Dr Artur Łysoń

Dr Artur Łysoń jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku administracja oraz na kierunku prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W grudniu 2020 r. na tej samej uczelni obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wolności gospodarczej oraz działalności gospodarczej i jej ograniczeń, jak również funkcjonowania samorządu terytorialnego. Od października 2009 r. do lutego 2021 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie zajmował się sprawami rozwoju regionalnego. Z kolei od marca 2021 r. wykonuje zawód adwokata. Ponadto, od 2018 r. współpracuje z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW we Wrocławiu jako wykładowca, a od października 2023 r. jest jego pracownikiem na stanowisku adiunkta. Od lutego 2024 r. pełni funkcję menedżera kierunku Administracja I i II stopnia.

dr hab. Helena Wyligała

Dr hab. w zakresie nauk o polityce i administracji (2020), profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli ochrony środowiska i kwestii zmian klimatu w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w tym kontekście także adaptacji do zmian klimatu. Drugim obszarem badawczym jest problematyka zarządzania migracjami zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień społecznej odpowiedzialności, ekologizacji i cyfryzacji polityk publicznych na poziomie europejskim, państwowym i samorządowym. Redaktorka naczelna „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Ostatnio wydała monografię „Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa” (Difin 2021, wraz z prof. P. Danilukiem). Prowadzi zajęcia na kierunku Administracja oraz Bezpieczeństwo.

dr Rafał Nowakowski

dr Rafał Nowakowski – ukończył studnia historyczne i politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych. Od ponad dekady związany z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW jako wykładowca akademicki. Promotor ponad siedemdziesięciu licencjatów. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych (monografie, redakcje, współredakcje, artykuły naukowe i popularnonaukowe, recenzje) dotyczące funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Od piętnastu lat zawodowo związany z administracją publiczną. Od dekady pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie awansu zawodowego. Aktualnie jest zastępcą Dyrektora Departamentu Marszałka. Pełni jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Aglomeracji gdzie kieruje Wydziałem Analiz i Rozwoju. Prywatnie miłośnik rowerów i wypraw górskich. W 2023 r. zdobył tytuł zdobywcy Korony Gór Polskich.

dr Iwona Ładysz

dr Iwona Ładysz - doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego państwa, w tym w obszarze finansów publicznych, samorządowych oraz gospodarki przestrzennej. Redaktorka tematyczna i była sekretarz redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Posiada doświadczenie praktyczne w obszarze statystyki publicznej, zarządzania projektami i zespołami, a także zarządzania w szkolnictwie wyższym oraz jakości kształcenia na Uczelniach (m.in. Prodziekan ds. kształcenia, Przewodnicząca Komisji ds. jakości kształcenia, menedżer kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne). Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa, administracji i finansów.