Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Planowania oraz realizowania zindywidualizowanych i grupowych form opieki oraz wychowania.
 • Diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania potencjału dzieci i młodzieży.
 • Organizowania oddziaływań wychowawczych z elementami socjoterapii dla osób o zróżnicowanych możliwościach i doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk.
 • Korygowania niewłaściwych wzorców zachowania oraz przygotowywania młodych ludzi do aktywnego i akceptowanego społecznie funkcjonowania.

Praca dla Ciebie:

 • wychowawca w świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego
 • pedagog szkolny
 • opiekun w ośrodkach pomocy, a także  w środowiskowych domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, domach samotnej matki
 • wychowawca internatu, bursy szkolnej, w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
 • wychowawca/opiekun w  instytucjach opieki zastępczej (placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych tj. opiekuńczo-wychowawczych, domach małego dziecka, pogotowiach opiekuńczych)
 • koordynator pieczy zastępczej
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • wychowawca/opiekun w organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej, streetworker.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Program specjalności wzbogaciliśmy o elementy socjoterapii. Taka koncepcja nauczania zaspokoi aktualne zapotrzebowanie w zakresie standardów wielostronnego wspomagania podopiecznego w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych w ośrodkach specjalistycznych i sądach.

Program studiów

 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza psychopedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Elementy terapii zajęciowej
 • Metody pracy z rodziną i środowiskiem
 • Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapii
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej z...
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF