Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie.


W ramach KFS możesz rozliczyć:

  • kursy i studia podyplomowe
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, możesz otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia. Większe firmy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.
 
Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.   Szczegóły znajdziesz na www.kfs.pl.

 

Pożyczki na studia i szkolenia

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

Najważniejsze informacje:

  • maksymalna wartość pożyczki: 100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
  • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
  • raty: długość spłaty nawet do 60 miesięcy
  • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

 

Więcej informacji:

  • open.frp.pl
  • inwestujwrozwoj.pl