Program studiów

Program obejmuje w szczególności:  

 • Teorie edukacji włączającej i integracyjnej 
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych 
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej 
 • Organizacja edukacji włączającej 
 • Praktyki zawodowe 

 

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatowy 

 

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianym planem studiów, opracowanie studium przypadku oraz uzyskanie pozytywnych ocen praktyk pedagogicznych. 

 

Szczególną zaletą programu jest mocno rozbudowany blok przedmiotów metodycznych dedykowanych pracy z dziećmi z: trudnościami w uczeniu się, z uszkodzonym wzrokiem, z wadą słuchu, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami zachowania, chorobą przewlekłą oraz z doświadczeniem migracji. Ponadto uczestnicy studiów nabędą wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, diagnostyki pedagogicznej oraz prawnych aspektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opiekun merytoryczny kierunku: 

dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska 

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 375 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3
Moduł przygotowania w zakresie kształcenia kierunkowego
(180 godz.)
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Edukacja ucznia z uszkodzonym wzrokiem
 • Edukacja ucznia z wadą słuchu
 • Edukacja ucznia ze spektrum autyzmu
 • Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja ucznia z zaburzeniami zachowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka specjalna w praktyce
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Podstawy diagnostyki psychologicznej
Moduł przygotowania w zakresie edukacji włączającej
(195 godz.)
 • Teoretyczne podstawy edukacji włączającej
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej
 • Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Prawne  aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy z uczniem zdolnym
 • Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy z grupą
 • Metoda projektu w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracji
 • Edukacja ku twórczości ucznia
 • Socjoterapia w pracy edukacyjnej
Moduł praktyk
(120 godz.)
 • Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.