Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Rozumienia społeczno-kulturowych uwarunkowań problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i posługiwania się metodami diagnostycznymi do oceny trudności rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Planowania pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; dobierania i refleksyjnego stosowania metod terapii.
 • Stosowania podstawowych metod terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Projektowania pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
   

Praca dla Ciebie:

 • jako nauczyciel w placówce specjalnej dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • jako pedagog specjalny w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,
 • z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych centrach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej,
 • zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
   

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Program specjalności dostosowany jest do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, metodycznym realizowane są w specjalnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt – m.in. do integracji sensorycznej, integracji funkcji wykonawczych (też „magiczny dywan”) .

Program studiów

 • psychologia kliniczna z elementami neurologii
 • diagnostyka psychopedagogiczna 
 • konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
 • problemy diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • podstawy integracji sensomotorycznej
 • warsztaty terapii zachowań niepożądanych
 • prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
 • metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
   
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF