Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bohumila Krajčy

 

Temat dysertacji:

Kurikula středního odborného vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky
evropské unie (česko,polsko, německo)

Plan nauczania w średnich szkołach zawodowych w kontekście polityki edukacyjnej Unii Europejskiej (Czechy, Polska, Niemcy)

 

Promotor:      prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Recenzenci:   doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

                        doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

 

 

Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams,
w dniu 10 listopada 2020 roku, o godzinie 11.00.

 

 

 

Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Czytaj więcej