W DSW możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Jest to sposób finansowania studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji (pod warunkiem że spełnia odpowiednie kryteria). są to m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, stypendia specjalne, socjalne oraz zapomogi.

 

Każdy student starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.


Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

 

Studenci w roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.


W roku akademickim 2019/2020 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.


Ważne informacje i terminy:
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.


Podania  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 można składać do 09.11.2019 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.
W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.
Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.
 
Studenci w roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.


Przed wypełnieniem wniosku w systemie USOSweb musi być wprowadzone aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta. Studenci, którzy rozpoczynają studia w DSW lub studenci, których orzeczenie utraciło ważność, przed złożeniem wniosku muszą dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Biura Obsługi Studenta i Słuchacza.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki.
Podanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 należy składać do 09.11.2019 r. w Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko 5 i 6.


W razie pytań dotyczących stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.


Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Decyzje w sprawie przyznania stypendium
Zarządzenie Rektora z dnia 30 września 2019

 

Kryteria udzielania
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jeżeli na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnili kryteria określone w Regulaminie.


Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 
Student może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli spełnia jedno lub więcej kryteriów, o których mowa powyżej.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą się również ubiegać studenci, którzy w poprzednim roku akademickim przebywali na urlopie dziekańskim. W takim przypadku średnia ocen jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.


Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), którzy realizowali studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na uczelni innej niż DSW, a chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, do podania o przyznanie stypendium powinni dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni.
 
Za osiągnięcia naukowe uważa się:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym;
 • publikacje naukowe w formie monografii;
 • publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii;
 • udział w projektach badawczych;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 •  wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze naukowym o zasięgu co najmniej krajowym;
 • inne sukcesy naukowe.

 
Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze artystycznym o zasięgu co najmniej krajowym;
 • wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 •  udział w projektach artystycznych;
 • inne sukcesy artystyczne.

 
Za osiągnięcia sportowe uważa się zajęcie co najmniej piątego miejsca w:

 • igrzyskach olimpijskich;
 • mistrzostwach świata;
 • mistrzostwach Europy lub innego kontynentu;
 • mistrzostwach Polski lub innego kraju;
 • akademickich mistrzostwach świata;
 • akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu;
 • akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju;
 • uniwersjadzie;
 • zawodach wymienionych powyżej organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych

 

Zapomoga

Kryteria udzielania
Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi być nieprzewidywalne,
 • musi być niezależne od woli człowieka,
 • musi być nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

 
Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.
 
Ważne informacje i terminy
Studenci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o zapomogi składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb. Podanie  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 można składać od 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.


W razie pytań dotyczących zapomogi proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.
Zapomogi są przyznawane w trakcie roku akademickiego w miesiącach od października do czerwca - Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów zbiera się w odstępach ok. miesięcznych i rozpatruje podania na bieżąco.
 
Sytuacja materialna studenta musi być udokumentowana w taki sam sposób, jak w przypadku stypendium socjalnego. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów na stronie internetowej Uczelni niezwłocznie po posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
 
Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.
 
Uwaga: Warunkiem wypłaty zapomogi jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu zapomogi.

 

Pliki do pobrania:

 

Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką

Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów DSW studiów I stopnia bezpośrednio kontynuujących naukę w DSW na studiach II stopnia.
 
Ważne dokumenty:

 

 

Stypendia PO WER

Dodatkowo DSW oferuje co roku stypendia dla studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy chcą skorzystać z udziału w programie Erasmus+ i wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne. Stypendia te przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i umożliwiają zagraniczną mobilność defaworyzowanym grupom studentów. Dzięki tym środkom każdy student DSW, bez wyjątku, może wyjechać za granicę i skorzystać z europejskich systemów kształcenia.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów PO WER uzyskasz w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej lub znajdziesz w internecie, możesz też o nie poprosić, pisząc pod adres e-mailowy erasmus@dsw.edu.pl.  

 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 20 sierpnia
czesne już od
330 zł
280 zł
miesięcznie

Zapisując się do 20 sierpnia, zyskujesz:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

 • 800 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.