Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w seminarium z cyklu

 

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje (Academia privata*).

 

dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW

Kim jest Karlson z dachu? Inność i zwyczajność w twórczości Astrid Lindgren

 

19 maja 2021 r. (środa), godz. 12.00-13.30

(na platformie Microsoft Teams)

 

                            ZAPRASZAMY! 

 

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje zostały zaplanowane jako stały cykl spotkań naukowych. Projekt ten wyraża naszą potrzebę zarówno bieżących dyskusji o aktualnych zagadnieniach społecznych, kulturalnych, artystycznych, jak i regularnych debat na temat problemów z poszczególnych dziedzin szeroko pojmowanej humanistyki.Wyraża on ponadto potrzebę uobecniania humanistycznej refleksji i interpretacji w nauce (i na temat nauki) w ogóle, a także podkreśla ważność takiego interpretatywnego nastawienia w rozumieniu współczesności.

 

Zamysł ten podejmuje  wątek powtarzany w  dyskusjach z naszymi Koleżankami i Kolegami. Wielokrotnie podkreślamy potrzebę  bieżącej rozmowy, ważność argumentowania, komentowania i słuchania komentarzy, rolę humanistycznego namysłu w codzienności (nie tylko w okazjonalnych debatach specjalistów, naukowców). Nadanie tym rozmowom przemyślanego, a zarazem otwartego organizacyjnego kształtu, stwarza szansę systematycznej realizacji owych istotnych potrzeb.

 

Znając zatem wagę i rolę takich form organizacji dyskusji akademickich,  jak konferencje,  sympozja (czyli form wymagających długotrwałych niekiedy przygotowań, zespołowych prac organizacyjnych) i  biorąc w nich czynny udział,  prezentujemy jednocześnie formę minimalizującą zakres tych organizacyjnych przygotowań, służącą głównie bieżącym dyskusjom, otwartą na wszelkie tematy oraz formy prezentacji i różnorodne zainteresowania uczestników, otwartą na artykulacje i dokumentowanie bieżącego życia Akademii.  Forma ta zakłada ponadto możliwość przedstawienia w dyskusji projektów, tematów, które nie są zakończone gotowym opracowaniem, prezentują pytania, dokumentują pewne etapy pracy, a także są np. prezentacjami doświadczeń z podróży, pobytów studyjnych, relacjami z konferencji itp.  Debaty zatem - to nie tylko prezentacje wyników badań, gotowych publikacji, ale też refleksja nad owym procesem badania.
 

Spotkania mają charakter otwarty również w takim znaczeniu, że uczestnikami, a także referentami są wszyscy członkowie społeczności akademickiej, zarówno profesorowie, jak i doktoranci oraz studenci, a ponadto  zainteresowane osoby spoza uczelni. Wielokrotnie spotykaliśmy się też z gośćmi z zagranicznych uniwersytetów.
 

Tematy z krótkimi opisami są wcześniej przedstawiane na stronie DSW oraz przesyłane osobom zainteresowanym drogą e-mailową. 


* Kiedy kilka lat temu zaprojektowaliśmy koncepcję Debat humanistycznych (w zespole: dr hab. Jerzy Kochanowicz prof. DSW  i dr hab. Maria Reut prof. DSW)  podtytuł  Academia privata uzasadnialiśmy następująco:
  •  Jak wiemy - w średniowieczu, a także jeszcze długo po nim, profesorowie na uniwersytetach mieszkali wspólnie w kolegiach (również razem ze studentami). Istniał wówczas zwyczaj otwartych spotkań samokształceniowych, opisany np. w przepisach dotyczących uniwersytetów z 1553 roku: „W jeden dzień tygodnia, po obiedzie,  jeden ze starszych niech wygłosi mowę po łacinie lub po grecku na jakiś temat, którym zbudują się domownicy i ludzie z zewnątrz, i zapalą się do rzeczy doskonalszych”.  W niektórych tekstach instytucja ta była zwana Academia privata.  
 
Przypomnienie tej formy i określającej ją tradycji w kontekście  cyklu naszych spotkań  uważamy za ważne i inspirujące, ponieważ:
  •  nawiązuje ona do starego akademickiego zwyczaju (który może być interpretowany  i współcześnie twórczo  komentowany),
  •  zwraca się w niej uwagę na dobrowolność, wspólnotowość i samokształcenie, czyli kształcenie się pewnej wspólnoty akademickiej, co obecnie jest raczej  rzadkim nastawieniem, bo zazwyczaj wolimy/musimy/chcemy kształcić innych. Nawet jeśli kwestionujemy zasadność takiego podejścia, to nie zawsze dysponujemy argumentacją zdolną przekonać również tych innych.

    Warto podkreślić, że wszystkie te cechy -  otwartość, samokształcenie, dobrowolność, wspólnotowość, wolność, dyskusja, racjonalna argumentacja, a także świadomość społecznego, etycznego kontekstu refleksji naukowej oraz krytycyzm - mają podstawowe (zauważalne nie tylko przez profesjonalistów) znaczenie w sytuacjach przemian i sporów społecznych, kiedy to racjonalna debata wymaga szczególnej troski jako niezbywalny warunek demokracji.

W ramach cyklu Debat humanistycznych odbyło się już 86 spotkań. Po przerwie wznawiamy działalność Debat. Powód przerwy jest oczywisty. Powód wznowienia - także; jest nim zgłaszane zainteresowanie stałych i nowych Uczestników spotkań.

 

Kontakt, rejestracja na seminaria: 
Biuro ds. kształcenia doktorantów
E-mail: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

Seminaria w bieżącym semestrze będą się odbywały zdalnie na platformie Microsoft Teams.
 

Czytaj więcej