Ogłaszamy wyniki IV edycji konkursu w ramach Akademii Umiejętności.

Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej wniosków prezentujemy listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Lista zwycięzców dostępna jest TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy! 😊


Znana jest już lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
w konkursie organizowanym w ramach AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
edycja IV

 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zakwalifikowanych projektów znajdują się pod linkiem.

Serdecznie gratulujemy!


Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności” – edycja IV
ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów

 

1.    Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:

  •     realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc.
  • (związanego z kierunkiem studiów),
  •     udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
  •     udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).

Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu, nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 
2.    Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
3.    Budżet konkursu w edycji IV wynosi: 150 000 PLN
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnych na stronie www.dsw.edu.pl
5.    Dokumenty do pobrania:

6.    Termin składania wniosków: do 20 grudnia do godz. 23.59.
7.    Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz
z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
8.    Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.
9.    Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu (Competition regulations) wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.
10.    Spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się online 30.11.2021 o godz. 16:00 link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4NTg1ODMtYTE5Mi00ZDlmLWE3NjEtNGIxMjdmOGJmYTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%228634f6d6-09f8-4201-b218-a47e21c3b087%22%7d

Czytaj więcej