Program studiów

 • Geneza i przyczyny przestępczości
 • Organizacja i zadania wymiaru sprawiedliwości
 • Psychologia negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń
 • Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
 • Podstawy kryminalistyki
 • Podstawy prawa karnego procesowego
 • Podstawy wiktymologii
 • Zbieranie informacji o przestępstwie
 • Rola, znaczenie i  zadania wybranych służb w zakresie zwalczania przestępczości w Polsce
 • Kryminologia
 • Oględziny w procesie karnym