Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Rozwiniesz swoje umiejętności językowe dzięki poszerzonym, platformom językowym, wybierając język niemiecki, bądź angielski. 
 • Działań animacyjnych, skierowanych do jednostek, grup i społeczności lokalnych zagrożonych ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, marginalizacją społeczną i wykluczeniem w szczególności osób, które znalazły się w Polsce w wyniku życiowych zawirowań i tu osiadły.
 • Nauczysz się diagnozowania potrzeby i zasobów osób znajdujących się w procesie zmiany kulturowej.
 • Przeprowadzać wywiady socjalne z osobami pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych (uchodźcy, migranci, przesiedleńcy, repatrianci).
 • Organizacji i kształtu systemu pomocy społecznej w Polsce i państwach Unii Europejskiej.
 • Diagnozowania sytuacji społecznej osób lub grup wymagających wsparcia.
 • Projektowania i realizowania działań pomocowych, o charakterze profilaktycznym i zaradczym, dostosowane do potrzeb osób wymagających pomocy.
 • Poznasz kreatywne metody pracy w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym.
 • Zdobędziesz umiejętności w rozwiązywaniu problemów społecznych.
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację z różnych źródeł finansowania.
 • Pozyskasz kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.
 • Zdobędziesz wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie działalności służb społecznych.
   

Praca dla Ciebie:

 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Powiatowe centra  pomocy rodzinie.
 • Regionalne ośrodki polityki społecznej
 • Domy pomocy społecznej.
 • Placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego)
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu interwencyjnego i socjalizacyjnego)
 • Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 • Ośrodki wsparcia
 • środki interwencji kryzysowej
 • Świetlice środowiskowe
 • Placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych
 • Inne instytucje rynku pracy (urzędy pracy, agencje zatrudnienia etc.), przy zakładach karnych, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach badań, ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, w hospicjach i organizacjach pozarządowych. 
   
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy jednostek pomocy społecznej, którzy realizują zadania i działalność pomocową w różnych kierunkach pomagania.
 • Niewątpliwą zaletą studiów jest nie tylko kształcenie, ale także możliwość poznania ludzi i ich spojrzeń na wielowymiarowy świat pomocy społecznej także w wymiarze pracy w środowiskach wielokulturowych, które coraz częściej stają się polem pracy pracownika socjalnego.
 • Program studiów skonstruowaliśmy w zgodzie z Ustawą o pomocy społecznej oraz uwzględnieniem diagnoz dokonywanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej . Bierze on również pod uwagę aktualne potrzeby pracodawców oraz możliwości rynku usług pomocowych, a także zmiany dokonujące się w życiu społecznym.
 • Niewątpliwym atutem specjalności, jest możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych.  
   

Program studiów

 • Praca socjalna w środowiskach wielokulturowych
 • Poradnictwo w obszarze różnic kulturowych
 • Problematyka migracji
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej
 • Prawo i polityka społeczna w Unii Europejskiej
   
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF