Relacja z wydarzenia: 

 

  

 

Termin: 13 czerwca 2023 r.

 

Plan konferencji

 

Cel konferencji/Opis:
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu (dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa) od 2008 r realizuje szeroko zakrojony projekt pn. Bezpieczna Młodzież, w ramach którego w 2009 r. wydał we współpracy z ekspertami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Staży Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poradnik Bezpieczeństwo w szkole – przewodnik dla nauczycieli, pod red. prof. Piotra Mickiewicza i prof. Krzysztofa Kubiaka. Dodatkowo w celu skłonienia młodych ludzi do głębszych refleksji i zainicjowania szerszej debaty wśród środowiska akademickiego na temat kontekstów współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, Uczelnia organizuje cyklicznie konferencje naukową pt. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Ma na celu zacieśnienie współpracy Uczelni ze środowiskiem nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz instytucjami administracji i bezpieczeństwa publicznego. 
Współcześnie obserwujemy narastanie wagi problemu cyberzagrożeń, które stały się istotnym aspektem determinującym bezpieczeństwo młodzieży. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wymaga aktywnego włączenia młodych w działania edukacyjne, ważne jest bowiem poznanie ich perspektywy postrzegania zagrożeń w cyberprzestrzeni i odpowiednie ukierunkowanie na właściwe reagowanie. Niejednokrotnie widać ograniczone kompetencje rodziców i nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii, co utrudnia im, a niekiedy wręcz uniemożliwia realną ocenę niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu, czy korzystaniem z portali społecznościowych. 


Aktualna już V edycja konferencji naukowej pt. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Prawda i fałsz w cyberprzestrzeni odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w siedzibie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Konferencja stanowi odpowiedź na stale rosnącą skalę cyberprzestępstw i pojawiające się nowe zagrożenia w sieci. Jej ramach planowana jest debata na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz warsztaty adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców, poprowadzone przez teoretyków i praktyków zaangażowanych w diagnozowanie, profilaktykę i skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom wynikającym z ryzykownych zachowań młodzieży. 

 


Uczestnicy: nauczyciele szkół średnich, uczniowie szkół średnich
Partnerzy: 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

 

Czytaj więcej