Konsultacyjna Rada Pracodawców

Zwiększenie integracji szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym to proces, który wymaga czasu oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

 

Możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawców bądź na ich zamówienie, organizowanie staży w przedsiębiorstwach oraz włączanie praktycznych zajęć w programy kształcenia umożliwi uczelni kształcenie zgodnie z oczekiwaniami pracodawców (prestiż absolwentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW wyrażony ich zatrudnieniem), a przedsiębiorcom oszczędność na etapie rekrutacji oraz kształcenia (doskonalenia) zatrudnianych studentów i absolwentów.


 

 

Aby jednak proces ten przyniósł oczekiwane efekty, niezbędne jest podejmowanie przez naukowców i przedsiębiorców dialogu oraz wspólnych inicjatyw. Dlatego Władze Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW podjęły decyzję o powołaniu Konsultacyjnej Rady Pracodawców (KRP).
 
Konsultacyjna Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze w realizacji celów statutowych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW jako uczelni społecznie zaangażowanej. KRP wyraża opinie i zgłasza projekty modyfikacji, uzupełnienia programów kształcenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW oraz uczestniczy w przepływie informacji między środowiskiem pracodawców a Rektorem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.


 

KRP jest ciałem konsultacyjnym i doradczym Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w obszarach:

 • oferty dydaktycznej,
 • promocji kierunków kształcenia Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW,
 • polityki stypendialnej, konkursowej dla wyróżniających się studentów,
 • budowania więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • organizacji i przebiegu kształcenia, a szczególnie w obszarze zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz potwierdzania uzyskiwanych kwalifikacji w zakresie obowiązujących aktów prawnych,
 • monitorowania karier zawodowych absolwentów i potrzeb rynku pracy,
 • współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Członkowie Konsultacyjnej Rady Pracodawców Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW:

 • Amrest
 • Angel Care Wrocław Sp. z. o. o
 • Human Partner
 • Freightex
 • Fundacja Eudajmonia
 • Fundacja Familijny Poznań – Oddział Wrocław
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu
 • Młodzieżowe Biuro Pracy OHP
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr. 10 im. Janusza Korczaka
 • Urząd Miasta Wrocławia
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Agencja Artystyczna Pro Musica sp. z.o.o
 • Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
 • Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
 • Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie
 • Dash Dot Creations
 • Dolnośląscy Pracodawcy. Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan
 • Dolnośląska Loża BBC
 • Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
 • Fundacja Dom Pokoju
 • Izba Celna we Wrocławiu
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

Kontakt

Biuro Karier

ul. Strzegomska 55
pok. 413
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl