Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Diagnozowania potrzeb, problemów, dysfunkcji i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży w procesach rozwojowych.
 • Diagnozowania specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży.
 • Diagnozowania gotowości szkolnej.
 • Prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.
 • Prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.
 • Prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.
 • Pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami zachowania
 • Warsztatu pracy terapeuty pedagogicznego.
 • Narzędzi diagnostycznych w ramach diagnozy nauczycielskiej i specjalistycznej.
   

Praca dla Ciebie:

Jeśli posiadasz uprawnienia pedagogiczne i/lub nauczycielskie:

 • w centrach integracji społecznej,

 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako pedagog- jeśli posiadasz kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne,

 • w poradniach rodzinnych i specjalistycznych,
 • w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki,
 • w organizacjach pozarządowych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • W ramach zajęć będziesz miał okazję odbyć praktyki studenckie w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Zajęcia prowadzą praktycy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w członkowie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Program studiów

 • Psychologiczne podstawy terapii pedagogicznej.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej.
 • Diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki.
 • Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki.
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
   
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF