Program studiów

  • psychologia kliniczna z elementami neurologii
  • diagnostyka psychopedagogiczna 
  • konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
  • problemy diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • podstawy integracji sensomotorycznej
  • warsztaty terapii zachowań niepożądanych
  • prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
  • metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.