Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Diagnozowania problemów rodzinnych, zawodowych, wychowawczych oraz trudności szkolnych.
 • Organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, w tym wspierania młodzieży i osób dorosłych w procesie konstruowania ich karier.
 • Projektowania, organizowania i udzielania indywidualnej oraz grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.
 • Realizowania zajęć psychoedukacyjnych, ukierunkowanych na optymalizowanie rozwoju i podnoszenie jakości życia jednostek.
 • Prowadzenia konsultacji i procesów pomocy w ramach poradnictwa rodzinnego.
 • Podejmowania współpracy środowiskowej i budowania sieci wsparcia dla podmiotów znajdujących się w trudnych sytuacjach edukacyjnych, rodzinnych, zawodowych.
   

Praca dla Ciebie:

 • w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej każdego typu (jeśli posiadasz przygotowanie pedagogiczne),
 • w publicznych, niepublicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w poradniach rodzinnych, poradniach specjalistycznych,
 • w poradniach adopcyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, 
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach psychologiczno-profilaktycznych, ośrodkach psychoedukacyjnych, centrach integracji społecznej,
 • w urzędach pracy, akademickich biurach karier, szkolnych ośrodkach kariery, centrach kształcenia praktycznego, 
 • w instytucjach pomocowych, przy których działają telefony zaufania, 
 • w sektorze pozarządowym, w stowarzyszeniach i fundacjach, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
   

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Zajęcia na tej specjalności prowadzą badacze rozwijający poradoznawstwo w Polsce. Są to naukowcy, praktycy, konsultanci i doradcy w instytucjach Unii Europejskiej. Osoby te należą do Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz organizacji międzynarodowych, takich jak np. Sieć Innowacji w Poradnictwie i Doradztwie Zawodowym w Europie (NICE).

Program studiów

Przykładowe zagadnienia:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji,
 • diagnozowanie problemów egzystencjalnych,
 • diagnoza i terapia trudności szkolnych,
 • warsztat umiejętności trenerskich,
 • poradnictwo rodzinne i indywidualne,
 • profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym,
 • metody pracy szkolnego doradcy zawodowego i doradcy kariery,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy doradcy.
   
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF