dr Karolina Reinhard
Dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika I i II stopnia, z wykształcenia pedagożka i ekonomistka. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
Zajmuje się pedagogiką szkoły, indywidualizacją kształcenia i alternatywami edukacyjnymi, a ostatnio również pedagogiami pomocy wzajemnej oraz strategiami uczenia się w miejscu pracy. Współpracuje ze szkołami, brała udział w projektach zajmujących się ewaluacją szkół, wsparciem merytorycznym (np. modelowa szkoła ćwiczeń) oraz wprowadzaniem glottodydaktyki do programu studiów. Członkini zespołów realizujących projekty oświatowe, m.in. przygotowującego strategię oświatową dla Wrocławia, w projekcie Erasmus plus Learning for Life z branży szkolnictwa zawodowego, w projekcie Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej.
 

dr hab. Paweł Rudnicki
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. UD DSW

Pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką m.in. edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka. Autor monografii: Oblicza buntu w biografiach kontestatorów… (2009), Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych (2016), współautor (wspólnie z M. Pogorzelską) Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek (2020). Laureat nagrody naukowej im. prof. Ireny Lepalczyk za najlepszą monografię z obszaru pedagogiki społecznej (2021).

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. UD DSW

Socjolog edukacji, zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji. 
Autor wielu opracowań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu edukacji, ekspert współpracujący z władzami oświatowymi (krajowymi, regionalnymi i lokalnymi) w zakresie kreowania polityki edukacyjnej i wdrażania innowacji edukacyjnych. Współtworzył Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 i Wrocławską Strategię Edukacyjną. Koordynuje pracami nad przygotowaniem Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej.  
Jest członkiem zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pełnił funkcję koordynatora Sociology of Education Research Network w ramach European Sociological Association. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
Opublikował m.in.: Will schooling ever change. Distance Learning and the COVID-19 Pandemic [z Martą Jurczak-Morris] [2023], Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia [2016], Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne [2014], Szczęśliwy traf. Edukacja w procesie adaptacji migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii [z Alicją Sadownik] [2014], Społeczne światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit, [2005]; Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym [z Jarosławem Domalewskim], [2004]. 
 

dr Anna Bilon-Piórko

Absolwentka pedagogiki i filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badawczo zajmuje się głównie poradnictwem kariery oraz edukacją i uczeniem się osób dorosłych. Za swój doktorat, dotyczący systemu poradnictwa zawodowego w Holandii otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014). Jest autorką około 40 publikacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ma za sobą również prace w redakcjach czasopism naukowych. Intensywnie zaangażowana we współpracę międzynarodową, będąc liderem międzynarodowej grupy badawczej „Critical Studies in Career Guidance”, dodatkową krajową konsultantką w Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) oraz wykładowczynią i tutorem w trakcie szkół letnich Europejskiego Programu Doktorskiego w obszarze Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego ECADOC. Została nominowana na zewnętrznego egzaminatora w Centrum Całożyciowego Ucznia się na Uniwersytecie w Warwick (UK), gdzie rolą jej jest ewaluacja jakości kształcenia i egzaminowania. 

dr hab. Alicja Czerkawska, prof. UD DSW

Pedagog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Moje zainteresowania badawcze dotyczą poradoznawstwa i andragogiki. W szczególności zajmuję się: poradnictwem egzystencjalnym, edukacją całożyciową, diagnozowaniem sytuacji problemowych i kryzysowych w przebiegu życia ludzkiego, doświadczeniami transgresyjnymi osób dorosłych, samorealizacją jednostki oraz etycznym wymiarem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jestem autorką m.in. publikacji pt.: Poradnictwo egzystencjalne. Założenia - inspiracje - rozwiązania praktyczne (monografia z 2013), pt. Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – skrypt dla studentów pracy socjalnej (praca pod redakcją z 2009), Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego (współautorka, 2005), O transgresji w edukacji dorosłych i poradnictwie (artykuł z 2012),  Droga ludzkiej egzystencji – impresje poradoznawcze (rozdział w książce pod redakcją z 2015), Sytuacja przymusowej rozłąki, czyli człowiek w labiryncie nadziei (rozdział w książce pod redakcją z 2016), „Strefy cienia” w pracy doradcy (rozdział w książce pod redakcją z 2017), Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym (artykuł z 2018), Bridging the Human Gap as a Message of Existential Counseling (współautorka, rozdział w książce pod redakcją z 2019). Jestem specjalistką w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradczynią w sprawach rodzinnych, wychowawczych i edukacyjno-zawodowych. Przez wiele lat prowadziłam procesy terapeutyczne dla osób dotkniętych traumą. Jestem współzałożycielką i członkinią Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Podczas zajęć ze studentami zachęcam ich do refleksyjnego przyglądania się sobie i własnemu życiu, odkrywania pasji i zainteresowań oraz budowania strategii radzenia sobie z problemami. 

dr hab. Maria Reut, prof. UD DSW

Absolwentka filozofii oraz pedagogiki (z kierunkiem pobocznym: filologia polska), dr hab. nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Obszary zainteresowań: filozofia edukacji, filozofia kultury, filozofia sztuki, pedagogika krytyczna, etyka.  Zagadnienia przemocy symbolicznej. Paradoksy pedagogicznego egalitaryzmu. Kulturowe dziedzictwo  europejskie. Koncepcje narracji. W ramach badań narracji jako kategorii filozoficznej, etycznej i literackiej zajmuje się też zagadnieniami dramatu i teatru.  Uczestniczyła w sympozjach na ten temat, a także festiwalach Unii Teatrów Europy, między innymi w Rzymie, Turynie, Paryżu, Tessalonikach, Atenach. Przewodnicząca jury (podczas kilku edycji) Festiwalu Filmowego Happy End. Opiekuję się Studenckim Kołem Naukowym „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA”. Jest współautorką założeń i projektu pracy Galerii55 w Uniwersytecie DSW. Uczestniczyła w przygotowaniu programu dyskusji panelowej na temat: „Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską?” podczas I Kongresu Europeistycznego  w Warszawie. Współpracowała  przy opracowaniu w DSW projektu Warsztatu EU-CUL (Jak prowadzić działania na rzecz rozwoju społeczności i wzmacniać współpracę z uczelniami, korzystając z europejskiego/lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego). Pracuje w zespole redakcyjnym czasopisma Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja  (INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society).  Jest przewodniczącą Federacyjnej  Komisji ds. etyki w badaniach naukowych. Uczestniczyła w pracach federacyjnego zespołu (projekt strategiczny) opracowującego koncepcję filozofii akademickości. Wybrane publikacje:   Sokratejskie pytanie, wyobraźnia narracyjna i światowe obywatelstwo; Cynizm i współczesność - kilka wstępnych odsłon; Narracja i tożsamość; O unieważnianiu i ważności humanistyki. Konfrontacje, inspiracje, polemiki; Nie wiemy, czego się uczymy. Esej przeciwko dekretowanej nierówności.

dr hab. Tomasz Zarębski, prof. UD DSW

Filozof, naukowo zajmujący się filozofią języka, filozofią edukacji, teorią argumentacji, problemami interdyscyplinarnymi. Tłumacz literatury filozoficznej. Redaktor naczelny czasopisma TERAŹNIEJSZOŚĆ – CZŁOWIEK – EDUKACJA / INSTED: Interdisciplinary Studies in Educcation & Society. W Uniwersytecie Dolnośląskim DSW prowadzi takie zajęcia, jak: Analiza tekstu naukowego z elementami logiki, Metodologia badań społecznych, Podstawy logiki.