Program Erasmus+
Informacja dla kandydatów na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2024/2025 

 

 

Jeżeli kiedyś myślał_ś lub obecnie rozważasz wyjazd na jeden z semestrów do uczelni zagranicznej lub odbycie praktyk w firmie lub zagranicznej instytucji, nie przegap rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025!

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w programie Erasmus+ na studia i praktyki w roku 2024/2025, która potrwa do połowy marca.

Wszelkie informacje, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce Erasmus + w Strefie Studenta Zachęcamy do zapoznania się i aplikowania.

Serdecznie polecamy i zapraszamy :)

 


    Erasmus+ to unijny program edukacyjny wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Program ma na celu wspieranie studentów w udziale i prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji i wymianie doświadczeń. 
Dzięki Erasmusowi możliwa jest wymiana studencka między europejskimi uczelniami. W ramach programu Erasmus+ studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW  mogą ubiegać się o wyjazdy na studia oraz praktyki w krajach uczestniczących w programie: kraje członkowskie UE, Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Turcja, Macedonia, Szwajcaria, Wielka Brytania. 


Uniwersytet Dolnośląski DSW, działając na rzecz umiędzynarodowieniu studiów, posiada uczelnianą kartę Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE), która uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania związane między innymi  z mobilnością studentów:
1.    SMS (ang. Student Mobility for Studies) – wyjazdy studentów na studia

  • wyjazdy stypendialne studentów do zagranicznych uczelni partnerskich Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW - 1 semestr w ramach studiowania na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW z pełną uznawalnością osiągnięć,

2.    SMT (ang. Student Mobility for Training) – wyjazdy studentów na praktykę

  • wyjazdy studentów w celu odbywania praktyk - 2-3 miesiące z grantem.

Na wyjazd SMS i SMT studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz absolwenci - do roku od obrony pracy dyplomowej.  

 

Wyjazdy studentów – kapitał mobilności

 

Zagraniczne studia – na każdym poziomie studiów (np. studia licencjackie, magisterskie) można  skorzystać z wyjazdów stypendialnych trwających łącznie do 12 miesięcy (tzw. kapitał mobilności studenta). Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Rekomendowany czas pobytu to cały semestr, ok. 5 miesięcy. W ramach programu Erasmus+  studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia do instytucji partnerskich swojej uczelni macierzystej.  
Praktyka – powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. Praktykę można odbyć w firmach i instytucjach różnych branż oraz organizacjach non-profit. Praktyki nie można odbyć w instytucjach: unijnych, placówkach dyplomatycznych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi. Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące. Najlepszym czasem na odbycie praktyk są wakacje. Oferty praktyk Erasmus+ znajdują się tutaj: https://erasmusintern.org/traineeships
Zainteresowani zagranicznymi praktykami samodzielnie nawiązują kontakt z wybraną przez siebie firmą czy pośrednikiem.
Wyjazdy absolwentów na praktyki – program Erasmus+ umożliwia wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść na ostatnim roku studiów.
Uczelnie partnerskie DSW – w najbliższej rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025, studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mogą ubiegać się o wyjazdy semestralne na studia do jednej z ponad 90 uczelni partnerskich. Nasza uczelnia jest z tymi ośrodkami akademickimi związana umowami bilateralnymi w Programie Erasmus+. Pełna lista uczelni partnerskich dostępna jest tutaj:  https://www.dsw.edu.pl/strefa-studenta/erasmus/uczelnie-partnerskie
Wysokość grantów – dofinansowanie ze środków UE, ma charakter uzupełniający. Wysokość grantów jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określana corocznie przez Agencję Narodową. Aktualnie jest to kwota do 520 euro miesięcznie w przypadku studiów, do 670 euro w przypadku praktyk. Więcej o aktualnych stawkach znajduje się tutaj: https://www.dsw.edu.pl/strefa-studenta/erasmus/erasmus-studia


Warunki uczestnictwa w wyjazdach na studia i praktyki


Najbardziej odpowiednim okresem na wyjazd na studia z Programu Erasmus+ jest drugi rok studiów licencjackich lub pierwszy magisterskich. Istotnym jest fakt, że rekrutacja na studia na oba semestry kolejnego roku akademickiego odbywa się rok wcześniej, tj. w lutym. Wyjazd na studia może nastąpić najwcześniej po ukończeniu 1. roku studiów licencjackich, a najpóźniej podczas semestru zimowego 3. roku studiów licencjackich oraz przedostatniego semestru 2. roku studiów magisterskich. Wyjazd w ostatnim semestrze studiów wymaga zgody promotora i Dziekana. 
Zainteresowani studenci na wyjazd stypendialny w ramach Erasmus+ powinni spełnić następujące warunki:

  • posiadać status studenta Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • w momencie wyjazdu mieć ukończony 1. rok studiów,
  • zaliczyć pozytywnie ostatni realizowany semestr studiów,
  • mieć uregulowane zobowiązania finansowe względem uczelni.

Uczestnikiem praktyk może być każdy student Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, bez względu od roku, poziomu i trybu studiów oraz tzw. „niedawny absolwent”. Studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki Erasmus+, podlegają takim samym zasadom rekrutacji co kandydaci na studia.

 

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku 2024/2025

 

1.    Rekrutacja na studia i praktyki Erasmus+ na oba semestry roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna się w lutym 2024r. poprzez formularz zgłoszeniowy.  
2.    W przypadku praktyk prowadzona jest rekrutacja ciągła. Zgłoszenia odbywają się  poprzez wysłanie zgłoszenia przez aktywny formularz. 
3.    W procesie rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

  • Średnia ocen z ostatniego semestru zrealizowanego na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW – min 3,5;
  • Motywacja kandydata i uzasadnienie chęci udziału w programie;
  • Poziom biegłości z języka obcego w którym będą realizowane studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (min. B2).

4.    Termin rekrutacji: luty – marzec 2023. Rejestracja kandydatów odbywać się będzie za pomocą formularza kontaktowego. Formularz online będzie aktywny w terminie:
1.02 – 15.03.2024r.
5.    Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą online. Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na rozmowę językową  w wybranym terminie i godzinie. 
6.    Wyniki rekrutacji: do 15.04.2024r.
7.    Wszelkie aktualne informacje na temat zasad rekrutacji na studia i praktyki dostępne są w regulaminach, dostępnych na stronie www uczelni w zakładce: Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ w roku 2024/2025.

 

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!
Zespół Działu Współpracy Międzynarodowej

  
 

Czytaj więcej