywnymi terapiami przeciwbakteryjnymi, nanotechnologią oraz biomateriałami. 

dr n. med. Anna Felińczak

Dr n. med. Anna Felińczak absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kierunek pielęgniarstwa, ,  Uniwersytetu Przyrodniczego- kierunek Żywienie człowieka oraz  Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  kierunek Dietetyka kliniczna. Tytuł dr n. med. w zakresie medycyny pediatrii uzyskała  na Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uczelniach Wyższych we Wrocławiu i w Grudziądzu. 
W pracy badawczej podejmuje problematykę dotyczącą zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży ze szczególnym ukierunkowaniem na występowanie nadwagi i otyłości. Jest także autorem programów zdrowotnych pt: „Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń nadwagi i otyłości dzieci w wieku szkolnym miasta Wrocławia” oraz „Redukcja masy ciała poprzez ukierunkowaną i systematyczną aktywność fizyczną”.
Jest autorką ponad 200 publikacji i doniesień naukowych oraz redaktorem i autorem rozdziałów podręcznika dla studentów: „Zdrowie Publiczne” oraz redaktorem i autorem rozdziałów książki „Zdrowie dziecka a otyłość”, współautorem książki : Żywienie w chorobach serca.
Od  2008 roku pełni obowiązki specjalisty w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Posiada liczne certyfikaty ukończenia kursów z zakresu żywienia człowieka. 
Prowadzi współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, ukierunkowanego na aktywność oraz zdrowe odżywianie, unikanie używek, dbanie o prawidłową masę ciała. Specjalizuje się w terapii żywieniowej chorób cywilizacyjnych, metabolicznych i autoimmunologicznych oraz chorób nerek.  Współpracuje z firmą FRESENIUS oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w zakresie konsultowania pacjentów nefrologicznych, prowadzenia szkoleń i opracowywania materiałów edukacyjnych dla pacjentów nefrologicznych. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci oraz Sudeckim Uniwersytetem III wieku prowadząc wykłady i warsztaty kulinarne. Od 2017 roku współpracuje z fundacją RAKOOBRONA propagując znaczenie żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych. 
 

dr inż. Jacqueline Rowiecka

Doktor nauk w dyscyplinie ekonomii i finansów, technologii żywności i żywienia, dietetyk kliniczny, psychodietetyk, technolog żywności i żywienia człowieka, psycholog biznesu. Metodyk Kids’ Skills- Dam radę! I I’m proud of You- Jestem z Ciebie dumny! jak również Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczka i prelegentka na międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach. Autorka licznych artykułów naukowych. Właścicielka Dziecięcej Akademii Dietetycznej propagującej prowadzenie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. Magister Zarządzania i Inżynierii Produkcji o specjalizacji produktów żywnościowych oraz zarządzania technologią. Absolwentka studiów z zakresu Psychodietetyki, Dietetyki klinicznej, Psychologii Zarządzania oraz Italianistyki.

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat

Socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek socjologia. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii obroniła na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Habilitację w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne obroniła natomiast na UKSW w Warszawie.  
Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia (od 2016 r.). Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (kadencje 2019-2021 oraz 2022-2024). W latach 1996–2022 zawodowo i naukowo związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Wykładowca na wyższych uczelniach publicznych i prywatnych. 
Autorka książek „Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne” (2020) oraz „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” (2009); współredaktorka 6 monografii, w tym podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017); redaktor naukowy 7 tomów w czasopismach naukowych oraz autorka ponad 60 artykułów naukowych. 
Czynnie uczestniczyła w ponad 40 krajowych oraz 13 międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym: European Sociological Association 2013, 2015, 2016). Pomysłodawca i główny organizator cyklicznej, Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia” (5 edycji od 2015: „biopolityka”, „starość”, „media”, „życie codzienne” oraz „wellbeing”) oraz Seminarium Naukowego „Promocja Zdrowia w Działaniu” (5 edycji od 2015). Kierownik 7 grantów oraz członek zespołu badawczego 3 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonawca w grancie NCN OPUS (2011). 
Laureatka 5 nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: 2 naukowych i 3 dydaktycznych. Review Editor w Medical Sociology - „Frontiers in Sociology Journal”.
Od wielu lat współpracuje z samorządem terytorialnym. Współautorka oraz kierownik merytoryczny i koncepcyjny dokumentu polityki publicznej „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026” (na zlecenie Gminy Wrocław). Kierownik 2 projektów naukowych, finansowanych ze środków gminy Wrocław: „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” (2018) oraz „Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania” (2019).  
Prowadzi socjologiczne badania ilościowe o charakterze aplikacyjnym, poświęcone społeczno-kulturowym aspektom chorób przewlekłych, zwłaszcza onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby; wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w promowaniu zdrowego stylu życia oraz działalność organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia i osób chorych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób zdrowych i chorych przewlekle, które prowadzone są w oparciu o ideę upodmiotowienia i aktywizacji społecznej.

dr Aleksander Korchut

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister psychologii: specjalność psychologia kliniczna. Prowadząc praktykę zajmował się orzecznictwem psychologicznym w zawodach trudnych i niebezpiecznych. W swojej pracy naukowej koncertuje się między innymi na sposobach pomiaru i diagnostyki funkcji poznawczych i psychomotorycznych w grupie osób obciążonych chorobą z zastosowaniem nowych technologii. Zajmuje się poznawczymi uwarunkowaniami sprawności intelektualnej.