Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Niesienia pomocy i wspierania jednostek i grup zagrożonych dyskryminacją i ubóstwem oraz wykluczanych społecznie
 • Pracy w bezpośrednim kontakcie z rodziną, środowiskami zróżnicowanymi kulturowo
 • Animacji środowisk senioralnych, pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnościami i przewlekle chorymi
 • Podstawowych działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.
 • Metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
 • Udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny oraz tworzenia długoterminowych planów pracy z rodziną
 • Zasad budowania lokalnego systemu budowania pomocy społecznej i wsparcia.

Praca dla Ciebie:

 • w ośrodkach pomocy społecznej, w charakterze pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawcze – pracownik socjalny
 • w domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej
 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej (centrach rozwoju regionalnego)
 • w jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za pomoc społeczną)
 • w organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Kończąc studia uzyskasz dyplom dający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, Dz.U.z 2015 r.poz.163, z poźn. zm., oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, Dz.U.Nr48,poz.320). Dzięki temu będziesz miał możliwość podjąć pracę i zdobywać doświadczenie już w trakcie trwania nauki.
 • Umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na poszukiwanie zatrudnienia również poza Polską.
 • Zajęcia prowadzą eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście, który nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy. 

Program studiów

 • wprowadzenie do psychologii 
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy pomagania
 • podstawy polityki społecznej
 • propedeutyka pracy socjalnej
 • prawo i polityka społeczna w Polsce i w ue
 • prawne podstawy pracy socjalnej
 • metody i techniki pracy socjalnej
 • budowanie sieci...
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF