Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

DSW miejsce dla ciebie
  • Uzyskasz pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w oświatowych placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.
  • Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych.
  • Przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych.
  • Będziesz mógł zdobyć kwalifikacje logopedy - w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Przygotujesz się także do pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. 
  • Ukończenie kierunku daje perspektywy pracy w wielu miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor pozarządowy, po własną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. 
  • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii. 

Po studiach możesz pracować jako:

  • nauczyciel pedagog specjalny w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
  • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej,
  • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Fundacja Promyk Słońca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Stowarzyszenie Pomocy Iskierka,  Stowarzyszenie św. Celestyna. 

Ważna informacja:

  • Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna.  Nowe  zasady  kształcenia  nauczycieli  określa  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.). 

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać pedagogikę. Posłuchaj studenta Mateusza.

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większy nacisk kładzie się na inkluzję społeczną i równość szans, potrzeba wykwalifikowanych pedagogów specjalnych jest coraz większa. Studia na kierunku pedagogika specjalna pozwalają przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego i zrozumiałego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na rozwój i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dlatego warto studiować pedagogikę specjalną, by być częścią tego ważnego procesu zmiany i poprawy życia innych osób.

dr Agnieszka Chojnacka

Menedżerka kierunku pedagogika specjalna

dr Małgorzata Oleniacz

Kierunek pedagogika specjalna jest w ofercie DSW od początku istnienia szkoły. Ma długą tradycję i wypracowaną bardzo dobrą markę wśród dolnośląskich (i nie tylko) pracodawców. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program kształcenia o profilu praktycznym zdobył najwyższą nagrodę w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. Kształcimy studentów w tym kierunku jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce. Współpracujemy z doświadczonymi praktykami z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania w kraju i za granicą oraz wybitnymi badaczami tych problemów. Dbamy o wspomaganie integralnego rozwoju naszych studentów.
 

dr Małgorzata Oleniacz, prof. Uniwersytetu DSW

Wykładowczyni na kierunku pedagogika specjalna

Z wykształcenia jestem muzykiem, absolwentką Akademii Muzycznej specjalności flet i muzyko terapeutką. Na co dzień działam też w Stowarzyszeniu Muzykoterapeutów Polskich, a także reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Muzykoterapii. Ze studentami pedagogiki i pedagogiki specjalnej dzielę się swoimi doświadczeniami praktycznymi z gabinetu muzykoterapeutycznego, a także z przedszkoli. Podczas zajęć ze studentami prowadzę przede wszystkim zajęcia praktyczne, do których wykorzystujemy szereg instrumentów, które mamy do dyspozycji w szkole. Jest to bardzo istotne, żeby studenci, szczególnie właśnie pedagogiki i pedagogiki specjalnej, mogli poznać te techniki, które stosowane są na co dzień w pracy z dziećmi.  

Agnieszka Szymajda

Wykładowczyni na kierunku pedagogika specjalna

Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują specjalistycznego wsparcia nie tylko w ośrodkach specjalnych, ale także, a może przede wszystkim - w szkołach ogólnodostępnych, do których coraz częściej trafiają. Tam właśnie niezbędni są specjaliści, którzy z jednej strony będą potrafili wspierać dziecko w edukacji oraz kierować procesem rehabilitacji. Z drugiej strony natomiast przygotują szkołę do inkluzji, tworząc ją dostępną.  Podczas naszych zajęć zdobywa się nie tylko wiedzę. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem używanym w rehabilitacji, edukacji a także aktywności sportowej i przygotowując pedagogów specjalnych kładziemy duży nacisk na działalność praktyczną. Wykracza ona czasem poza uczelnię i programy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Pracownicy i studenci mogą brać udział w przedsięwzięciach przygotowywanych dla osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są wspólnie z organizacjami społecznymi oraz ośrodkami specjalnymi. Można się włączyć w przygotowania, realizację a także być asystentem osoby z niepełnosprawnością. Niezapomnianym doświadczeniem jest bycie przewodnikiem zawodnika niewidomego w biegu, nordic walkingu a nawet narciarstwie.  Stale poprawiająca się dostępność Uczelni pozwala na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, które są studentami różnych kierunków, także pedagogiki specjalnej. Nie ma wątpliwości, że te kontakty, zwiększają empatię i poczucie, że jest się potrzebnym. 

dr Dariusz Rutkowski

Wykładowca na kierunku pedagogika specjalna

Czego się nauczysz?

Diagnozowania potrzeb edukacyjnych osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Interpretowania wyników diagnoz w celu dostosowania odpowiedniego wsparcia.
Planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.
Projektowania i prowadzenia zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zastosowania różnorodnych metod nauczania i terapii.
Podstaw teoretycznych różnych podejść pedagogicznych.
Warsztaty dla szkół średnich z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW
Współpracy z różnymi specjalistami.
Podstaw prawa i polityki edukacyjnej.
Obsługi technologii wspomagających.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 517 zł
Logopedia
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 517 zł
Pedagogika terapeutyczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 517 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF