Jako uczelnia staramy się wspierać Twoje pasje. Dlatego na naszej uczelni znajdziesz wiele możliwości, które pomogą je Tobie realizować. Zobacz, jakie organizacje studenckie, koła zainteresowań czy koła naukowe u nas działają. I przyłącz się!

Koło naukowe Pedagogiki „Kreacja”

W Kole Naukowym Pedagogiki “KREACJA” swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać studenci oraz absolwenci DSW. Koło w założeniu jest  interdyscyplinarne, współpracujące z Kołami Naukowymi innych szkół wyższych. W ramach koła odbywają się cykliczne spotkania warsztatowe, seminaryjne, wykładowe. Zazwyczaj  odbywające się raz w miesiącu.


Działamy praktycznie, wykorzystując zdobyte podczas studiów umiejętności i wiedzę w Akademickim Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Planujemy utworzenie i koordynowanie działań Gabinetu Pomocy Rodzinie co daje możliwość odbycia praktyk studenckich, prowadzenia badań do prac licencjackich i magisterskich, prowadzenia warsztatów, zajęć, czy aktywnej pracy poradniczej – pomocy rodzinie.

 

Koło naukowe „Resocjalizacja”

Działa od roku przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obecnie skupia 60 studentów zainteresowanych problematyką resocjalizacji w Polsce i na świecie. Koło skupia się na sferze praktycznej resocjalizacji.  Wynikiem tego jest stworzenie centrum praktyk w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 przy ul. Kieleckiej we Wrocławiu. Członkowie Koła naukowego "Resocjalizacja" wydają również biuletyn, a także zajmują się organizowaniem obozów naukowych.

 

Opiekun: mgr Grzegorz Krumin

Koło naukowe stosunków międzynarodowych „Paradygmat”

Koło naukowe “Paradygmat” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką międzynarodową. Koło studenckie organizuje spotkania dyskusyjne i konferencje, a także wspiera studentów w ich indywidualnych projektach. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Instytut m.in w „Panelu Studenckim” gdzie mają okazję na własne wystąpienia. Koło organizuje wyjazdowe kursy, szkolenia i warsztaty, jak również inicjuje wymiany międzynarodowe. Obecnie członkami Koła jest ponad 40 studentów, którzy realizują swoje projekty w ramach tematycznych sekcji naukowo-badawczych.


Opiekun: dr Małgorzata Lizut

 

Koło naukowe „warsztaty interpretacji sZtuKateria”

Inicjatorami powstania Koła Naukowego są studenci sztuk nowoczesnych-Design Now! Spotkania-warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących  roli sztuki w codzienności. Koło naukowe to również ciekawe dyskusje, panele studenckie, koncerty i wystawy skoncentrowane wokół sztuk nowoczesnych.
 
Sekcja 1:

 • Scena Tymczasowa;

 

Sekcja 2:

 • Sztuka w codzienności.

 

Miejsce spotkań:

 • Strzegomska 55,  sala 4;
 • Strzegomska 55, Galeria55

 

Kontakt: topos.art@wp.pl

Koło naukowe studentów Psychologii roZos

Koło naukowe ROZOS działa przy Instytucie Psychologii. Głównym jego celem jest inicjowanie działań, wspierających rozwój osobisty, poszerzanie kompetencji społecznych i zawodowych u uczestników. Koło dedykowane jest studentom DSW i cyklicznie organizuje:

 • wydarzenia naukowe (warsztaty, treningi, szkolenia, seminaria i konferencje naukowe) realizacja projektów badawczych;
 • projektuje i realizuje nowe, a także wspiera już istniejące, formy działalności o charakterze prospołecznym oraz projekty edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne;
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego.


Opiekun koła: mgr Wioletta Klimczak

 

Koło artystyczne instytutu Pedagogiki

Koło skupia studentów wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni utalentowanych artystycznie. Celem Koła jest pogłębienie wiedzy artystycznej oraz uczestnictwo studentów w działaniach zespołowych. W ramach poszczególnych profili Koła studenci uczestniczą w wykładach, koncertach w Filharmonii, warsztatach twórczych.

 

Koło stwarza okazję do nauki w odbiorze sztuki, doskonalenia warsztatu artystycznego, eksperymentowania w dziedzinie sztuki szeroko pojętej, a więc między innymi muzyki, plastyk, form teatralnych, wzbogacania percepcji estetycznej oraz integrowania się studentów różnych kierunków i specjalności występujących w DSW.


Szczegółowych informacji na temat koła udziela sekretariat instytutu pedagogiki


Opiekun: mgr Halina Golusik

Koło Inicjatyw Twórczych

Koło skupia studentów DSW, którzy realizują się w różnych dziedzinach twórczości. Celem KIT-u jest wsparcie oraz promocja sztuki studenckiej. Członkowie zajmują się organizacją Festiwalu „KIT FEST 2005”, warsztatów filmowych i fotograficznych, wystaw, plenerów oraz projekcji filmowych. Organizowane są również spotkania i dyskusje ze znanymi twórcami.

 

Szczegółowych informacji na temat koła udziela sekretariat instytutu pedagogiki

 

Opiekun: mgr Anna Wojtasik-Tokarz

Koło realizacji Filmowej i telewizyjnej

Koło realizacji telewizyjnej i filmowej DSW, kierowane jest do studentów zainteresowanych pogłębianiem indywidualnej wiedzy z zakresu szeroko pojętej realizacji filmowej. Koło stwarza możliwości obcowania nie tylko ze sprzętem telewizyjnym, ale także zrozumienia dramaturgii tworzywa telewizyjno - filmowego w oparciu o metody nauczania przyjęte na całym świecie. Specyfiką naszego Koła jest także wyczucie krytyki filmowej- stąd projekcje i analiza filmowa. To także konstruowanie zadań grupowych i ich właściwy podział.


Oprócz typowej pracy warsztatowej, raz w semestrze studenci odwiedzają ciekawe miejsce związane z pracą telewizyjną i filmową - są to np. studia telewizyjne wraz z profesjonalnym przewodnikiem, plenery realizacji telewizyjnych bądź filmowych. W przyszłości na zajęcia zapraszani będą również znani goście- aktorzy, producenci.

 

Opiekun: Dariusz Lechański

 

Koło aktywności Kulturalnej studentów DSW

W ramach koła, spotykamy się, by wyzwalać nasz potencjał twórczy.

 

Prowadzimy:

 • Literacki klub dyskusyjny – czytamy teksty mądre i kontrowersyjne, kultowe i nieznane, omijane i bestsellerowe.
 • Wieczory twórcze w kawiarence artystycznej jak „Pod Picadorem”, gdzie oklaskujemy, oceniamy, szlifujemy.
 • Maratony filmowe i dyskusje do białego rana.
 • Konkursy literackie, kulinarne, fotograficzne, florystyczne, hafciarskie, filmowe itp.
 • Spotkania autorskie, które sami zorganizujemy.
 • Piszemy i publikujemy wywiady, recenzje, felietony. Bierzemy udział we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych głośnych oraz kameralnych. I sami te wydarzenia też tworzymy...


Opiekun: dr Agnieszka Janiak

 

LinK – Laboratorium inicjatyw naukowo-Kulturowych

Koło Katedry Kulturoznawstwa  

 

Opiekun: mgr Ewa Jupowiecka

Dialogi Krytyczne. Koło spotkań Filozoficznych

Działalność koła ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu studenci Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi problemami współczesnej myśli filozoficznej. Spotkania  te, to kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim doskonalenie zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne.

 

Ważnym wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Spotkania w ramach naszego koła stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności.


Opiekun: prof. dr hab. Beata Sierocka

 

Koło Dziennikarstwa sportowego

Robocza nazwa Koła – „Okolice Sportu”, określa merytoryczną stronę działania koła. Rozważamy problemy wykraczające poza obszar zainteresowań mediów sportowych i nie związane z wynikiem, sukcesem, porażką. Hasło grupy przyszłych dziennikarzy sportowych brzmi bowiem: sport to nie tylko wynik.

 

Treścią spotkań Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Sportowego jest emisja niepublikowanych dotąd filmów dokumentalnych dotyczących szeroko rozumianych kontekstów i dylematów sportu, jako zjawiska społecznego. Po emisji studenci dyskutują nie nad filmem, lecz nad problemem, który tenże wskazał.


Opiekun: dr Andrzej Ostrowski.

 

Koło Dziennikarstwa muzycznego

Koło zrzesza studentów oraz młodzież licealną, zainteresowaną problematyką dziennikarstwa muzycznego. Obszar działania koła obejmuje m.in. prelekcje, dyskusje, analizę rynku muzycznego, lektorat prasy branżowej, projekcje filmów muzycznych, biograficznych, dokumentalnych i koncertów.

 

Na spotkaniach koła studenci mają możliwość wspólnego słuchania muzyki (recenzowania wybranych fragmentów), przygotowania prezentacji oraz poszerzenia wiedzy z zakresu: rynku prasy muzycznej, podstaw produkcji i organizacji koncertów, zagadnień psychologii i socjologii muzyki, gatunków muzycznych, technologii nagrań dźwiękowych, instrumentów muzycznych. Spotkania Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Muzycznego odbywają się w pracowni dziennikarstwa muzycznego - wyposażonej w nowoczesny sprzęt audio-wideo.


Opiekun: mgr Szymon Nożyński

 

Koło Public Relations

Działalność studenckiego koła PR, ma na celu rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej, wykraczającej poza program dydaktyczny specjalności. Należący do Koła studenci, mają możliwość kształtowania swojego wizerunku poprzez naukę autoprezentacji.  

 

Zajęcia poświęcone są nie tylko tradycyjnym zagadnieniom takim, jak PR korporacyjny lub media relations oraz tożsamość organizacyjna. To również zagadnienia polityczne i społeczne. Studenci uczestniczą w realizacji konkretnych zadań, m.in. obejmujących promowanie DSW, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa oraz reprezentowanej specjalności. Najzdolniejsi mają szansę na praktyki w agencjach PR oraz  firmach badających opinię publiczną, a także współpracę z redakcjami internetowych portali branżowych.


Opiekun: red. Wiesław Gałązka

Studenckie Koło Geoinformatyków

Koło zainteresowań, w ramach którego studenci WNT realizują swoje pasje w zakresie wykraczającym poza program studiów. Główne formy działań, to spotkania seminaryjne i wyjazdowe, obozy naukowo-techniczne.


Opiekun: prof. zw. dr hab. inż. Edward Osada