Z przyjemnością ogłaszamy laureatów konkursu o stypendium Rektora "Ambasador DSW". 

 

Decyzją Rektora DSW, podjętą na podstawie rekomendacji Wydziałowej Komisji Konkursowej, laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

Katarzyna Nowacka – nagroda I stopnia
Agata Dominik – nagroda II stopnia
Iga Użyńska – nagroda II stopnia
Malwina Grudzień – nagroda III stopnia
Karolina Długosz – nagroda III stopnia
Włodzimierz Broda – nagroda III stopnia

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Celem konkursu jest promowanie studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zaangażowanych w życie uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 lipca br. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu.
Na dole artykułu publikujemy pełny regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty (plik do pobrania).

 

Postanowienia ogólne
1.    Rektor ogłasza konkurs stypendialny „Ambasador DSW” dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021. 
2.    Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego. 
3.    W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy spełniają następujące warunki: 
a)    ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW,
b)    studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, 
c)    mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, 
d)    nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, 
e)    aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.
Organizacja
1.    Laureatów stypendium wskazuje Rektor, w terminie do 20.09. br. na podstawie list rankingowych przedłożonych przez komisje wydziałową.
2.    Komisja wydziałowa powołana przez Dziekana, w skład której wchodzi nie mniej niż 3 nauczycieli akademickich i nie mniej niż 4 studentów (z wyłączeniem kandydatów ubiegających się o stypendium) rozpatruje wnioski kandydatów w terminie do 15.09. br.
3.    Udział w konkursie wymaga złożenia przez kandydata w Biurze Dziekana wniosku zgłoszeniowego w terminie do 30.07. br. na wzorze stanowiącym załącznik A do niniejszego regulaminu.
4.    Ocena odbywa się w oparciu o kryteria szczegółowe opracowane przez Samorząd Studentów DSW, Radę Konsultacyjną Studentów oraz Rektora, stanowiące załącznik B do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one powielać kryteriów przyznawania form pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, wynikających z Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulaminów uczelnianych.
5.    Działalność studenta opisana we wniosku musi być udokumentowana, a zaangażowanie w działania na rzecz Uczelni poświadczone przez pracownika DSW.
6.    W każdej edycji konkursu „Ambasador DSW” Rektor przyznaje nie więcej niż: 
6.1. jedną nagrodę I stopnia w postaci zwolnienia z czesnego o 50% do końca studiów, 
6.2. dwie nagrody II stopnia będące zwolnieniem z czesnego o 30% do końca studiów,
6.3. trzy nagrody III stopnia w postaci zwolnienia z czesnego o 15% do końca studiów.
7.    Wydziałowa Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową kandydatów (nie więcej niż 10% studentów wydziału według aktualnych danych) i przekazują ją Rektorowi.
8.    Rektor wskazuje laureatów i przekazuje informacje Dziekanowi. Dziekan zawiadamia laureatów konkursu (drogą mailową), a pełną listę stypendystów zamieszcza na stronie internetowej.
9.    Laureat jest zobowiązany zgłosić się do Działu Obsługi Finansowej studenta w celu podpisania aneksu do zawartej uprzednio z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu.
10.    Laureaci konkursu podczas Inauguracji roku akademickiego otrzymują dyplom „Ambasador DSW”.
11.    Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.
12.    Warunkiem odbioru nagrody jest opłacenie przez laureata kwoty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należna kwota zostanie pobrana przez Uczelnię i odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
13.    Laureat konkursu, który dopuści się rażącego naruszenia kodeksu etyki studenta lub innych przepisów regulujących życie Uczelni, może zostać pozbawiony nagrody decyzją Rektora. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest przekazywana na piśmie.
 

POBIERZ: Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rektora „Ambasador DSW” oraz wszystkie niezbędne dokumenty.  

Czytaj więcej