Mamy zaszczyt przedstawić tegorocznych Laureatów i Laureatki konkursu. Serdecznie gratulujemy!

 

  • Jolanta Rudek (praca pt. Nauczanie matematyki w przedszkolu z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych) ​
  • Katarzyna Podleśna (praca pt. Nauka czytania dzieci 3-4 letnich w przedszkolu metodą globalną z elementami metody Marii Trojanowicz-Kasprzak) ​
  • Karolina Bąk (praca pt. Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w pracy z osobą ze spektrum autyzmu) ​
  • Hubert Tokar (praca pt. Projekt filmu animowanego "Warm Tires")

 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów DSW studiów I stopnia bezpośrednio kontynuujących naukę w DSW na studiach II stopnia. Zgłoszenia można składać do 7 października 2021 roku. 
Na dole artykułu publikujemy pełny regulamin konkursu i niezbędne dokumenty (plik do pobrania).

 

Postanowienia ogólne
1.    DSW ogłasza coroczny konkurs dla absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na studiach II stopnia.
2.    Laureaci konkursu kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na preferencyjnych warunkach finansowych. Nagrodą w konkursie jest zwolnienie laureata z kwoty czesnego stanowiącej równowartość czesnego za jeden semestr studiów.
3.    Kwota przyznanego zwolnienia skutkuje upustem rozłożonym proporcjonalnie na cały okres studiowania, w zależności od wybranej przez studenta formuły ratalnej. Jeśli z wybranej formuły wynikają inne upusty określone w umowie o pobieraniu nauki i odpłatności za studia, to kwotą bazową, na podstawie której wyliczamy koszt semestru, jest kwota po upuście procentowym.
4.    W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki: 
a) kontynuują naukę na II stopniu bezpośrednio po ukończeniu w DSW studiów I stopnia,
b) złożyli egzamin dyplomowy w terminie do 30 września, 
c) praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie.
Organizacja konkursu
1.    Komisja dyplomowa informuje studenta, który otrzymał wyróżnienie z pracy dyplomowej o możliwości wzięcia udziału w konkursie i przekazuje stosowne zaświadczenie (wzór A).
2.    Udział w konkursie wymaga złożenia przez kandydata w Biurze Dziekana pracy i wniosku zgłoszeniowego w terminie do 7 października (wzór B – pobierany lub ze strony internetowej DSW).
3.    Ocena odbywa się w oparciu o następujące kryteria: oryginalność koncepcji, trafność doboru literatury przedmiotu, umiejętność polemiki i interpretacji cytowanych poglądów, wykorzystanie wiedzy nabytej w toku studiów, poprawność wniosków i uogólnień, wartość praktyczna, forma edytorska lub inne, wskazane przez Rady Wydziałów.
4.    Wydziałowa Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową kandydatów (nie więcej niż 10% studentów na kierunku i poziomie kształcenia według aktualnych danych z rekrutacji) i przekazuje je Rektorowi w terminie do 14 października.
5.    Rektor w terminie do 7 dni wskazuje laureatów i przekazuje informacje Dziekanowi. Dziekan zawiadamia laureatów konkursu (telefonicznie lub drogą mailową), a pełną listę zwycięzców zamieszcza na stronie internetowej. Laureat jest zobowiązany zgłosić się do Działu Obsługi Finansowej Studenta w celu podpisania aneksu do zawartej uprzednio z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu.
6.    Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.
7.    Warunkiem odbioru nagrody jest opłacenie przez laureata kwoty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należna kwota zostanie pobrana przez Uczelnię i odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
8.    Laureat konkursu, który dopuści się rażącego naruszenia kodeksu etyki studenta lub innych przepisów regulujących życie Uczelni, może zostać pozbawiony nagrody decyzją Rektora. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest przekazywana na piśmie.

 

POBIERZ: Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  w sprawie Regulaminu Konkursu Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia DSW oraz inne niezbędne dokumenty.

Czytaj więcej