Program studiów

 • Podstawy prawa karnego materialnego
 • Zadania i uprawnienia służb mundurowych
 • Analiza zagrożeń na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Służby mundurowe a działania profilaktyczne
 • Zasady użycia broni palnej
 • Problematyka wykroczeń
 • Zbieranie informacji o przestępstwie i wykroczeniu
 • Współdziałanie służb mundurowych z lokalną społecznością
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Zasady używania i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego
 • Czynności służb mundurowych na miejscu zdarzenia
 • Prewencja przestrzenna