dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, pedagożka, wykładowca akademicki, nauczycielka indywidualnego nauczania w obszarze przedmiotów humanistycznych, wieloletni praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się edukacją dorosłych, w szczególności procesami uczenia się, sytuowanymi w kontekście edukacji całożyciowej. Realizatorka projektów krajowych oraz międzynarodowych.

Mateusz Majewski

Magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie: public relations, nowoczesnego marketingu i zarządzania w sektorze publicznym. Certyfikowany trener, tutor i mentor. Od 10 lat nauczyciel języka polskiego i dziennikarskich warsztatów kreatywności, wieloletni praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracuje w klasach integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trener Rad Pedagogicznych w zakresie: pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera, depresji, informacji zwrotnej, myślenia krytycznego i in.

Beata Wawrzyniak

Ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Poza wykształceniem kierunkowym posiada również kwalifikacje do nauczania przyrody i geografii. Od kilkunastu lat zajmuje stanowiska związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, w tym jako dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego oraz starszy wizytator kuratorium oświaty. Obecnie zatrudniona na stanowisku wicedyrektora w szkole podstawowej. Posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Autorka artykułów, prelegentka i organizatorka konferencji oraz szkoleń na temat edukacji uczniów wielokulturowych w polskim systemie oświaty, adresowanych do środowiska edukacyjnego. Animatorka działań lokalnych na rzecz uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych (organizatorka kolonii, świetlicy środowiskowo-integracyjnej, punktu przedszkolnego dla dzieci romskich). Koordynator regionalny projektu "Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej" od 2017 r.