Zapraszamy na kolejny Edukacyjny Czwartek. Tym razem odbędzie się on jednak we wtorek 7 grudnia 2021 o 17.00 online.

 

Link do spotkania


Współczesne konteksty polityki oświatowej państwa na rzecz kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi

 

Zjawisko współdzielenia edukacyjnej przestrzeni społecznej z osobami przybywającymi z zagranicy zostało dostrzeżone jako nowe ponad dwadzieścia lat po reformie ustrojowej z 1989 r. Niezależnie od dominującej narracji tzw. elit politycznych odpowiedzialnych za oświatę i wychowanie, czego egzemplifikacją jest kreowana przez nich polityka oświatowa, wielokulturowość jako stała cecha charakterystyczna współczesnego świata społecznego (Sadowski, 2011) staje się współcześnie faktem społecznym. Wyniki diagnoz i analiz przeprowadzanych w ramach m.in. w ramach nadzoru nad działaniami instytucji publicznych wskazują jednak na brak systemowej polityki edukacyjnej wobec osób z doświadczeniem migracji. Brak oficjalnej polityki w tym zakresie powoduje, iż o szkole myślę jako o miejscu de facto wielokulturowym, w którym poddaje się refleksji codzienne polityki oraz rolę nauczyciela dopiero w momencie przyjęcia do szkoły osób wywodzących się ze środowisk odmiennych kulturowo. Sytuacja taka jest konsekwencją zarówno wąskiego, specjalistycznego przygotowania nauczycieli w toku kształcenia formalnego, jak i wieloletniego etnocentryzmu szkoły polskiej (Dobrowolska, 2012).  W wystąpieniu stawiam tezę, że fenomen wielokulturowości jest nieustannie marginalizowany w oficjalnej dyskusji o wizji szkoły. Celem wystąpienia będzie prezentacja współczesnych kontekstów polityki oświatowej państwa na kształcenia rzecz obywateli niebędących obywatelami polskimi.

 


Mgr Beata Wawrzyniak – ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Poza wykształceniem kierunkowym posiada również kwalifikacje do nauczania przyrody i geografii. Od kilkunastu lat zajmuje stanowiska związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, w tym jako dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego oraz starszy wizytator kuratorium oświaty. Obecnie zatrudniona na stanowisku wicedyrektora w szkole podstawowej. Posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Autorka artykułów, prelegentka i organizatorka konferencji oraz szkoleń na temat edukacji uczniów wielokulturowych w polskim systemie oświaty, adresowanych do środowiska edukacyjnego. Animatorka działań lokalnych na rzecz uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych (organizatorka kolonii,  świetlicy środowiskowo-integracyjnej, punktu przedszkolnego dla dzieci romskich). Koordynator regionalny projektu Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej od 2017 r.

 


 

EDUKACYJNE CZWARTKI. Spotkania praktyków, badaczy i pasjonatów edukacji

 

Edukacyjne Czwartki to cykl otwartych spotkań pedagogów, którym bliskie jest myślenie o jakości edukacji i jej społecznym znaczeniu. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wzajemnej dyskusji między różnymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie edukacją. Zaproszeni są zatem wszyscy, dla których edukacja stanowi wartość i pasję, którzy łączą teorię z praktyką i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami: nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, tutorzy, trenerzy, doradcy, metodycy, badacze. Spotkania odbywają się od 2018 r.


Myśli przewodnie Edukacyjnych Czwartków:

  • spotkania praktyków, ekspertów i badaczy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • wzajemne inspirowanie się we wrocławskim/dolnośląskim/polskim środowisku edukacyjnym,
  • dyskusja wokół tematów pilnych, ważnych i ciekawych (w tym związanych z obecną reformą systemu edukacji),
  • poznanie praktycznych rozwiązań i najnowszych badań różnych wymiarów edukacji,
  • krytyczne odkrywanie trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej,
  • przemiany współczesnego świata i społeczeństwa a edukacja.

 

Organizator: Wydział Studiów Stosowanych DSW, Kolegium Pedagogiki.
Koordynator spotkań: dr Agnieszka Zembrzuska, prof. DSW

Czytaj więcej