Z końcem marca 2021 r. Dolnośląska Szkoła Wyższa została przyjęta do grona sygnatariuszy międzynarodowej deklaracji Magna Charta Universitatum. Jej społeczność to prawie 1000 uczelni z całego świata, w tym uniwersytety amerykańskie i europejskie oraz około 30 jednostek z Polski. Dolnośląska Szkoła Wyższa dołącza do tego grona, potwierdzając tym samym swój akademicki profil. Uroczyste przyjęcie w poczet sygnatariuszy odbyło się w czerwcu.   

 

Magna Charta, podpisana w pierwotnej wersji w 1988 r., charakteryzuje wartości i zasady, których przestrzegają i wdrażają w życie jej sygnatariusze, zwłaszcza w zakresie: 1) niezależności badań i nauki od wpływów politycznych i interesów ekonomicznych, 2) nierozłączności badań i nauki oraz zaangażowania studentów w poszukiwanie wiedzy, 3) swobodnego dialogu i otwartej, tolerancyjnej debaty akademickiej.

 

Współczesna transformacja społeczna wymaga od uczelni wykorzystania ich pełnego potencjału jako czynnika pozytywnych zmian. Stąd też Karta w odnowionej wersji z 2020 r. podkreśla znacznie uniwersalnych zasad, wartości i obowiązków, które urzeczywistniane są we wszystkich aspektach życia akademickiego, m. in.: w otwartości i tolerancji, autonomii, wolności i rzetelności w badaniach naukowych, zaangażowaniu, zrównoważonym rozwoju i w ramach realizacji prawa do uczenia się przez całe życie. 

 

Przystąpienie do Magna Charta Universitatum 2020 jest zobowiązaniem do podtrzymywania i rozwijania wskazanych wyżej wartości i potwierdzeniem akademickiej misji DSW, w której występuje jedność wysokiej jakości badań naukowych oraz kształcenia realizowanego na wszystkich poziomach studiów, gdzie rozwój społeczności akademickiej wzmacniany jest potencjałem instytucjonalnym, gwarantowanym przez przejrzyste procedury i procesy.    

 

Aplikacja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej została zaakceptowana przez Radę Zarządzającą Magna Charta Observatory w Bolonii, uzyskała też poparcie uniwersytetów w Ołomuńcu (Republika Czeska) i Roskilde (Dania) oraz Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Całej społeczności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej serdecznie gratulujemy!  

 

The Observatory Governing Council 

Czytaj więcej